فهرست ناوبری برگه ها

اخبار و قوانین نظام وظیفه و خدمت سربازی

معافیت کفالت

ضوابط عمومی معافیتهای کفالت

۱- شروط اصلی برای بهره‌مندی از معافیت‌های کفالت کدامند؟

جواب : الف) رسیدن به سن ۱۸ سال تمام ب) نداشتن غیبت ج) یگانه و تنها مراقب بودن بالای ۱۸ سال

۲- منظور از نداشتن غیبت چیست؟
جواب : کلیه افراد ذکور که به سن ۱۸ سال می‌رسند می‌بایست وضعیت خدمت وظیفه عمومی خود را روشن کنند. در صورت عدم معرفی یا عدم حضور در زمانهایی که وظیفه عمومی تعیین می‌کند فرد وارد غیبت می‌شود.

۳- مدت زمان معرفی برای آنکه فردی وارد غیبت نشود چند ماه است؟
جواب: برای افراد ذکور که میزان تحصیلات آنان راهنمایی و پایین‌تر باشد مدت ۶ ماه از اول ماهی که در آن به سن ۱۸ سال تمام می‌رسد.

مثال: فرد ذکوری با تاریخ تولد ۲۰/۵/۱۳۷۳ درسال ۹۰ وقبل از آن در مقطع سوم راهنمایی ترک تحصیل کرده چنانچه ظرف مدت ۶ ماه از تاریخ ۱/۵/۱۳۹۱ ( ماه ۱۸ سالگی تمام فرد) تا تاریخ ۱/۱۱/۱۳۹۱ خود را معرفی نکند وارد غیبت شده و به عنوان مشمول غایب تلقی می‌گردد.

۴- آیا در حین تحصیل می‌توان درخواست معافیت کفالت نمود؟

جواب: بله با ارائه گواهی اشتغال به تحصیل معتبر رسیدگی به ادعای کفالت بلامانع است .

۵- منظور از یگانه مراقب بودن بالای ۱۸ سال یعنی چه؟

جواب :یعنی آنکه فرد متقاضی کفالت می‌بایست تنها فرد ذکور (پسر، برادر، نوه) بالای ۱۸ سال برای خانواده باشد.

۶- آیا وجود برادر بیمار بالای ۱۸ سال برای معافیت کفالت مانع است؟
جواب : چنانچه به تشخیص شورای پزشکی برادر بیمار قادر به سرپرستی و نگهداری مکفول نباشد در آن صورت تنها فرزند ذکور بالای ۱۸ سال می‌تواند درخواست معافیت کفالت نماید.

۷- منظور از مکفول کیست؟
جواب: منظور شخصی است که مشمول برای سرپرستی و نگهداری وی از خدمت دوره ضرورت معاف می‌گردد.

۸- چه کسانی به عنوان مکفول محسوب می‌گردند؟

جواب : پدر- مادر- پدربزرگ- مادربزرگ- خواهر- برادر- همسر- فرزند.

شرایط اختصاصی معافیت کفالت پدر

۱- آیا هر فردی که تک فرزند ذکور خانواده باشد می‌تواند درخواست کفالت پدرش را نماید؟
جواب : خیر- بستگی به سن پدر و وضعیت جسمانی وی دارد.

۲- سن پدر برای معافیت فرزندش چند سال باید باشد؟
جواب : ۶۵ سال تمام

۳- نحوه محاسبه سن ۶۵ سالگی چگونه است؟
جواب : تاریخ تولد + عدد ۶۵ = سن ۶۵ سالگی پدر
مثال: برای پدر متولد ۱۵/۱۲/۱۳۲۶ ۹۱/۱۲/۱۵=۱۳۲۶+۶۵

۴- آیا اگر سن پدر کمتر از ۶۵ سال باشد و بیمار باشد می‌توان درخواست رسیدگی نمود؟
جواب : بله- در صورتی که سن پدر کمتر از ۶۵ سال باشد به تشخیص شورای پزشکی وظیفه عمومی به علت بیماری نیازمند به مراقب تشخیص داده شود در شمول معافیت کفالت قرار می‌گیرد.

۵- وضعیت فرزندان در معافیت کفالت پدر به چه صورت بررسی می‌گردد؟
جواب : الف) فرزندان دختر مانع رسیدگی نمی‌باشند.

