فهرست ناوبری برگه ها

اخبار و قوانین نظام وظیفه و خدمت سربازی

معافیت کفالت

ضوابط عمومی معافیتهای کفالت

۱- شروط اصلی برای بهره‌مندی از معافیت‌های کفالت کدامند؟

جواب :

الف) رسیدن به سن ۱۸ سال تمام

ب) نداشتن غیبت

ج) یگانه و تنها مراقب بودن بالای ۱۸ سال

 ۲ـ منظور از نداشتن غیبت چیست؟

جواب : کلیه افراد ذکور که به سن ۱۸ سال می‌رسند می‌بایست وضعیت خدمت وظیفه عمومی خود را روشن کنند. در صورت عدم معرفی یا عدم حضور در زمانهایی که وظیفه عمومی تعیین می‌کند فرد وارد غیبت می‌شود.

۳- مدت زمان معرفی برای آنکه فردی وارد غیبت نشود چند ماه است؟

جواب: افرادی که قبل از سن مشمولیت ترک تحصیل نموده ویا در دوره متوسطه فارغ التحصیل می شوند پس از رسیدن به ۱۸سالگی تمام ظرف شش ماه می بایست  خود را به وظیفه عمومی معرفی نمایند .

مثال: فرد ذکوری با تاریخ تولد ۲۰/۵/۱۳۷۳ درسال ۹۰ وقبل از آن در مقطع سوم راهنمایی ترک تحصیل کرده چنانچه ظرف مدت ۶ ماه از تاریخ ۲۰/۵/۱۳۹۱ ( ماه ۱۸ سالگی تمام فرد) تا تاریخ ۲۰/۱۱/۱۳۹۱ خود را معرفی نکند وارد غیبت شده و به عنوان مشمول غایب تلقی می‌گردد.

۴- آیا در حین تحصیل می‌توان درخواست معافیت کفالت نمود؟

جواب: بله با ارائه گواهی اشتغال به تحصیل معتبر رسیدگی به ادعای کفالت بلامانع است .

 ۵- منظور از یگانه مراقب بودن بالای ۱۸ سال یعنی چه؟

جواب :یعنی آنکه فرد  متقاضی کفالت  می‌بایست تنها فرد ذکور (پسر، برادر، نوه) بالای ۱۸ سال برای خانواده باشد.

۶- آیا وجود برادر بیمار بالای ۱۸ سال برای معافیت کفالت مانع است؟

جواب : چنانچه به تشخیص شورای پزشکی برادر بیمار قادر به سرپرستی و نگهداری مکفول نباشد در آن صورت تنها فرزند ذکور سالم بالای ۱۸ سال می‌تواند درخواست معافیت کفالت نماید.

۷- منظور از مکفول کیست؟

جواب: منظور شخصی است که مشمول برای سرپرستی و نگهداری وی از خدمت دوره ضرورت معاف می‌گردد.

  ۸ـ چه کسانی به عنوان مکفول محسوب می‌گردند؟

جواب : پدر- مادر- پدربزرگ- مادربزرگ- خواهر- برادر- همسر- فرزند.

 

شرایط اختصاصی معافیت کفالت پدر

۱- آیا هر فردی که تک فرزند ذکور خانواده باشد می‌تواند درخواست کفالت پدرش را نماید؟

جواب : خیر- بستگی به سن پدر و وضعیت جسمانی وی دارد.

۲-  سن پدر برای معافیت فرزندش چند سال باید باشد؟     

جواب : ۷۰ سال تمام

۳-  نحوه محاسبه سن ۷۰ سالگی چگونه است؟

جواب : تاریخ تولد + عدد ۷۰  = سن ۷۰ سالگی پدر

مثال: برای پدر متولد ۰۱/۰۴/۱۳۲۳                ۰۱/۰۴/۹۳=۱۳۲۳+۷۰

۴-  آیا اگر سن پدر کمتر از ۷۰ سال باشد و بیمار باشد می‌توان درخواست رسیدگی نمود؟

جواب : بله- در صورتی که سن پدر کمتر از ۷۰ سال باشد به تشخیص شورای پزشکی وظیفه عمومی به علت بیماری نیازمند به مراقب تشخیص داده شود در شمول معافیت کفالت قرار می‌گیرد.

