فهرست ناوبری برگه ها

اخبار و قوانین نظام وظیفه و خدمت سربازی

معافیت کفالت

ضوابط عمومی معافیتهای کفالت

۱- شروط اصلی برای بهره‌مندی از معافیت‌های کفالت کدامند؟

جواب : الف) رسیدن به سن ۱۸ سال تمام ب) نداشتن غیبت ج) یگانه و تنها مراقب بودن بالای ۱۸ سال

۲- منظور از نداشتن غیبت چیست؟
جواب : کلیه افراد ذکور که به سن ۱۸ سال می‌رسند می‌بایست وضعیت خدمت وظیفه عمومی خود را روشن کنند. در صورت عدم معرفی یا عدم حضور در زمانهایی که وظیفه عمومی تعیین می‌کند فرد وارد غیبت می‌شود.

۳- مدت زمان معرفی برای آنکه فردی وارد غیبت نشود چند ماه است؟
جواب: برای افراد ذکور که میزان تحصیلات آنان راهنمایی و پایین‌تر باشد مدت ۶ ماه از اول ماهی که در آن به سن ۱۸ سال تمام می‌رسد.

مثال: فرد ذکوری با تاریخ تولد ۲۰/۵/۱۳۷۳ درسال ۹۰ وقبل از آن در مقطع سوم راهنمایی ترک تحصیل کرده چنانچه ظرف مدت ۶ ماه از تاریخ ۱/۵/۱۳۹۱ ( ماه ۱۸ سالگی تمام فرد) تا تاریخ ۱/۱۱/۱۳۹۱ خود را معرفی نکند وارد غیبت شده و به عنوان مشمول غایب تلقی می‌گردد.

۴- آیا در حین تحصیل می‌توان درخواست معافیت کفالت نمود؟

جواب: بله با ارائه گواهی اشتغال به تحصیل معتبر رسیدگی به ادعای کفالت بلامانع است .

۵- منظور از یگانه مراقب بودن بالای ۱۸ سال یعنی چه؟

جواب :یعنی آنکه فرد متقاضی کفالت می‌بایست تنها فرد ذکور (پسر، برادر، نوه) بالای ۱۸ سال برای خانواده باشد.

۶- آیا وجود برادر بیمار بالای ۱۸ سال برای معافیت کفالت مانع است؟
جواب : چنانچه به تشخیص شورای پزشکی برادر بیمار قادر به سرپرستی و نگهداری مکفول نباشد در آن صورت تنها فرزند ذکور بالای ۱۸ سال می‌تواند درخواست معافیت کفالت نماید.

۷- منظور از مکفول کیست؟
جواب: منظور شخصی است که مشمول برای سرپرستی و نگهداری وی از خدمت دوره ضرورت معاف می‌گردد.

۸- چه کسانی به عنوان مکفول محسوب می‌گردند؟

جواب : پدر- مادر- پدربزرگ- مادربزرگ- خواهر- برادر- همسر- فرزند.

شرایط اختصاصی معافیت کفالت پدر

۱- آیا هر فردی که تک فرزند ذکور خانواده باشد می‌تواند درخواست کفالت پدرش را نماید؟
جواب : خیر- بستگی به سن پدر و وضعیت جسمانی وی دارد.

۲- سن پدر برای معافیت فرزندش چند سال باید باشد؟
جواب : ۶۵ سال تمام

۳- نحوه محاسبه سن ۶۵ سالگی چگونه است؟
جواب : تاریخ تولد + عدد ۶۵ = سن ۶۵ سالگی پدر
مثال: برای پدر متولد ۱۵/۱۲/۱۳۲۶ ۹۱/۱۲/۱۵=۱۳۲۶+۶۵

۴- آیا اگر سن پدر کمتر از ۶۵ سال باشد و بیمار باشد می‌توان درخواست رسیدگی نمود؟
جواب : بله- در صورتی که سن پدر کمتر از ۶۵ سال باشد به تشخیص شورای پزشکی وظیفه عمومی به علت بیماری نیازمند به مراقب تشخیص داده شود در شمول معافیت کفالت قرار می‌گیرد.

۵- وضعیت فرزندان در معافیت کفالت پدر به چه صورت بررسی می‌گردد؟
جواب : الف) فرزندان دختر مانع رسیدگی نمی‌باشند.

ب) متقاضی معافیت می‌بایست تنها فرزند ذکور سالم بالای ۱۸ سال برای پدر ۶۵ سال یا بیمار باشد.