ب) متقاضی معافیت می‌بایست تنها فرزند ذکور سالم بالای ۱۸ سال برای پدر ۶۵ سال یا بیمار باشد.

۶- آیا اگر برادر یا برادران دیگر مشمول در محل سکونت پدر ۶۵ سال یا بیمار نباشند مثلا در خارج از کشور باشند باز می توان درخواست کفالت نمود؟
جواب : خیر- مشمول متقاضی می‌بایست تنها فرزند ذکور بالای ۱۸ سال باشد مگر آنکه برادر یا برادران صرفا به علت بیماری قادر به نگهداری از پدر نباشند.

۷- آیا پدر ۶۵ ساله یا بیمار می‌تواند فرزند خوانده خود را معاف کند؟
جواب : معافیت کفالت صرفا شامل تنها فرزند ذکور بالای ۱۸ سال پدر می‌گردد اما چنانچه پدری فردی را از کودکی با سیر مراحل قانونی با اخذ شناسنامه به نام خود و عنوان فرزند خوانده خود انتخاب کرده باشد بر اساس شناسنامه می‌توان به ادعای معافیت کفالت فرزند خوانده رسیدگی نمود.

۸- آیا تغییرات سنی در شناسنامه پدر در معافیت کفالت تاثیرگذار است؟
جواب : بله- بر اساس مقررات قانون وظیفه عمومی مندرجات و سن اول ملاک رسیدگی است و سن اصلاح شده ملاک رسیدگی نمی‌باشد.

۹- چنانچه سند سجلی پدر ابطال شده باشد و شناسنامه جدید اخذ کرده باشد نحوه رسیدگی به چه صورت می‌باشد؟
جواب : شناسنامه جدید ملاک رسیدگی می‌باشد.

۱۰- اگر پدری دارای دو فرزند ذکور بالای ۱۸ سال باشد که یکی از آنان در حبس باشد رسیدگی به چه صورت است؟
جواب : در شمول معافیت قرار نمی‌گیرد.

۱۱- اگر پدرکمتراز ۶۵ سال یا بیمار در حبس باشد تنها فرزند ذکور بالای ۱۸ سال وی می‌تواند درخواست کفالت ارائه نماید؟
جواب : خیر- تا زمانی که پدر در حبس است سرپرستی وی به عهده مشمول نمی‌باشد و در شمول معافیت کفالت قرار نمی‌گیرد.

۱۲- اگر پدر ۶۵ ساله یا بیمار فرزند اول خود را معاف کفالت کرده سپس آن فرزند به علت بیماری یا فوت شرایط نگهداری و سرپرستی پدر را از دست داده باشد فرزند دیگر وی هم می‌تواند درخواست کفالت نماید؟
جواب : بله- در صورت بیماری یا فوت فرد معاف شده می‌توان به درخواست فرزند دوم رسیدگی نمود.

۱۳- مدت معافیت کفالت پدر چه زمانی است؟
جواب : معاف دائم در زمان صلح است.

ضوابط اختصاصی برای معافیت کفالت مادر

۱- شروط اصلی برای بهره‌مندی از معافیت کفالت مادر کدامند؟
جواب : الف) مادر به سبب طلاق یا فوت همسر فاقد شوهر باشد.

ب) مشمول تنها فرزند ذکور بالای ۱۸ سال برای مادر باشد.

۲- مدت معافیت کفالت برای مادر چه مدتی است؟
جواب : از نوع معافیت موقت تا ۳۰ ماه از زمان طلاق یا فوت همسر می‌باشد.

۳- در چه صورت معافیت موقت ۳۰ ماهه به دائم تبدیل می‌شود؟
جواب : در صورتی که در طول مدت ۳۰ ماهه مادر مجرد و همچنین در قید حیات باقی بماند و مشمول نیز در مدت مذکور به عنوان تنها فرزند ذکور بالای ۱۸ سال باشد.

۴- مدت ۳۰ ماه معافیت موقت از چه تاریخی قابل محاسبه است؟
جواب : از تاریخ ثبت طلاق یا فوت شوهر.

۵- اگر زمان رسیدگی و درخواست معافیت کفالت بیش از ۳۰ ماه از تاریخ طلاق و فوت شوهر گذشته باشد صدور معافیت چگونه است؟
جواب : معافیت دائم صادر می‌گردد.