۵-  وضعیت فرزندان در معافیت کفالت پدر به چه صورت بررسی می‌گردد؟

جواب :

الف) فرزندان دختر مانع رسیدگی نمی‌باشند.

ب) متقاضی معافیت می‌بایست تنها فرزند ذکور سالم بالای ۱۸ سال برای پدر ۷۰سال یا بیمار باشد.

۶- آیا اگر برادر یا برادران دیگر مشمول در محل سکونت پدر ۷۰ سال یا بیمار نباشند مثلا در خارج از کشور باشند باز می توان درخواست کفالت نمود؟

جواب : خیر- مشمول متقاضی می‌بایست تنها فرزند ذکور بالای ۱۸ سال باشد مگر آنکه برادر یا برادران صرفا به علت بیماری قادر به نگهداری از پدر نباشند.

۷-  آیا پدر ۷۰ ساله یا بیمار می‌تواند فرزند خوانده خود را معاف کند؟

جواب : معافیت کفالت صرفا شامل تنها فرزند ذکور بالای ۱۸ سال پدر می‌گردد اما چنانچه پدری فردی را از کودکی با سیر مراحل قانونی با اخذ شناسنامه به نام خود و عنوان فرزند خوانده خود انتخاب کرده باشد بر اساس شناسنامه می‌توان به ادعای معافیت کفالت فرزند خوانده رسیدگی نمود.

۸- آیا تغییرات سنی در شناسنامه پدر در معافیت کفالت تاثیرگذار است؟

جواب : بله- بر اساس مقررات قانون وظیفه عمومی مندرجات و سن اول ملاک رسیدگی است و سن اصلاح شده ملاک رسیدگی نمی‌باشد.

۹ ـ چنانچه سند سجلی پدر ابطال شده باشد و شناسنامه جدید اخذ کرده باشد نحوه رسیدگی به چه صورت می‌باشد؟

جواب : شناسنامه جدید ملاک رسیدگی می‌باشد.

۱۰ـ    اگر پدری دارای دو فرزند ذکور بالای ۱۸ سال باشد که یکی از آنان در حبس باشد رسیدگی به چه صورت است؟

جواب : در شمول معافیت قرار نمی‌گیرد.

۱۱-  اگر پدرکمتراز ۷۰ سال یا بیمار در حبس باشد تنها فرزند ذکور بالای ۱۸ سال وی می‌تواند درخواست کفالت ارائه نماید؟

جواب : خیر- تا زمانی که پدر در حبس است سرپرستی وی به عهده مشمول نمی‌باشد و در شمول معافیت کفالت قرار نمی‌گیرد.

۱۲ـ اگر پدر ۷۰ ساله یا بیمار فرزند اول خود را معاف کفالت کرده سپس آن فرزند به علت بیماری یا فوت شرایط نگهداری و سرپرستی پدر را از دست داده باشد فرزند دیگر وی هم می‌تواند درخواست کفالت نماید؟

جواب : بله- در صورت بیماری یا فوت فرد معاف شده می‌توان به درخواست فرزند دوم رسیدگی نمود.

۱۳-مدت معافیت کفالت پدر چه زمانی است؟

جواب : معاف دائم در زمان صلح است.

 

ضوابط اختصاصی برای معافیت کفالت مادر

۱- شروط اصلی برای بهره‌مندی از معافیت کفالت مادر کدامند؟
جواب : الف) مادر به سبب طلاق یا فوت همسر فاقد شوهر باشد.

ب) مشمول تنها فرزند ذکور بالای ۱۸ سال برای مادر باشد.