۶- آیا اگر برادر یا برادران دیگر مشمول در محل سکونت پدر ۶۵ سال یا بیمار نباشند مثلا در خارج از کشور باشند باز می توان درخواست کفالت نمود؟
جواب : خیر- مشمول متقاضی می‌بایست تنها فرزند ذکور بالای ۱۸ سال باشد مگر آنکه برادر یا برادران صرفا به علت بیماری قادر به نگهداری از پدر نباشند.

۷- آیا پدر ۶۵ ساله یا بیمار می‌تواند فرزند خوانده خود را معاف کند؟
جواب : معافیت کفالت صرفا شامل تنها فرزند ذکور بالای ۱۸ سال پدر می‌گردد اما چنانچه پدری فردی را از کودکی با سیر مراحل قانونی با اخذ شناسنامه به نام خود و عنوان فرزند خوانده خود انتخاب کرده باشد بر اساس شناسنامه می‌توان به ادعای معافیت کفالت فرزند خوانده رسیدگی نمود.

۸- آیا تغییرات سنی در شناسنامه پدر در معافیت کفالت تاثیرگذار است؟
جواب : بله- بر اساس مقررات قانون وظیفه عمومی مندرجات و سن اول ملاک رسیدگی است و سن اصلاح شده ملاک رسیدگی نمی‌باشد.

۹- چنانچه سند سجلی پدر ابطال شده باشد و شناسنامه جدید اخذ کرده باشد نحوه رسیدگی به چه صورت می‌باشد؟
جواب : شناسنامه جدید ملاک رسیدگی می‌باشد.

۱۰- اگر پدری دارای دو فرزند ذکور بالای ۱۸ سال باشد که یکی از آنان در حبس باشد رسیدگی به چه صورت است؟
جواب : در شمول معافیت قرار نمی‌گیرد.

۱۱- اگر پدرکمتراز ۶۵ سال یا بیمار در حبس باشد تنها فرزند ذکور بالای ۱۸ سال وی می‌تواند درخواست کفالت ارائه نماید؟
جواب : خیر- تا زمانی که پدر در حبس است سرپرستی وی به عهده مشمول نمی‌باشد و در شمول معافیت کفالت قرار نمی‌گیرد.

۱۲- اگر پدر ۶۵ ساله یا بیمار فرزند اول خود را معاف کفالت کرده سپس آن فرزند به علت بیماری یا فوت شرایط نگهداری و سرپرستی پدر را از دست داده باشد فرزند دیگر وی هم می‌تواند درخواست کفالت نماید؟
جواب : بله- در صورت بیماری یا فوت فرد معاف شده می‌توان به درخواست فرزند دوم رسیدگی نمود.

۱۳- مدت معافیت کفالت پدر چه زمانی است؟
جواب : معاف دائم در زمان صلح است.

ضوابط اختصاصی برای معافیت کفالت مادر

۱- شروط اصلی برای بهره‌مندی از معافیت کفالت مادر کدامند؟
جواب : الف) مادر به سبب طلاق یا فوت همسر فاقد شوهر باشد.

ب) مشمول تنها فرزند ذکور بالای ۱۸ سال برای مادر باشد.

۲- مدت معافیت کفالت برای مادر چه مدتی است؟
جواب : از نوع معافیت موقت تا ۳۰ ماه از زمان طلاق یا فوت همسر می‌باشد.

۳- در چه صورت معافیت موقت ۳۰ ماهه به دائم تبدیل می‌شود؟
جواب : در صورتی که در طول مدت ۳۰ ماهه مادر مجرد و همچنین در قید حیات باقی بماند و مشمول نیز در مدت مذکور به عنوان تنها فرزند ذکور بالای ۱۸ سال باشد.

۴- مدت ۳۰ ماه معافیت موقت از چه تاریخی قابل محاسبه است؟
جواب : از تاریخ ثبت طلاق یا فوت شوهر.

۵- اگر زمان رسیدگی و درخواست معافیت کفالت بیش از ۳۰ ماه از تاریخ طلاق و فوت شوهر گذشته باشد صدور معافیت چگونه است؟
جواب : معافیت دائم صادر می‌گردد.

۶- اگر پدر در حبس بوده یا مفقودالاثر باشد می‌توان به ادعای کفالت مادر رسیدگی نمود؟
جواب : خیر- در حال حاضر نمی‌تواند ملاک رسیدگی باشد.

