فهرست ناوبری برگه ها

اخبار و قوانین نظام وظیفه و خدمت سربازی

معافیت کفالت

ضوابط عمومی معافیتهای کفالت

۱- شروط اصلی برای بهره‌مندی از معافیت‌های کفالت کدامند؟

جواب :

الف) رسیدن به سن ۱۸ سال تمام

ب) نداشتن غیبت

ج) یگانه و تنها مراقب بودن بالای ۱۸ سال

 ۲ـ منظور از نداشتن غیبت چیست؟

جواب : کلیه افراد ذکور که به سن ۱۸ سال می‌رسند می‌بایست وضعیت خدمت وظیفه عمومی خود را روشن کنند. در صورت عدم معرفی یا عدم حضور در زمانهایی که وظیفه عمومی تعیین می‌کند فرد وارد غیبت می‌شود.

۳- مدت زمان معرفی برای آنکه فردی وارد غیبت نشود چند ماه است؟

جواب: افرادی که قبل از سن مشمولیت ترک تحصیل نموده ویا در دوره متوسطه فارغ التحصیل می شوند پس از رسیدن به ۱۸سالگی تمام ظرف شش ماه می بایست  خود را به وظیفه عمومی معرفی نمایند .

مثال: فرد ذکوری با تاریخ تولد ۲۰/۵/۱۳۷۳ درسال ۹۰ وقبل از آن در مقطع سوم راهنمایی ترک تحصیل کرده چنانچه ظرف مدت ۶ ماه از تاریخ ۲۰/۵/۱۳۹۱ ( ماه ۱۸ سالگی تمام فرد) تا تاریخ ۲۰/۱۱/۱۳۹۱ خود را معرفی نکند وارد غیبت شده و به عنوان مشمول غایب تلقی می‌گردد.

۴- آیا در حین تحصیل می‌توان درخواست معافیت کفالت نمود؟

جواب: بله با ارائه گواهی اشتغال به تحصیل معتبر رسیدگی به ادعای کفالت بلامانع است .

 ۵- منظور از یگانه مراقب بودن بالای ۱۸ سال یعنی چه؟

جواب :یعنی آنکه فرد  متقاضی کفالت  می‌بایست تنها فرد ذکور (پسر، برادر، نوه) بالای ۱۸ سال برای خانواده باشد.

۶- آیا وجود برادر بیمار بالای ۱۸ سال برای معافیت کفالت مانع است؟

جواب : چنانچه به تشخیص شورای پزشکی برادر بیمار قادر به سرپرستی و نگهداری مکفول نباشد در آن صورت تنها فرزند ذکور سالم بالای ۱۸ سال می‌تواند درخواست معافیت کفالت نماید.

۷- منظور از مکفول کیست؟

جواب: منظور شخصی است که مشمول برای سرپرستی و نگهداری وی از خدمت دوره ضرورت معاف می‌گردد.

  ۸ـ چه کسانی به عنوان مکفول محسوب می‌گردند؟

جواب : پدر- مادر- پدربزرگ- مادربزرگ- خواهر- برادر- همسر- فرزند.

 

شرایط اختصاصی معافیت کفالت پدر

۱- آیا هر فردی که تک فرزند ذکور خانواده باشد می‌تواند درخواست کفالت پدرش را نماید؟

جواب : خیر- بستگی به سن پدر و وضعیت جسمانی وی دارد.

۲-  سن پدر برای معافیت فرزندش چند سال باید باشد؟     

جواب : ۷۰ سال تمام

۳-  نحوه محاسبه سن ۷۰ سالگی چگونه است؟

جواب : تاریخ تولد + عدد ۷۰  = سن ۷۰ سالگی پدر

مثال: برای پدر متولد ۰۱/۰۴/۱۳۲۳                ۰۱/۰۴/۹۳=۱۳۲۳+۷۰

۴-  آیا اگر سن پدر کمتر از ۷۰ سال باشد و بیمار باشد می‌توان درخواست رسیدگی نمود؟

جواب : بله- در صورتی که سن پدر کمتر از ۷۰ سال باشد به تشخیص شورای پزشکی وظیفه عمومی به علت بیماری نیازمند به مراقب تشخیص داده شود در شمول معافیت کفالت قرار می‌گیرد.