۶- اگر پدر در حبس بوده یا مفقودالاثر باشد می‌توان به ادعای کفالت مادر رسیدگی نمود؟
جواب : خیر- در حال حاضر نمی‌تواند ملاک رسیدگی باشد.

۷- اگر بعد از خاتمه ۳۰ ماه معافیت موقت مادر ازدواج یا فوت نماید می‌توان معافیت موقت را به دائم تبدیل نمود؟
جواب : چنانچه درزمان رسیدگی نهایی (پس از۳۰ ماه ) شرایط اولیه همچنان برقرار باشد ولی اگر ازدواج مادر پس از صدور معافیت دائم بلامانع است.

۸- اگر در طول ۳۰ ماه معافیت موقت برادر دیگر متقاضی به سن ۱۸ سال برسد رسیدگی به چه صورت است؟
جواب :با رسیدن فرزند دیگر مادر به سن ۱۸ سال معافیت موقت متوقف و به وضعیت جدید وی رسیدگی می‌شود.

۹-اگر متقاضی کفالت به جز مادر برادر یا خواهر صغیر زیر ۱۸ سال داشته باشد می‌تواند درخواست تغییر معافیت کفالت برادر یا خواهر صغیر خود را بدهد؟
جواب : در صورتی که پدر فوت کرده باشد بلامانع و در صورت طلاق مادر و در قید حیات بودن پدر رسیدگی به درخواست کفالت برادر یا خواهر ضغیر امکان‌پذیر نمی‌باشد.

۱۰-اگر فرزندی که به دلیل مادر از خدمت معاف شده باشد و سپس فوت نماید می‌توان به ادعال کفالت فرزند دوم رسیدگی نمود؟
جواب: بله- در صورتی که فرزند معاف شده به علت بیماری قادر به سرپرستی از مادر نباشد یا فوت نموده باشد رسیدگی به ادعای کفالت فرزند دوم بلامانع است.

۱۱- چنانچه مادر از شوهران قبلی خود دارای فرزند ذکور بوده که نزد مادر نباشد آیا می‌توان به ادعای کفالت فرزند دیگر وی رسیدگی نمود؟
جواب:خیر- فرد متقاضی می‌بایست به عنوان تنها فرزند پسر بالای ۱۸ سال برای مادر باشد.

۱۲- آیا شاغل بودن مادر در معافیت کفالت فرزند وی تاثیرگذار است؟
جواب: خیر- شاغل بودن مادر مانع رسیدگی نمی باشد.

۱۳- آیا سالم بودن مادر در معافیت کفالت فرزندش تاثیرگذار است؟
جواب: خیر- برای معافیت کفالت شرط اصلی فاقد شوهر بودن مادر است.

۱۴- در معافیت کفالت مادر محاسبه مدت معافیت موقت ایا از تاریخ وقوع طلاق می‌باشد یا ثبت آن؟
جواب:ملاک رسیدگی تاریخ ثبت طلاق مادر در دفاتر اسناد رسمی می‌باشد.

۱۵- چنانچه طلاق مادر به صورت عادی و غیرثبتی صورت گرفته باشد رسیدگی به چه صورت است؟
جواب :اصل طلاقنامه عادی و همچنین اقرارنامه محضری مادر مبنی بر طلاق با قید تاریخ ملاک رسیدگی قرار خواهد گرفت.

۱۶- آیامیتوان به تقاضای کفالت مادری که فاقد شناسنامه است رسیدگی کرد؟
جواب : خیر- تا زمانی که به بر اساس مدارک مستدل از جمله شناسنامه رابطه نسبیت بین مادر و فرزندان احراز نگردد نمی‌توان به ادعای کفالت رسیدگی نمود.

ضوابط اختصاصی معافیت کفالت برای خواهر

۱- شروط اصلی برای معافیت کفالت خواهر کدامند؟
جواب : الف) پدر فوت کرده باشد ب) مشمول تنها برادر بالای ۱۸ سال او باشد ج) خواهر سرپرست دیگری غیر از مشمول نداشته باشد.

۲- در معافیت کفالت خواهر آیا سن ملاک رسیدگی است؟
جواب: خیر.

۳- در معافیت کفالت خواهر آیا برادر ناتنی نیز می‌تواند درخواست رسیدگی نماید؟
جواب : خیر- فقط برادر تنی می‌تواند تقاضای معافیت کفالت خواهر را نماید.