۷- اگر بعد از خاتمه ۳۰ ماه معافیت موقت مادر ازدواج یا فوت نماید می‌توان معافیت موقت را به دائم تبدیل نمود؟
جواب : چنانچه درزمان رسیدگی نهایی (پس از۳۰ ماه ) شرایط اولیه همچنان برقرار باشد ولی اگر ازدواج مادر پس از صدور معافیت دائم بلامانع است.

۸- اگر در طول ۳۰ ماه معافیت موقت برادر دیگر متقاضی به سن ۱۸ سال برسد رسیدگی به چه صورت است؟
جواب :با رسیدن فرزند دیگر مادر به سن ۱۸ سال معافیت موقت متوقف و به وضعیت جدید وی رسیدگی می‌شود.

۹-اگر متقاضی کفالت به جز مادر برادر یا خواهر صغیر زیر ۱۸ سال داشته باشد می‌تواند درخواست تغییر معافیت کفالت برادر یا خواهر صغیر خود را بدهد؟
جواب : در صورتی که پدر فوت کرده باشد بلامانع و در صورت طلاق مادر و در قید حیات بودن پدر رسیدگی به درخواست کفالت برادر یا خواهر ضغیر امکان‌پذیر نمی‌باشد.

۱۰-اگر فرزندی که به دلیل مادر از خدمت معاف شده باشد و سپس فوت نماید می‌توان به ادعال کفالت فرزند دوم رسیدگی نمود؟
جواب: بله- در صورتی که فرزند معاف شده به علت بیماری قادر به سرپرستی از مادر نباشد یا فوت نموده باشد رسیدگی به ادعای کفالت فرزند دوم بلامانع است.

۱۱- چنانچه مادر از شوهران قبلی خود دارای فرزند ذکور بوده که نزد مادر نباشد آیا می‌توان به ادعای کفالت فرزند دیگر وی رسیدگی نمود؟
جواب:خیر- فرد متقاضی می‌بایست به عنوان تنها فرزند پسر بالای ۱۸ سال برای مادر باشد.

۱۲- آیا شاغل بودن مادر در معافیت کفالت فرزند وی تاثیرگذار است؟
جواب: خیر- شاغل بودن مادر مانع رسیدگی نمی باشد.

۱۳- آیا سالم بودن مادر در معافیت کفالت فرزندش تاثیرگذار است؟
جواب: خیر- برای معافیت کفالت شرط اصلی فاقد شوهر بودن مادر است.

۱۴- در معافیت کفالت مادر محاسبه مدت معافیت موقت ایا از تاریخ وقوع طلاق می‌باشد یا ثبت آن؟
جواب:ملاک رسیدگی تاریخ ثبت طلاق مادر در دفاتر اسناد رسمی می‌باشد.

۱۵- چنانچه طلاق مادر به صورت عادی و غیرثبتی صورت گرفته باشد رسیدگی به چه صورت است؟
جواب :اصل طلاقنامه عادی و همچنین اقرارنامه محضری مادر مبنی بر طلاق با قید تاریخ ملاک رسیدگی قرار خواهد گرفت.

۱۶- آیامیتوان به تقاضای کفالت مادری که فاقد شناسنامه است رسیدگی کرد؟
جواب : خیر- تا زمانی که به بر اساس مدارک مستدل از جمله شناسنامه رابطه نسبیت بین مادر و فرزندان احراز نگردد نمی‌توان به ادعای کفالت رسیدگی نمود.

ضوابط اختصاصی معافیت کفالت برای خواهر

۱- شروط اصلی برای معافیت کفالت خواهر کدامند؟
جواب : الف) پدر فوت کرده باشد ب) مشمول تنها برادر بالای ۱۸ سال او باشد ج) خواهر سرپرست دیگری غیر از مشمول نداشته باشد.

۲- در معافیت کفالت خواهر آیا سن ملاک رسیدگی است؟
جواب: خیر.

۳- در معافیت کفالت خواهر آیا برادر ناتنی نیز می‌تواند درخواست رسیدگی نماید؟
جواب : خیر- فقط برادر تنی می‌تواند تقاضای معافیت کفالت خواهر را نماید.

۴- اگر پدر در حبس باشد می‌توان به ادعای کفالت خواهر صغیر رسیدگی کرد؟
جواب : خیر- صرفا با فوت پدر می‌توان به ادعای کفالت خواهر رسیدگی نمود.