۵-  وضعیت فرزندان در معافیت کفالت پدر به چه صورت بررسی می‌گردد؟

جواب :

الف) فرزندان دختر مانع رسیدگی نمی‌باشند.

ب) متقاضی معافیت می‌بایست تنها فرزند ذکور سالم بالای ۱۸ سال برای پدر ۷۰سال یا بیمار باشد.

۶- آیا اگر برادر یا برادران دیگر مشمول در محل سکونت پدر ۷۰ سال یا بیمار نباشند مثلا در خارج از کشور باشند باز می توان درخواست کفالت نمود؟

جواب : خیر- مشمول متقاضی می‌بایست تنها فرزند ذکور بالای ۱۸ سال باشد مگر آنکه برادر یا برادران صرفا به علت بیماری قادر به نگهداری از پدر نباشند.

۷-  آیا پدر ۷۰ ساله یا بیمار می‌تواند فرزند خوانده خود را معاف کند؟

جواب : معافیت کفالت صرفا شامل تنها فرزند ذکور بالای ۱۸ سال پدر می‌گردد اما چنانچه پدری فردی را از کودکی با سیر مراحل قانونی با اخذ شناسنامه به نام خود و عنوان فرزند خوانده خود انتخاب کرده باشد بر اساس شناسنامه می‌توان به ادعای معافیت کفالت فرزند خوانده رسیدگی نمود.

۸- آیا تغییرات سنی در شناسنامه پدر در معافیت کفالت تاثیرگذار است؟

جواب : بله- بر اساس مقررات قانون وظیفه عمومی مندرجات و سن اول ملاک رسیدگی است و سن اصلاح شده ملاک رسیدگی نمی‌باشد.

۹ ـ چنانچه سند سجلی پدر ابطال شده باشد و شناسنامه جدید اخذ کرده باشد نحوه رسیدگی به چه صورت می‌باشد؟

جواب : شناسنامه جدید ملاک رسیدگی می‌باشد.

۱۰ـ    اگر پدری دارای دو فرزند ذکور بالای ۱۸ سال باشد که یکی از آنان در حبس باشد رسیدگی به چه صورت است؟

جواب : در شمول معافیت قرار نمی‌گیرد.

۱۱-  اگر پدرکمتراز ۷۰ سال یا بیمار در حبس باشد تنها فرزند ذکور بالای ۱۸ سال وی می‌تواند درخواست کفالت ارائه نماید؟

جواب : خیر- تا زمانی که پدر در حبس است سرپرستی وی به عهده مشمول نمی‌باشد و در شمول معافیت کفالت قرار نمی‌گیرد.

۱۲ـ اگر پدر ۷۰ ساله یا بیمار فرزند اول خود را معاف کفالت کرده سپس آن فرزند به علت بیماری یا فوت شرایط نگهداری و سرپرستی پدر را از دست داده باشد فرزند دیگر وی هم می‌تواند درخواست کفالت نماید؟

جواب : بله- در صورت بیماری یا فوت فرد معاف شده می‌توان به درخواست فرزند دوم رسیدگی نمود.

۱۳-مدت معافیت کفالت پدر چه زمانی است؟

جواب : معاف دائم در زمان صلح است.

 

ضوابط اختصاصی برای معافیت کفالت مادر

۱- شروط اصلی برای بهره‌مندی از معافیت کفالت مادر کدامند؟
جواب : الف) مادر به سبب طلاق یا فوت همسر فاقد شوهر باشد.

ب) مشمول تنها فرزند ذکور بالای ۱۸ سال برای مادر باشد.

۲- مدت معافیت کفالت برای مادر چه مدتی است؟
جواب : از نوع معافیت موقت تا ۳۰ ماه از زمان طلاق یا فوت همسر می‌باشد.

۳- در چه صورت معافیت موقت ۳۰ ماهه به دائم تبدیل می‌شود؟
جواب : در صورتی که در طول مدت ۳۰ ماهه مادر مجرد و همچنین در قید حیات باقی بماند و مشمول نیز در مدت مذکور به عنوان تنها فرزند ذکور بالای ۱۸ سال باشد.