۲- مدت معافیت کفالت برای مادر چه مدتی است؟
جواب : از نوع معافیت موقت تا ۳۰ ماه از زمان طلاق یا فوت همسر می‌باشد.

۳- در چه صورت معافیت موقت ۳۰ ماهه به دائم تبدیل می‌شود؟
جواب : در صورتی که در طول مدت ۳۰ ماهه مادر مجرد و همچنین در قید حیات باقی بماند و مشمول نیز در مدت مذکور به عنوان تنها فرزند ذکور بالای ۱۸ سال باشد.

۴- مدت ۳۰ ماه معافیت موقت از چه تاریخی قابل محاسبه است؟
جواب : از تاریخ ثبت طلاق یا فوت شوهر.

۵- اگر زمان رسیدگی و درخواست معافیت کفالت بیش از ۳۰ ماه از تاریخ طلاق و فوت شوهر گذشته باشد صدور معافیت چگونه است؟
جواب : معافیت دائم صادر می‌گردد.

۶- اگر پدر در حبس بوده یا مفقودالاثر باشد می‌توان به ادعای کفالت مادر رسیدگی نمود؟
جواب : خیر- در حال حاضر نمی‌تواند ملاک رسیدگی باشد.

۷- اگر بعد از خاتمه ۳۰ ماه معافیت موقت مادر ازدواج یا فوت نماید می‌توان معافیت موقت را به دائم تبدیل نمود؟
جواب : چنانچه درزمان رسیدگی نهایی (پس از۳۰ ماه ) شرایط اولیه همچنان برقرار باشد ولی اگر ازدواج مادر پس از صدور معافیت دائم بلامانع است.

۸- اگر در طول ۳۰ ماه معافیت موقت برادر دیگر متقاضی به سن ۱۸ سال برسد رسیدگی به چه صورت است؟
جواب :با رسیدن فرزند دیگر مادر به سن ۱۸ سال معافیت موقت متوقف و به وضعیت جدید وی رسیدگی می‌شود.

۹-اگر متقاضی کفالت به جز مادر برادر یا خواهر صغیر زیر ۱۸ سال داشته باشد می‌تواند درخواست تغییر معافیت کفالت برادر یا خواهر صغیر خود را بدهد؟
جواب : در صورتی که پدر فوت کرده باشد بلامانع و در صورت طلاق مادر و در قید حیات بودن پدر رسیدگی به درخواست کفالت برادر یا خواهر ضغیر امکان‌پذیر نمی‌باشد.

۱۰-اگر فرزندی که به دلیل مادر از خدمت معاف شده باشد و سپس فوت نماید می‌توان به ادعال کفالت فرزند دوم رسیدگی نمود؟
جواب: بله- در صورتی که فرزند معاف شده به علت بیماری قادر به سرپرستی از مادر نباشد یا فوت نموده باشد رسیدگی به ادعای کفالت فرزند دوم بلامانع است.

۱۱- چنانچه مادر از شوهران قبلی خود دارای فرزند ذکور بوده که نزد مادر نباشد آیا می‌توان به ادعای کفالت فرزند دیگر وی رسیدگی نمود؟
جواب:خیر- فرد متقاضی می‌بایست به عنوان تنها فرزند پسر بالای ۱۸ سال برای مادر باشد.

۱۲- آیا شاغل بودن مادر در معافیت کفالت فرزند وی تاثیرگذار است؟
جواب: خیر- شاغل بودن مادر مانع رسیدگی نمی باشد.

۱۳- آیا سالم بودن مادر در معافیت کفالت فرزندش تاثیرگذار است؟
جواب: خیر- برای معافیت کفالت شرط اصلی فاقد شوهر بودن مادر است.

۱۴- در معافیت کفالت مادر محاسبه مدت معافیت موقت ایا از تاریخ وقوع طلاق می‌باشد یا ثبت آن؟
جواب:ملاک رسیدگی تاریخ ثبت طلاق مادر در دفاتر اسناد رسمی می‌باشد.