۵- اگر خواهر فاقد پدر طلاق گرفته باشد می‌توان به ادعای کفالت رسیدگی نمود؟
جواب: بله- در صورت مطلقه بودن خواهر رسیدگی بلامانع است.

۶- اگر خواهر مطلقه فاقد پدر دارای فرزند باشد می‌توان به ادعای کفالت رسیدگی نمود؟
جواب: در صورتی که دارای فرزند محجور بالای ۱۸ سال و یا فرزند صغیر زیر ۱۸ سال باشد در شمول مصوبه قرار می‌گیرد.

۷- اگر شوهر خواهر فوت کرده باشد و همچنین فاقد پدر باشد برادر می تواند درخواست سیدگی نماید؟
جواب :در صورت فوت پدر و شوهر خواهر و همچنین نداشتن فرزند تنها برادر تنی بالای ۱۸ سال وی می‌تواند درخواست رسیدگی نماید.

۸- آیا با وجود مادر می‌توان به ادعای کفالت خواهر فاقد پدر و همسر و فرزند رسیدگی نمود؟
جواب : بله- در کفالت خواهر وجود مادر مانع رسیدگی نمی‌باشد.

۹- آیا شاغل بودن خواهر فاقد پدر و همسر و فرزند مانع رسیدگی کفالت برای برادر می باشد؟
جواب:شاغل بودن مانع رسیدگی نمی‌باشد.

۱۰- اگر مشمول دارای برادر بالای ۱۸ سال دیگری باشد رسیدگی به چه نحو است؟
جواب : صرفا و تنها در صورتی که برادر بالای ۱۸ سال به علت بیماری و به تشخیص شورای پزشکی وظیفه عمومی قادر به سرپرستی از خواهر نباشد رسیدگی بلامانع خواهد بود.

۱۱- مدت و نوع معافیت خواهر چگونه است؟
جواب : از نوع دائم و اعتبار آن در زمان صلح است.

۱۲- آیا وجود برادر ناتنی برای معافیت کفالت خواهر فاقد پدر و همسر و فرزند مانع کفالت برادر تنی وی می‌گردد؟
جواب : خیر- وجود برادر ناتنی مانع رسیدگی نمی‌باشد.

۱۳- منظور از تنی یا ناتنی بودن برادر برای خواهر چیست؟
جواب:تنی یعنی اینکه از پدر و مادر یکی باشند.

۱۴- اگر سرپرستی خواهر فاقد پدر به سازمانهای خیریه و افراد خیر واگذار شده باشد ایا برادر می‌تواند درخواست معافیت کفالت خواهر را نماید؟
جواب: در صورتی که توانایی سرپرستی از خواهر را داشته و عملا سرپرستی از خواهر را به عهده بگیرد می‌تواند درخواست معافیت کفالت نماید.

۱۵- در صورتی که پس از صدور رای کفالت در هیئت رسیدگی خواهر فوت نماید یا ازدواج نماید آیا معافیت برای برادر وی صادر می‌گردد؟
جواب:ملاک رسیدگی واجد شرایط بودن کفالت از زمان رسیدگی و صدور رای کفالت می‌باشد.

۱۶- چنانچه برادری که برای خواهر معافیت کفالت اخذ کرده بیمار شود یا فوت نماید آیا برادر دیگر وی می تواند درخواست رسیدگی نماید؟
جواب : بله- در صورتی که برادر به علت بیماری قادر به سرپرستی از خواهر نبوده یا فوت نماید در صورتی که خواهر همچنان فاقد سرپرست باشد برادر دیگر وی می‌تواند درخواست رسیدگی نماید.

۲۶۰ دیدگاه

 1. سلام ببخشید چرا سوال منو جواب نمیدید
  من داداش بزرگه ام ازدواج کرده والان سربازه وداره خدمت میکنه وداداش کوچیکه ام هم در یکی از شهرهای دور دانشجو هستش وپدرم هم۵۷ سالشه کارگر والان دیسک کمر گرفته ونمیتونه کار کنه من کار میکنم وخرج خانواده رو در میاورم ایا میتوانم معافیت کفالت بگیرم؟ باتشکر

  • سلام من برادرم ۴ سال است که کفالت پدر بیمارم را گرفته و ازدواج کرده است.آیا من می توانم کفالت پدرم را بگیرم؟