۴- اگر پدر در حبس باشد می‌توان به ادعای کفالت خواهر صغیر رسیدگی کرد؟
جواب : خیر- صرفا با فوت پدر می‌توان به ادعای کفالت خواهر رسیدگی نمود.

۵- اگر خواهر فاقد پدر طلاق گرفته باشد می‌توان به ادعای کفالت رسیدگی نمود؟
جواب: بله- در صورت مطلقه بودن خواهر رسیدگی بلامانع است.

۶- اگر خواهر مطلقه فاقد پدر دارای فرزند باشد می‌توان به ادعای کفالت رسیدگی نمود؟
جواب: در صورتی که دارای فرزند محجور بالای ۱۸ سال و یا فرزند صغیر زیر ۱۸ سال باشد در شمول مصوبه قرار می‌گیرد.

۷- اگر شوهر خواهر فوت کرده باشد و همچنین فاقد پدر باشد برادر می تواند درخواست سیدگی نماید؟
جواب :در صورت فوت پدر و شوهر خواهر و همچنین نداشتن فرزند تنها برادر تنی بالای ۱۸ سال وی می‌تواند درخواست رسیدگی نماید.

۸- آیا با وجود مادر می‌توان به ادعای کفالت خواهر فاقد پدر و همسر و فرزند رسیدگی نمود؟
جواب : بله- در کفالت خواهر وجود مادر مانع رسیدگی نمی‌باشد.

۹- آیا شاغل بودن خواهر فاقد پدر و همسر و فرزند مانع رسیدگی کفالت برای برادر می باشد؟
جواب:شاغل بودن مانع رسیدگی نمی‌باشد.

۱۰- اگر مشمول دارای برادر بالای ۱۸ سال دیگری باشد رسیدگی به چه نحو است؟
جواب : صرفا و تنها در صورتی که برادر بالای ۱۸ سال به علت بیماری و به تشخیص شورای پزشکی وظیفه عمومی قادر به سرپرستی از خواهر نباشد رسیدگی بلامانع خواهد بود.

۱۱- مدت و نوع معافیت خواهر چگونه است؟
جواب : از نوع دائم و اعتبار آن در زمان صلح است.

۱۲- آیا وجود برادر ناتنی برای معافیت کفالت خواهر فاقد پدر و همسر و فرزند مانع کفالت برادر تنی وی می‌گردد؟
جواب : خیر- وجود برادر ناتنی مانع رسیدگی نمی‌باشد.

۱۳- منظور از تنی یا ناتنی بودن برادر برای خواهر چیست؟
جواب:تنی یعنی اینکه از پدر و مادر یکی باشند.

۱۴- اگر سرپرستی خواهر فاقد پدر به سازمانهای خیریه و افراد خیر واگذار شده باشد ایا برادر می‌تواند درخواست معافیت کفالت خواهر را نماید؟
جواب: در صورتی که توانایی سرپرستی از خواهر را داشته و عملا سرپرستی از خواهر را به عهده بگیرد می‌تواند درخواست معافیت کفالت نماید.

۱۵- در صورتی که پس از صدور رای کفالت در هیئت رسیدگی خواهر فوت نماید یا ازدواج نماید آیا معافیت برای برادر وی صادر می‌گردد؟
جواب:ملاک رسیدگی واجد شرایط بودن کفالت از زمان رسیدگی و صدور رای کفالت می‌باشد.

۱۶- چنانچه برادری که برای خواهر معافیت کفالت اخذ کرده بیمار شود یا فوت نماید آیا برادر دیگر وی می تواند درخواست رسیدگی نماید؟
جواب : بله- در صورتی که برادر به علت بیماری قادر به سرپرستی از خواهر نبوده یا فوت نماید در صورتی که خواهر همچنان فاقد سرپرست باشد برادر دیگر وی می‌تواند درخواست رسیدگی نماید.