۱۵- چنانچه طلاق مادر به صورت عادی و غیرثبتی صورت گرفته باشد رسیدگی به چه صورت است؟
جواب :اصل طلاقنامه عادی و همچنین اقرارنامه محضری مادر مبنی بر طلاق با قید تاریخ ملاک رسیدگی قرار خواهد گرفت.

۱۶- آیامیتوان به تقاضای کفالت مادری که فاقد شناسنامه است رسیدگی کرد؟
جواب : خیر- تا زمانی که به بر اساس مدارک مستدل از جمله شناسنامه رابطه نسبیت بین مادر و فرزندان احراز نگردد نمی‌توان به ادعای کفالت رسیدگی نمود.

ضوابط اختصاصی معافیت کفالت برای خواهر

۱- شروط اصلی برای معافیت کفالت خواهر کدامند؟
جواب : الف) پدر فوت کرده باشد ب) مشمول تنها برادر بالای ۱۸ سال او باشد ج) خواهر سرپرست دیگری غیر از مشمول نداشته باشد.

۲- در معافیت کفالت خواهر آیا سن ملاک رسیدگی است؟
جواب: خیر.

۳- در معافیت کفالت خواهر آیا برادر ناتنی نیز می‌تواند درخواست رسیدگی نماید؟
جواب : خیر- فقط برادر تنی می‌تواند تقاضای معافیت کفالت خواهر را نماید.

۴- اگر پدر در حبس باشد می‌توان به ادعای کفالت خواهر صغیر رسیدگی کرد؟
جواب : خیر- صرفا با فوت پدر می‌توان به ادعای کفالت خواهر رسیدگی نمود.

۵- اگر خواهر فاقد پدر طلاق گرفته باشد می‌توان به ادعای کفالت رسیدگی نمود؟
جواب: بله- در صورت مطلقه بودن خواهر رسیدگی بلامانع است.

۶- اگر خواهر مطلقه فاقد پدر دارای فرزند باشد می‌توان به ادعای کفالت رسیدگی نمود؟
جواب: در صورتی که دارای فرزند محجور بالای ۱۸ سال و یا فرزند صغیر زیر ۱۸ سال باشد در شمول مصوبه قرار می‌گیرد.

۷- اگر شوهر خواهر فوت کرده باشد و همچنین فاقد پدر باشد برادر می تواند درخواست سیدگی نماید؟
جواب :در صورت فوت پدر و شوهر خواهر و همچنین نداشتن فرزند تنها برادر تنی بالای ۱۸ سال وی می‌تواند درخواست رسیدگی نماید.

۸- آیا با وجود مادر می‌توان به ادعای کفالت خواهر فاقد پدر و همسر و فرزند رسیدگی نمود؟
جواب : بله- در کفالت خواهر وجود مادر مانع رسیدگی نمی‌باشد.

۹- آیا شاغل بودن خواهر فاقد پدر و همسر و فرزند مانع رسیدگی کفالت برای برادر می باشد؟
جواب:شاغل بودن مانع رسیدگی نمی‌باشد.

۱۰- اگر مشمول دارای برادر بالای ۱۸ سال دیگری باشد رسیدگی به چه نحو است؟
جواب : صرفا و تنها در صورتی که برادر بالای ۱۸ سال به علت بیماری و به تشخیص شورای پزشکی وظیفه عمومی قادر به سرپرستی از خواهر نباشد رسیدگی بلامانع خواهد بود.

۱۱- مدت و نوع معافیت خواهر چگونه است؟
جواب : از نوع دائم و اعتبار آن در زمان صلح است.

۱۲- آیا وجود برادر ناتنی برای معافیت کفالت خواهر فاقد پدر و همسر و فرزند مانع کفالت برادر تنی وی می‌گردد؟
جواب : خیر- وجود برادر ناتنی مانع رسیدگی نمی‌باشد.