 2. سلام سوالی داشتم برادر من از معافیت کفالت مادر استفاده کرده ولی الان جذب ارتش شده آیا میشه معافیت کفالت رو به من انتقال بده ؟

  • سلام وقت بخیر من ی مادر ۶۰ ساله دارم و بدرم فوت است و برادر بزرکتر از خودم دارم ایا معافیت کفالت شامل من میشه درضمن ی برادر فوت کرده هم دارم که زن و بجه هاش با من هستن

 3. سلام شوهرمادرمن حبسدابداست.ایامیتونم ازمعافیت کفالت استفاده کنم

 4. سلام
  من الان برای کفالت مادر معاف شده ام… حالا آموزشی خدمت را باید بروم یا دیگر آن هم نیازی نیست؟

 5. با عر سلام و خسته نباشین
  من دانشجویه ۲۲ ساله هستم سه برادر و یه خواهر دارم
  دوتا از برادرهای بزرگترم خدمت سربازی رفتن بکیش ازدواج کرده یکی هم کلا خارجه و برادر کوچیکم در حین خدمت و خواهرم ازدواج کرده
  پدرم هم که مریض هستش کلا خونه بیکار نشسته و ۵۱ سالشه
  من هم که هم دانشجو و خرج خونه رو در میارم سوالم این بود که آیا من مورد کفالت پدرم قرار می گیرم یا نه یا پدرم منو میتونه مورد کفالتش قرار بده یا نه
  با تشکر از زحمات شما و سایت خوبتون

 6. سلام من تنها فرزند خوانواده هستم پدرم سابقه ی منطقه داره چند درصد جان بازی ومادرم هم دیابت نوع ٢ خودم هم عمل اپاندیست و١۵سانت بخیه بخواتر عمل به نظر شما معاف هستم

 7. سلام من سال ٨۴ که محصل بودم پدرم فوت کرد ومن دنبال کفالتم نرفتم آیا من غیبت خوردم؟
  من برادر کوچکتر دانشجو دارم آیا به من کفالت مادر میدن ؟
  آیا با شرایطی که من دارم وتابه حال اقدام نکردم اگه غیبت خورده باشم مانعی هست برای گرفتن کفالت مادر؟
  لطفا جواب من بدید خیلی مشکل دارم ویا بهم اس ام اس کنید٠٩٣۶١١٢۴٩٢٢

 8. از مدیران و مسولین و قانون گزاران تقاضا دارم انقد با روان جونا بازی نکنن،یه قانون دادید ک یک سال دوام داشته باشه

 9. سلام
  در صورتی که برادر بزرگتر مشمول کفالت پدر قرار گرفته باشه و بعد از ۲ سال ازدواج کند، برادر دیگر مشمول کفالت قرار میگیرد یا خیر؟

 10. سلام الان۸سال مادر و پدر من از هم جدا شدن من تنها فرزند مادرم هستم.ایا میتونم معافیت دایم بگیرم
  بعد یک سوال دیگه من۰۹/۱۲امسال میشه۱۸سالم تا کی وقت دارم برم دنبال کار سربازی(همون معافیت)باتشکر ممنون میشم اگه جواب بدید

 11. با سلام من پدرم عمل قلب باز انجام داده و حالش خوبه کسی میدونه صرفا به خاطر عمل قلب باز میتونم کفالت بگیرم یا نه ؟ تک پسر هم هستم…مممنون میشم کسی کمک کنه

 12. slm man 5 ta khahar daram hamash ezdevaj kardan pedramam 62 saleshe chetor mitonam maf besham??

 13. من سه تا ازبرادرم خدمت سربازی رفته اند وازدواج کردن والان من سرپرست مادرمم پدرم هم فوت کرده ایا میتوانم از کفالت مادرم استفاده کنم

 14. سلام پدر من یکی از کلیه هاش مسدودشده و نارسایی داره و از نظام وظیفه پرسیدم گفتم میتونی معافیت کفالت بگیری ولی یه برادر بالای ۱۸ سال دارم که تالاسمی ماژوره و در ماه دوبار خون میگیره و معاف پزشکی شده .آیا کسی که معاف پزشکی میگیره جز نیازمند مراقبت حساب میشه یا نه!من میتونم معافیت کفالت بگیرم..ممنون میشم راهنماییم کنید