۴- مدت ۳۰ ماه معافیت موقت از چه تاریخی قابل محاسبه است؟
جواب : از تاریخ ثبت طلاق یا فوت شوهر.

۵- اگر زمان رسیدگی و درخواست معافیت کفالت بیش از ۳۰ ماه از تاریخ طلاق و فوت شوهر گذشته باشد صدور معافیت چگونه است؟
جواب : معافیت دائم صادر می‌گردد.

۶- اگر پدر در حبس بوده یا مفقودالاثر باشد می‌توان به ادعای کفالت مادر رسیدگی نمود؟
جواب : خیر- در حال حاضر نمی‌تواند ملاک رسیدگی باشد.

۷- اگر بعد از خاتمه ۳۰ ماه معافیت موقت مادر ازدواج یا فوت نماید می‌توان معافیت موقت را به دائم تبدیل نمود؟
جواب : چنانچه درزمان رسیدگی نهایی (پس از۳۰ ماه ) شرایط اولیه همچنان برقرار باشد ولی اگر ازدواج مادر پس از صدور معافیت دائم بلامانع است.

۸- اگر در طول ۳۰ ماه معافیت موقت برادر دیگر متقاضی به سن ۱۸ سال برسد رسیدگی به چه صورت است؟
جواب :با رسیدن فرزند دیگر مادر به سن ۱۸ سال معافیت موقت متوقف و به وضعیت جدید وی رسیدگی می‌شود.

۹-اگر متقاضی کفالت به جز مادر برادر یا خواهر صغیر زیر ۱۸ سال داشته باشد می‌تواند درخواست تغییر معافیت کفالت برادر یا خواهر صغیر خود را بدهد؟
جواب : در صورتی که پدر فوت کرده باشد بلامانع و در صورت طلاق مادر و در قید حیات بودن پدر رسیدگی به درخواست کفالت برادر یا خواهر ضغیر امکان‌پذیر نمی‌باشد.

۱۰-اگر فرزندی که به دلیل مادر از خدمت معاف شده باشد و سپس فوت نماید می‌توان به ادعال کفالت فرزند دوم رسیدگی نمود؟
جواب: بله- در صورتی که فرزند معاف شده به علت بیماری قادر به سرپرستی از مادر نباشد یا فوت نموده باشد رسیدگی به ادعای کفالت فرزند دوم بلامانع است.

۱۱- چنانچه مادر از شوهران قبلی خود دارای فرزند ذکور بوده که نزد مادر نباشد آیا می‌توان به ادعای کفالت فرزند دیگر وی رسیدگی نمود؟
جواب:خیر- فرد متقاضی می‌بایست به عنوان تنها فرزند پسر بالای ۱۸ سال برای مادر باشد.

۱۲- آیا شاغل بودن مادر در معافیت کفالت فرزند وی تاثیرگذار است؟
جواب: خیر- شاغل بودن مادر مانع رسیدگی نمی باشد.

۱۳- آیا سالم بودن مادر در معافیت کفالت فرزندش تاثیرگذار است؟
جواب: خیر- برای معافیت کفالت شرط اصلی فاقد شوهر بودن مادر است.

۱۴- در معافیت کفالت مادر محاسبه مدت معافیت موقت ایا از تاریخ وقوع طلاق می‌باشد یا ثبت آن؟
جواب:ملاک رسیدگی تاریخ ثبت طلاق مادر در دفاتر اسناد رسمی می‌باشد.

۱۵- چنانچه طلاق مادر به صورت عادی و غیرثبتی صورت گرفته باشد رسیدگی به چه صورت است؟
جواب :اصل طلاقنامه عادی و همچنین اقرارنامه محضری مادر مبنی بر طلاق با قید تاریخ ملاک رسیدگی قرار خواهد گرفت.

۱۶- آیامیتوان به تقاضای کفالت مادری که فاقد شناسنامه است رسیدگی کرد؟
جواب : خیر- تا زمانی که به بر اساس مدارک مستدل از جمله شناسنامه رابطه نسبیت بین مادر و فرزندان احراز نگردد نمی‌توان به ادعای کفالت رسیدگی نمود.