۳۱۴ دیدگاه

 1. محمدرضا/ ۱۳۹۳-۱۱-۵

  سلام مادر و پدر من از هم جدا شدن من ۲۳سال دارم و یه برادر دارم خدمتشو۳ساله تموم کرده وازدواج کرده وبه ما رسیدگی نمیکنه و دوتا خواهر دارم شوهرکردن رفتن منم تازه لیسانسمو تموم کردم و مادرم بیماری فشار داره .ایا میتونم معافیت دایم بگیرم.
  باتشکر ممنون میشم اگه جواب ب

  • خیر چون بردار داری نمیشه و شما سربازی

 2. سلام خسته نیاشید سوالی داشتم از خدمتتون
  اگر پدر و مادر جدا شده باشن و پدر خارج از کشور باشه
  وپسر بزرگ کفالت مادر و گرفته باشه ولی از کشور خارج شده و به مدت ۵ سال خبری نباشه ازش
  و پسر دوم ۲ سال باشه که به بالای ۱۸ رسیده
  میتونه اقدام به کفالت ماد کنه ؟

  • خیر شما سربازی

 3. سلام اقا من یک ماه پیش اقدام کردم برای معافیت کفالت برای برادرم ولی گفتن چون شما برادر ناتنی داری این امکان وجود نداره در حالی ک من قبل از خدمت سربازی سر کار میرفتم و خرج زندگی مادر بزرگ و داداش ک.چولوی خودمو میدادم من باید برای معافیت ب کجا برم

  • بردار ناتنی هیچ ربطی ندار.و بردارکوچیک شما هیچ وجه مانع کفالت شما نخواهد شد و میتونید درخواست کفالت مادر کنید.به پلیس۱۰یا نظام وظیفه شهر خودم مراجعه کن

 4. سلام .من پدر۷۵ساله ومادر۶۰ساله دارم وبرادر۲۵ساله بیمارایامیشوکفالت بگیرم البته ۲برادردیگردارم که جدازندگی میکنند ووضع مالی خوبی ندارن.

  • خیر.چون ۲بردار دیگه سالم هستن شما باید بری.البته اگه برادر بیماریشو بهزیستی تاییدکنه میتونی درخواست اون بکنی

 5. سلام ، من متولد ١٣۶٧ هستم و در حال حاظر اعزامى ١٩/٠۵/٩٣
  و در حین انجام وضیفه میلباضم ، اما پدرم٢سال هست که فوت کردن و من تنها پسر و کفیل مادر و خواهر مجرد خود میباشم ، اما با مراجعه به سازمان چه قبل خدمت چه در حین خدمت براى درخراست معافیت کفالت به هیچ جایی نرسیدم باید چه کار کنم

 6. سلام ، من متولد ١٣۶٧ هستم و در حال حاظر اعزامى ١٩/٠۵/٩٣
  و در حین انجام وظیفه سربازى میىباشم ، اما پدرم٢سال هست که فوت کردن و من تنها پسر و کفیل مادر و خواهر مجرد خود میباشم ، اما با مراجعه به سازمان چه قبل خدمت چه در حین خدمت براى درخراست معافیت کفالت به هیچ جایی نرسیدم باید چه کار کنم ، ایا حتى این پرداخت جریمه به من کمکی میکند

  • شما معافی.مخصوصا که خواهر مجرد هم داری.

 7. دیدگاه سلام پدر من ۷۴ سالشه مادرمم ۵۸ سالشه
  خودمم ۱۸ سالمه ۵تا برادر و ۴تا خواهر دیگه دارم که همشون ازدواج کردن و جدا زندگی میکنن
  و من خرج مخارج خونه رو با کار کردن در میارم
  آیا من مشمول گرفتن معافیت کفالت میباشم؟ لطفا جواب بدین

  • چون برادر داری نچ.ولی اگه خواهر داری که ازدواج نکرده و پدر و مادرت نمیتونن خرجشو بدن میتونی درخواست کفالت اونو انجام بدی

 8. سلام من ۲۲سال دارم معافیت تحصیلی دارم سه برادر دیگه دارم که سربازی رفتن وپایان خدمت گرفتن پدرم ۷۸سالش هست وبیمار هم هست ونگهداری وتهیه مخارج خانه ودکتر بردنش به عهده خودم هست خواستم ببینم معاف میشم یانه ؟ به جزمن کسی نیست که از پدرومادرم مراقبت کنه.