 15. باسلام خسته نباشید من ۱۰ساله پیش پدرم فوت کرده ودو برادر ودو خواهر دارم واما چند ساله پیش برادرم معاف شده والان ۲ساله هست که ازدواج کرده والان تو شهره خودمون نیست ویه خواهرم ۲ساله که مریضه ایا منم میتونم معاف از سربازی شوم؟.وسرپست خواهرم ومادرم را به عهده بگیرم خواهشمنم به این سوال پاسخ دهید

 16. من پدرم عمل بای پس کرده
  سرکارم نمیره
  حقوق بگیردولتی م نیس
  من تک پسرم معافی میدن بهم یا نه؟؟؟؟

 17. پدر ۴۳ ساله در کمسیون پزشکی تامین اجتماعی بدلیل نارسایی شدید قلبی ازکارافتاده کلی میباشد ولی بدلیل کسر بیمه مستمری نمی گیرد؛و در کمسیون پزشکی قانونی مجنون و بیمار دو قطیی با درجه بالا شناخته شده و مسئول اعمال و رفتار خود نمی باشد. اگر تک فرزند ذکور او بخواهد از معافیت کفالت استفاده کند آیا شورای پزشکی نظام وظیفه این گواهی ها را قبول دارد یا اینکه بیمار باز هم باید در کمسیون پزشکی نظام وظیفه شرکت کند؟

 18. باسلام من میخواستم بگم که الان درحال حاضر پدرمن نزدیک ۲سال است که خانه نمییادودرقیدحیات است ومن به ناچاربه سرکاردارم میرم وتک پسرهستنم وباخواهرومادرم زندگى میکنن خواستم بگم راه داره معاف شم باتشکر۰۹۱۹۵۹۲۶۵۷۹

 19. برادربزرگم خدمت کرده وازدواج کرده رفته درحال حاضر پدرم بای پس کرده وقلبش سی درصد است مادرم نیز ازکارافتاده که هردو نیازمند کمک ایا میتوانم کفالت پدرم رابگیرم

 20. سلام میخواستم ببینم من پدرم ۶۵ سال دارد اما برادر بزرگتر دارم اما آنها ازدواج کردند من میتوانم معافیت پدرم را بگیرم

 21. سلام میخواستم بدونم ۳تا برادریم اونی که بزرگتره رفته خدمت من ۱۹ سالمه یداداش دیگم۲۰ میخواستم بدونم من میتونم کفالت پدرم مو بگیرم یا نه؟

 22. با عرض سلام خدمت دوستان
  من تنها تک فرزند خانواده هستم،و پدرم من بخاطر مشکلات جسمی که داره قادر به انجام کار نیست.مشکلات از نظیر تنفسی.دیسک کمر.اعصاب و روان با این وجود میتونم معاق شم وبرای مراقبت از پدرم کفالت ایشونو به عهده بگیرم؟؟…بعد اینکه من دانشجوی ترم اخر لیسانس هستم وبرای معافیت کفالت هم اقدام کردم ولی با نزدیک شدن امتحان از این میترسم اگر روزی برای کمسیون پزشکی ما رو برای استان بخان،نشه روز همون امتحان…اخه تو دفترچه زدن معافیت تا قبل از درخواست اگر تا ۱ماه انجام نشه لغو میشه و برام تاریخ اعزام صادر میشه،سوال من اینجاست اگر من تا این یک ماه اقدامی نکنم مثلان بزارم بعد امتحاناتم میتونم برم دنبالش… دیر نمیشه…یا اینکه نصف کارو انجام بدم بعد برم دنبال کمسیون پزشکی،یا اصن میشه خوشون به عقب تر بندازن….اینا سوالاتی هستش که مغزمو درگیر کرده اصن خواب و خوراک واسم نزاشته..لطفان کمکم کنید….

 23. سلام. من متولد ۶۶ هستم تنها پسر خانواده هستم یک داداش داشتم فوت کرده و چهار خواهر دارم فقط یکیشون متاهله.پدرمم مشکل الزایمر داره ایا میتونم معاف بشم ..ممنون

 24. سلام .من متولد ۶۶ هستم دیپلم سال ۸۳ رو دارم چهار خواهر دارم یکیشون متاهله خودمم متاهلم تنها پسر خانواذه هستم یک داداش داشتم فوت کرده پذرمم متولد ۱۳۳۰ هسیش مشکل الزایمر داره ایا میتونم معاف شم ممنون

دیدگاه شما چیست ؟

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

شما می‌توانید از این دستورات HTML استفاده کنید: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <strike> <strong>