۱۳- منظور از تنی یا ناتنی بودن برادر برای خواهر چیست؟
جواب:تنی یعنی اینکه از پدر و مادر یکی باشند.

۱۴- اگر سرپرستی خواهر فاقد پدر به سازمانهای خیریه و افراد خیر واگذار شده باشد ایا برادر می‌تواند درخواست معافیت کفالت خواهر را نماید؟
جواب: در صورتی که توانایی سرپرستی از خواهر را داشته و عملا سرپرستی از خواهر را به عهده بگیرد می‌تواند درخواست معافیت کفالت نماید.

۱۵- در صورتی که پس از صدور رای کفالت در هیئت رسیدگی خواهر فوت نماید یا ازدواج نماید آیا معافیت برای برادر وی صادر می‌گردد؟
جواب:ملاک رسیدگی واجد شرایط بودن کفالت از زمان رسیدگی و صدور رای کفالت می‌باشد.

۱۶- چنانچه برادری که برای خواهر معافیت کفالت اخذ کرده بیمار شود یا فوت نماید آیا برادر دیگر وی می تواند درخواست رسیدگی نماید؟
جواب : بله- در صورتی که برادر به علت بیماری قادر به سرپرستی از خواهر نبوده یا فوت نماید در صورتی که خواهر همچنان فاقد سرپرست باشد برادر دیگر وی می‌تواند درخواست رسیدگی نماید.

۷۵۷ دیدگاه

 1. سلام
  من پدرم فوت کردن هنوز به ۴۰ ایشون هم نرسیده
  و من یه خواهر دارم و مادر من معاف میشم؟اکه معاف میشم چه مدت باید خدمت کنم؟

  • سلام بله معاف میشید.معافیت که دیگه خدمت نمیخواد بکنید

 2. =سلام شما به من گفتید میتونم کفیل پدربزرگم بشم ولی پلیس+۱۰پرسیدم گفتن هیچ فرزندپسریادخترونوه پسریادختر غیرازمن نباید داشته باشه لطفابا توجه به قوانین جدید پاسخ بدید ممنون

  • سلام اگر پدربزرگ شما فرزند پسر نداشته باشه میتونه یکی از نوه های پسریش کفیلش بشه.این قانون چندسال هستش که تاییدشده.موفق باشید

 3. توحید / ۱۳۹۴-۰۳-۳۱

  سلام
  من امسال یعنی تواین ترم کارشناسی رو تموم میکنم وشرایط برا گرفتن معافیت کفالت رو دارم ومعافیت تحصیلیم در۶/۹۴تموم میشه بهم گفتن که باید مدرک کارشناسیم رو بیارم تابراگرفتن کفالت اقدام کنم با توجه به اینکه تا بیام مدرکم رو بگیرم وبرا کفالت اقدام کنم معافیت تحصیلیم تموم میشه واگه غیبت بخورم کفالت نمیدن دیگه سوالم اینه که تکلیف معاف شدن یا نشدنم تقریبا به ابان یا اذر میمونه یعنی دوماه بعد از پایان معافیت تحصیلیم تواین دوماه اگه من اقدامی برا اعزام نکنم مشمول غیبت میشم یانه؟وباید چیکار کنم؟البته اینم بگم که من کارشناسی رو تو پنج سال خوندم یعنی دیگه اخر معافیت تحصیلیمه البته پشت کنکور اینا نموندم
  باتشکر از شما وسایت بسیار خوبتون

  • سلام.خیر مشکلی نیس.شماحتی در حین معافیت تحصیلی میتونید درخواست کفالت بدید مث خود بنده.موفق باشید

 4. سلام.من یک برادر بالای هجده سال دارم.ایشون ازدواج کرده و دارای سه تا بچه است.ولی معاف تحصیلی هستن.چون طلبن.ایا من میتوانم کفیل پدر هفتاد ساله ام شوم؟؟ سوال بعدی اینکه ایا برای کفالت ترک تحصیل نیاز است؟