ضوابط اختصاصی معافیت کفالت برای خواهر

۱- شروط اصلی برای معافیت کفالت خواهر کدامند؟
جواب : الف) پدر فوت کرده باشد ب) مشمول تنها برادر بالای ۱۸ سال او باشد ج) خواهر سرپرست دیگری غیر از مشمول نداشته باشد.

۲- در معافیت کفالت خواهر آیا سن ملاک رسیدگی است؟
جواب: خیر.

۳- در معافیت کفالت خواهر آیا برادر ناتنی نیز می‌تواند درخواست رسیدگی نماید؟
جواب : خیر- فقط برادر تنی می‌تواند تقاضای معافیت کفالت خواهر را نماید.

۴- اگر پدر در حبس باشد می‌توان به ادعای کفالت خواهر صغیر رسیدگی کرد؟
جواب : خیر- صرفا با فوت پدر می‌توان به ادعای کفالت خواهر رسیدگی نمود.

۵- اگر خواهر فاقد پدر طلاق گرفته باشد می‌توان به ادعای کفالت رسیدگی نمود؟
جواب: بله- در صورت مطلقه بودن خواهر رسیدگی بلامانع است.

۶- اگر خواهر مطلقه فاقد پدر دارای فرزند باشد می‌توان به ادعای کفالت رسیدگی نمود؟
جواب: در صورتی که دارای فرزند محجور بالای ۱۸ سال و یا فرزند صغیر زیر ۱۸ سال باشد در شمول مصوبه قرار می‌گیرد.

۷- اگر شوهر خواهر فوت کرده باشد و همچنین فاقد پدر باشد برادر می تواند درخواست سیدگی نماید؟
جواب :در صورت فوت پدر و شوهر خواهر و همچنین نداشتن فرزند تنها برادر تنی بالای ۱۸ سال وی می‌تواند درخواست رسیدگی نماید.

۸- آیا با وجود مادر می‌توان به ادعای کفالت خواهر فاقد پدر و همسر و فرزند رسیدگی نمود؟
جواب : بله- در کفالت خواهر وجود مادر مانع رسیدگی نمی‌باشد.

۹- آیا شاغل بودن خواهر فاقد پدر و همسر و فرزند مانع رسیدگی کفالت برای برادر می باشد؟
جواب:شاغل بودن مانع رسیدگی نمی‌باشد.

۱۰- اگر مشمول دارای برادر بالای ۱۸ سال دیگری باشد رسیدگی به چه نحو است؟
جواب : صرفا و تنها در صورتی که برادر بالای ۱۸ سال به علت بیماری و به تشخیص شورای پزشکی وظیفه عمومی قادر به سرپرستی از خواهر نباشد رسیدگی بلامانع خواهد بود.

۱۱- مدت و نوع معافیت خواهر چگونه است؟
جواب : از نوع دائم و اعتبار آن در زمان صلح است.

۱۲- آیا وجود برادر ناتنی برای معافیت کفالت خواهر فاقد پدر و همسر و فرزند مانع کفالت برادر تنی وی می‌گردد؟
جواب : خیر- وجود برادر ناتنی مانع رسیدگی نمی‌باشد.

۱۳- منظور از تنی یا ناتنی بودن برادر برای خواهر چیست؟
جواب:تنی یعنی اینکه از پدر و مادر یکی باشند.

۱۴- اگر سرپرستی خواهر فاقد پدر به سازمانهای خیریه و افراد خیر واگذار شده باشد ایا برادر می‌تواند درخواست معافیت کفالت خواهر را نماید؟
جواب: در صورتی که توانایی سرپرستی از خواهر را داشته و عملا سرپرستی از خواهر را به عهده بگیرد می‌تواند درخواست معافیت کفالت نماید.

۱۵- در صورتی که پس از صدور رای کفالت در هیئت رسیدگی خواهر فوت نماید یا ازدواج نماید آیا معافیت برای برادر وی صادر می‌گردد؟
جواب:ملاک رسیدگی واجد شرایط بودن کفالت از زمان رسیدگی و صدور رای کفالت می‌باشد.