  • چون۳برادر داری نچ.باید بری سربازی متاسفانه

 9. سلام،بنده هفت ماه از خدمت سربازیم گذشته پدرم کمتر از پنجاه سال سن دارد، و دچار بیماری سرطان ریه شدن و در حال حاضر شیمی درمانی میشه،و بعلت غده سرطانی درون مهره های کمرش ستون مهره های کمرش را جراحی کرده و هشت عدد پلاتین داخل مهرههای کمرش گذاشتن، در ضمن تنها فرزند بالای هجده سال هستم، آیا بنده مشمول معافیت کفالت میشم؟

  • سلام پدرت اگر بازنشسته نیس یعنی هیچ درامدی کلا نداره.یامادرت از هیچ کجا درامد نداره.میتونی.نباید پسری بالا هیجده سال به جز تو باشه

 10. سلام من معافیت دایم کفالت گرفتم میخواستم ببینم چندروز طول میکشه تا کارتم صادر بشه توی اس ام اس که برای استعلام دادم اخرین وضعیت معرفی به صدورکارت هستش.میخواستم ببینم چقدر طول میکشه؟؟
  ممنون میشم کسی کممکم کنه

  • داداش تورو مولا تو تازه رفتی برا معافیت … کفالت پدر گرفتی یا مادر؟

   • کفالت مادر.اگه پدرت ۶سال فوت کرده که و تک فرزند هستی خوب کفالت مادر بهت میدن.برو درخواست کفالت مادر کن.نرو سربازی

 11. اقا من پدرم وقتی ۶ سالم بود فوت شده الان ۲ ماه دیگعه مشمول ام تک فرزندم ولی امروز یکی بهم گفت رفته اقدام کرده کفالت ندادن…. تورو خدا بگید داستان چیه … یعنی با این حال باید برم خدمت؟

 12. آقا من یه سوال دارم …
  چه مدت از تاریخ رسمی طلاق پدر و مادر باید بگذره تا قابل رسیدگی برای معافیت باشه؟
  اصلا در کل شرایط طلاق چیه مرسی….

  • اگه معافیت دایم میخوای باید۳۰ماه گذشته باشه از تاریخی که تو طلاقنامه ثبت شده..اگر هم ۳۰ماه کمتر باشه بهت معافیت موقت میدن بعد تحقیق میکنن ببینن چجوریه اگه مادرت ازدواج نکرده بود دایم برات صادر میشه

 13. یک سوال چند ماه طول میکشه تا جواب درخواست معافیت کفالت رسیدگی کنن من شش ماه دیگه فرجه دارم اگر زمان رسیدگی به درخواستم بیشتر از شش ماه طول بکشه من باید برم سربازی؟ و یا وارد غیبت میشم؟ فقط میخوام بدونم این پروسه چه حدی طول میکشه

  • بستگی به خودت داره.۵روز طول میکشه که پلیس+۱۰مدارک بفرسته حوزه نظام وظیفه.بعدشم باید سریع بری.دوتانامه بگیری یکی برا ثبت احوال.یکی هم برا اونجایی که طلاق گرفتن یا اگه هم فوت شده برای همون ثبت احوال.یک هفته تقریبا طول میکشه که دعوت میشی به شورای بدوی با مادر و بعد باز نزدیک۱۰الی۱۵روز طول میکشه تا کارتت اماده بشه.بستگی به خودت و حوزه کفالت تو داره

 14. سلام .من پدرم ۱۸ماه توزمان جنگ خدمت کرده والان به دلایلی زندانه ایامن ازسربازی معاف میشم

  • اگر پدر شما از جایی حقوق میگیره و یا مادر شما.شماباید بری سربازی اگر نه حقوق نمیگیرن باید ببینیم چند تا خواهر و برادر داری

   • سلام فقط یک داداش دارم که ۱۴سالشه پدرم ومادرمم ازجایی حقوق نمیگیرن باتشکر

    • به حوزه نظام وظیفه شهر خود مراجعه کنید

 15. سلام.با تشکر که سوالات رو جواب میدین. من در حال حاضر از معافیت موقت سی ماهه استفاده میکنم.برج ۲ سال ۹۴ مدت ۳۰ ماهه به اتمام میرسه.پدرم فوت کردن و کفالت مادرمو بعهده دارم.مادرمم ازدواج نکرده و شرایط کفالت همچنان برقراره.میخواستم بدونم برای گرفتن کارت معافیت دائم باید چیکار کنم؟چه مراحلی داره؟ و چقد طول میکشه که کارتمو صادر کنن؟با تشکر فراوان