  • سلام بله میتونید بشید.خیر درحین معافیت تحصیلی میشه درخواست معافیت کفالت بگیرین.موفق باشید

 5. سلام
  پدر من فوت شده و برادر بزرگتر من معافیت کفالت گرفته است
  برادرم من ازدواج کرده و در خارج از ایران میباشد و من به همراه مادرم فقط در خانه هستیم
  آیا من میتوانم شرایط معافیت داشته باشم یا خیر؟
  ممنون

 6. مطالب بسیار جامع و کامل بود.دستت درد نکنه..
  یه سوال؟ من پدرم فوت کرده.تک پسر هستم.برای دریافت معافیت دایم ازکجا باید شروع کنم؟چه مدارکی لازمه؟ کجا باید برم؟

 7. با سلام خدمت مدیر عزیز خواهشمند است که مرا راهنمایی کامل کنید چون متاسفانه مسول مربوطه شهرمون درست جواب ما رو نمیدن …
  من ۲۳ سال دارم و ترم آخر دانشگام … وپدرم ۶۰ سال دارند و کارگر می باشند و از لحاظ جسمی خیلی ضعیف اند و یکبار هم تصادف کردند و ماشین بهشون زده حالا میخام کفالت پدرم رو بگیرم اما داداشم ۲۲ سال دارند نمیدونم مانعی هست برای اینکه معافیت رو بگیرم ؟
  و همچنین دکتر تایید کرده اند که از ار افتاده است و کمیسیون پزشکی هم تشکیل دادند براشون …
  و اگر حالت دیگه در نظر بگیرید که تحت پوشش کمیته امداد امام (ره) باشیم آیا از این طریق میشه اقدام کنم؟
  لطفا برای هردو حالت پاسخ جداگانه بنویسید و طبق بخش نامه های سال ۹۴ جواب بدید لطفا…
  ممنون میشم به ایمیلم در اسرع وقت جواب بدید؟
  باتشکر

 8. با سلام.
  بنده ۳۰ سال سن دارم و ترم آخر دکترا هستم و تا شهریور فارغ التحصیل میشم.
  دو تا برادر دارم که یکی همسن من هستن و دیگری از من بزرگتره.هر دوتا متاهل و ازدواج کردن و هر دو خدمت سربازی رو رفته اند.
  سوالم اینه میتونم معافیت کفالت برای پدرم که بیمارن و بالای ۷۰ سال سن دارن بگیرم؟ممنون از پاسختون

 9. سلام.خسته نباشید.
  برادر کوچکتر من سربازیشو خریده.منم غیبت دارم.
  میخواستم بدونم میتونم کفالت مادرم یا خواهرم رو بگیرم ؟

 10. مادرم سی ماه طلاق گرفته دوسال در خارج از کشور زندگی میکنه من از معافیت تحصیلی استفاده میکنم تنها پسرم مادرم ازخارج از کشور توسط سفارت درخواست کفالت داده باید ببرم نظام وظیفه برای رسیدگی ازدواج نکرده ایا معاف میشوم ایا تحقیق میان شروط دیگری دارد ایا شاغل یا مقیم کشور دیگر بودن تاثیر دارد ایاشرایط خاص دیگر دارد

 11. سلام من پدرم فوت کرده مادرمم کمرش شکسته و بردرامم ازدواج کردن و رفتن فقط بنده هستم که شرایط رسیدگی به مادرمو دارم میخواستم ببینم شرایط معافیت دارم؟

 12. سلام
  من پدرم فوت شدن و یک برادر بزرکتر از خودم دارم که در حین سزبازی هستن. در ضمن من یه داداش کوچیک دارم که کلاس دوم دبستانه! میخواستم بدونم اگر برادر من ازدواج کنه و مستقل بشه من میتونم معافیت کفالت بگیرم ؟

دیدگاه شما چیست ؟

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

شما می‌توانید از این دستورات HTML استفاده کنید: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>