۱۶- چنانچه برادری که برای خواهر معافیت کفالت اخذ کرده بیمار شود یا فوت نماید آیا برادر دیگر وی می تواند درخواست رسیدگی نماید؟
جواب : بله- در صورتی که برادر به علت بیماری قادر به سرپرستی از خواهر نبوده یا فوت نماید در صورتی که خواهر همچنان فاقد سرپرست باشد برادر دیگر وی می‌تواند درخواست رسیدگی نماید.

۷۸۴ دیدگاه

 1. با سلام،
  من مشمول غائب هستم. برای استفاده از قانون جدید کفالت همسر معلول، آیا میتوانم از بخشودگی غیبت (تا ۳ خرداد) استفاده کرده و برای معافیت کفالت اقدام کنم یا خیر؟
  ممنون میشم اگه جواب سوالم رو به ایمیلم ارسال کنید.
  shurideh@gmail.com

 2. یه سوال:
  شوهر خواهر بنده فوت شده و من بهمراه خواهر و خواهرزاده ۳ساله ام در قم ساکن هستیم و پدر ما هم در تهران زندگی میکند.
  با این اوصاف آیا معافیت کفالت خواهر فاقد شوهر بمن میرسه؟

 3. سلام من سرباز هستم هم سربرست خانواده هستم هم بدرم فوت کرده اما هیچ کس مرا یاری نکرده خب به چه دلیل باید خدمت سربازی انجام دهم

  • برای صدور کارت هوشمند معافیت اصل عقدنامه لازم است؟
   با تشکر

 4. با سلام
  لطفاً مهلت کفالت پدر را تا پایان شهریور ۹۱ تمدید کنید. بنده در حال حاضر با ۳۲ سال سن و عائله مندی و بدهکاری و اجاره و قسط های سنگین امکان انجام خدمت وظیفه ندارم، آئین نامه ی مربوطه بدون اطلاع قبلی و بعد از مدتها به شکلی بنیادین تغییر پیدا کرد که وضع زندگی من و امثال من رو که نه غایب هستیم نه فراری کاملاَ به هم ریخت

 5. سلام من مصطفی هستم پدرم فوت کرده ویک برادر بزرگ تراز خودم دارم که سربازی رفته.ایا من میتوانم از معافیت کفالت برخوردار باشم

  • من هم دقیقا چنین شرایطی دارم آیا معافیت می تونم بگیرم؟

  • من هم دقیقا چنین شرایطی دارم آیا معافیت می تونم بگیرم؟


   ناشناس:

   سلام من مصطفی هستم پدرم فوت کرده ویک برادر بزرگ تراز خودم دارم که سربازی رفته.ایا من میتوانم از معافیت کفالت برخوردار باشم

   • سلام دوستان
    من هم در چنین شرایطی هستم برادرم سربازی رفته اما هنوز مجرده.بابام هم فوت کرده.هنوز مشخص نیست که من باید سربازی برم یا میتونم کفالت مادرم رو بگیرم.در حال تحصیلات دانشگاهی هم هستم.اگه راهی به نظرتون هست خواهشا راهنمایی کنید

 6. با سلام من دارای یک فرزند هستم سال سوم کارشناسی میباشد .دوسال پیش طلاق گرفتم. بعداز طلاق رفتم که برای یگانه اولادم معافیت بگیرم اگرچه دانشجو بوده و الان تاپایان درسش یکسال مانده چون تازه طلاق گرفتم کسی در جریان نبوده وقتی از مردم سئوال کردند گفتند نه چنینچیزی نیست یا خبر نداریم فکر کردند چون توافقی است برای سربازی یگانه فرزندمان چنین کاری کردیم از مسجد محل و استشهادیه محلی گرفتم در تجدید نظر هم موافقت نشد حالانزیک به سه سال است که من تنها زندگی میکنم و فعلا” فرزندم تحصیل میکند . من به کی قسم بخورم . که با این مرد بیکار و معتاد مشکل داشتم روزگارم سیاه بود ولی اهل شکایت نبود حتی دو بار بینی من شکت و عمل کردم چون کارمند هستم به کلانتری یا دادگاه نرفتم از همه حق و حقوقم گذشتم وسایل زندگی هم بهش دادم تا از دشتش راحت شدم از شما بزرگواران تقاضا دارم به مسئولین مربوطه بفرمائید تحقیقات بیشتری انجام دهند و حق و عدالت را در نظر بگیرند به قرآن مجید واقعیت را گفتم والسلام کمکم کند تا خدوند بزرگ شما را یاری کند