  • سلام چون معافیت موقت داری باید بری پیش مسول کفالت و جریان بگی.ولی اگه فکرمیکنم کمتر۲هفته کارت اماده میشه و میفرستن برات(البته بستگی به درخواست کفالت شهرت هم داره)

 16. سلام من همینی هستم که به نظرات درمورد کفالت جواب میدم اگه میشه یک نام کاربری و رمز برام درست کنید و فقط دسترسی به بخش نظرات کفالت بزارید تا راحت تر بتونم جواب بدم.ممنونم
  وردپرس فکرمیکنم باشه بلدم.البته بیشتر مدیریت محتوا هارو بلدم.باتشکر.
  ایمیلم گذاشتم اگه تمایل داشتین.برام بفرستین.

 17. سلام عید همگی مبارک
  djamin

 18. سلام
  من متولد ۱۳۷۳ هستم
  پدربزرگم ۷۳ سال سن داره
  ۸ سال هست که سکته مغزی کرده و سمت چپش تقریبا فلج هست
  من تنها نوه پسری او هستم مراقبت پزشکی وی با منه
  پدرم ۵۰ درصد ریه هایش از بین رفته و عمویم به دلیل شرایط شغلی قادر به مراقبت نیست
  من با این شرایط معاف میشوم

  • از نظر پدر بزرگ شما معاف نیستید ولی از نظر پدر اگه دکتر تایید کنه و کسی نتونه از پدر مراقبت کنه شما معافی

 19. سلام اگر سن پدر ۶۳باشه وسن برادر کوچکتر۱۷میشه کاری کرد؟باتشکر

  • سلام اگر مادر ندارید و پدرتون از هیچ کجا حقوق نمیگیره بله میتونید معاف شوید

 20. سلام سال نو مبارک.من متولد۶۹هستم ۲۲سال پیش خانوادم از هم جدا شدن پدرم ۱۳سال پیش فت کرده من وخواهرم هیچ سر پرستی نداشتیم مادرمم ازش خبر نداریم خواهرم ۳سال که از همسرش با۲تا بچه جدا شده ومن بخاطر همین شرایط ها ومشکلات زیاد مالی و خانوادگی اصلا نمیتونستم که به خدمت فکر بکنم الان با خواهرم و۲تا بچه هاش زندگی میکنیم ومن غیبت دارم خواهرم هم هیچ سرپرستی بجز من نداره میخواستم بدونم معافی کفالت میتونم بگیرم؟تحصیلاتمم زیر سیکل هست ممنون میشم ازتون لطفا جواب بدین.

  • سلام بله میتونید بگیر ولی غیبت هارو فکرمیکنم یا باید بخرید یا برید.

 21. بچه های خواهرم سنشون زیر ۵سال وخواهرم ۲سال از من بزرگ تر.ممنون.

 22. سلام من مادرم از پدرم ۶ سااله جدا شده و خواهرم ۵ ساله از شوهرش جدا شده و برادر بزرگم معافیت کفالت مادرم را گرفته و من ۱۸ سال دارم ایا میتونم معافیت کفالت خواهر را بگیرم ممنون

  • سلام اگر خواهرتون مهریه نگرفته باشه میتونید سرپرستی اونو بگیرید

 23. سلام من یه برادر و خواهر ویه پدر ازکارافتاده دارم.برادرم معافیت جبهه پدر گرفته.آیاراهی برا معاف شدنم هست؟

  • سرپرست خواهر فکرمیکنم میتونید بشید بازم به حوزه نظام وظیفه شهرتون مراجعه کنید.

   • باتشکر.معافیت ماده۶بهزیستی چی؟
    میتونم بگیرم؟پدرم قندداره،روچشمش هم اثرگذاشته

    • اگربهزیستی تایید کنه بله میتونید

 24. سلام
  من متولد ۷۱/۷/۱ در حال حاضر دانشجوی کارشناسی ام و با مادر بزرگم زندگی میکنم همه پسر و دختراش ازدواج کردن به جز یه پسرش که متاسفانه معتاد ایا میتونم از معافیت کفالت استفاده کنم ؟؟
  اگه بیشتر راهنمایی کنید ممنون میشم

  با تشکر

  • خیر شما سربازی.چون مادربزرگ شما فرزند پسر داره

دیدگاه شما چیست ؟

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

شما می‌توانید از این دستورات HTML استفاده کنید: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <strike> <strong>