 7. سلام دوستان
  من از آبان ۹۰ سربازم و پدرمم نیز ۲۱ ماه جبهه داره که براساس اون هرماه ۹ روز و رویهم ۱۸۹ روز کسری خدمت شامل من میشد.
  حالا براساس قانون جدید آیا من میتونم از کسری خدمتم استفاده کنم؟
  مرسی از کمکتون

  • بله

 8. با سلام
  اینجانب فرزند بزرگ خانواده هستم که . داری برادری کوچکتر که هم اکنون در حال طی سربازی است و یه برادر دوره راهنمایی
  با توجه به این که فاقد پدر هستم
  توانایی استفاده از معافیت کفالت را دارم
  (تحت پوشش کمیته و بهزیستی نیستیم)

 9. سلام من متولد ۱۳۵۰ هستم و هم اکنون شاغل هستم معافیت داشتم با باطل کردن معافیت خود برادر کوچکترم معاف شدند ایا من میتوانم دوباره درخواست معافیت بکنم

 10. ما تحت پوشش کمیته امداد هستیم و سه تا دختر و یک پسریم و سه تا خواهرام ازدواج کرده اند حالا من میتوانم از طریق کمیته امداد درخواست معافیت کفالت را نماییم لطفا راهنمایم کنید

 11. من ۶ ماه ارتش خدمت کردم بعدش به خاطر قبولی تو مقطع فوق لیسانس ترخیص شدم.الان درسم تمتم شده و برگ سبز سپاه دارم و سابقه بسیجی فعال. رفتم سپاه درخواست دادم که باقی خدمتم رو سپاه انجام بدم.ایا امکان داره که باقی خدمتم سپاه باشه یا دوباره باید برم ارتش؟لطف کنید راهنمایی کنید

 12. با سلام متولد ۱۳۶۰ هستم ۲ برادر بزرگتر از خودم دارم که یکی از آنها خدمت سربازی را گذرانده و دیگری معافیت ۲ برادری دارد و در سال ۱۳۷۷ پدرم فوت شد که بعد از آن به دلیل ازدواج نمودن برادرانم مسعولیت نگهداری از مادرم وهزینه های کرایه خانه به عهده من بود در سال ۱۳۷۹ به خدمت اعزام شدم که متاسفانه به دلیل بیماریهای مادرم و هزینه کرایه خانه بعد از ۶ ماه مجبور به فرار از خدمت شدم در حال حاضر هم متاهل و دارای ۱ فرزند میباشم و مادرم هم با بنده زندگی میکند میخواستم بدانم با توجه به مطالب ذکر شده در بالا آیا میتوانم از معافیت کفالت مادر فاقد شوهر استفاده نمایم یا نه اگر میشود چگونه اقدام نماییم
  با تشکر علی محمدی

 13. ایا از تنها از یک پدر بودن حکم خواهر تنی را دارد؟

 14. من پدرم ۶۹ سال دارن و برادرم تو استرالیا زندگی می کنهو اقامت اونجارو داره.من یک ماه دیگه لیسانسم و می گیرم.می خواستم ببینم که می تونم از سربازی معاف بشم؟


  • نادر شاهی:

   سلام دوستان
   من هم در چنین شرایطی هستم برادرم سربازی رفته اما هنوز مجرده.بابام هم فوت کرده.هنوز مشخص نیست که من باید سربازی برم یا میتونم کفالت مادرم رو بگیرم.در حال تحصیلات دانشگاهی هم هستم.اگه راهی به نظرتون هست خواهشا راهنمایی کنید

   نه.کفالت مشمول شما نمی شود

  • سلام


   far:

   من پدرم ۶۹ سال دارن و برادرم تو استرالیا زندگی می کنهو اقامت اونجارو داره.من یک ماه دیگه لیسانسم و می گیرم.می خواستم ببینم که می تونم از سربازی معاف بشم؟

   سلام من هم چنین شرایطی دارم و برادرم هم در خارج از کشور زندگی میکند و سرباز نیست نرفته(معافیت تحصیلی)…پدرم نیز ۶۵ سال سن دارد…آیا من چنین شرایطی برای معافی مکفیست؟

 15. با سلام.من فررند اخر خانواده ۴ نفره هستم.دو برادرم به سربازی رفته اند و و برادر اولم با توجه به اینکه همزمان با برادر دوم سرباز بوده معاف شده است.در ان زمان پدرم بالای ۶۰سال سن داشته است.حال که برادر اولم از این قانون استفاده نکرده و البته پدرم نیز فوت کرده است ایا این امکان وجود دارد که من از این قانون استفاده کنم؟یا قانونی وجود دارد که شامل من شود؟ البته هم اکنون مادرم بالای ۶۰سال است و نیاز به مراقبت دارد.

 16. با سلام
  من برادری دارم که مشکل تشنجی و عصبی دارد، که البته ازدواج کرده ولی با این وجود همه اعضای خوانواده را گرفتار خودش کرده. می خواستم بدونم میشه یکی از برادران به این خاطر معاق گردند؟

 17. سلام . من تنها نوی پسر مادر بزرگم هستم دانشجو هستم ولی دفترچه نضام وظیفه پست کردم. الان هم معافیت تحصیل دارم ایا معاف میشوم ؟؟؟؟ باید چه کا کنم؟

 18. باسلام وتحیت بنده یک سالمند۵۹ساله بیمارقلب هستم ۲-فرزندذکورم قبلاازخدمت سربازی منقضی شده انددارای زن وفرزندمیباشندزندگی جداگانه دارندباداشتن ۲دختردم بخت وهمسربیمارتنهافرزندذکورخانواده ام که تکفل وحضانت ازخانواده رابعهده داشته متاسفانه در۲۰۰۰کیلومتری محل زندگی ام یعنی درشوشتردرحال خدمت سربازی است بهردری زدم نشدتنهاکسیکه پرستارم بودازم گرفته اندنمیدانم به چه کسی شکایت بکنم توان مراجعه به مرجعی راندارم لطفابه دادم برسیدباتجدیداحترام رحمان سعادتی فر

 19. سلام بنده ۳۰ساله هستم تا ۲سال پیش شناسنامه ایرانی نداشتم و جزو اتباع بودم و از خدمت معاف .حالا وضعیت بنده چه میشه ایا غایب محسوب میشوم در ظمن پدرم بیمار قلبی است و من طبق قانون تک فرزند او میباشم من یک برادر دیگه نیز دارم که ۲۵ ساله است اما او شناسنامه ایرانی ندارد و اسمش در شناسنامه پدرم وارد نشده ایا من باز هم میتوانم از معافیت کفالت پدر استفاده کنم در ظمن بنده متاهل هستم و دارای فرزند.

  با تشکر فراوان

 20. به نام خدا سلام علیکم من ٢۵ سال دارم ٢۵ سأله إنکار که وجود ندا شتم بدرم عراقی لست به خاطر این که بدرم عراقی بود به ما کارت هویت عراقی تحت نظر سازمان ملل دادند زمان جنک بین عراق و ایران به ایران بنا عنده شد و تا الان هویت بدر عراقیست این که مشکلی ندارد بعد من متولد تهران هستم ٢۵ سال در ایران ادم حساب نشدم شما هر جای دنیا که باشید در هر جای دنیا متولد شوید جز همان ملت حساب میشوید ولی در ایران بر عکس هست بعد إز این که ٢۵ سال إز عمرت تلف شد بعد إذ این که به خاطر نداشتن شناسنامه إز درس خواندنت جلو کیری شد به خاطر نداشتن شناسنامه کار هم ممنوع بود حالا بعد إز ۲۵ سال بهت شناسنامه میدن تمام فر صت های زند کیت هدر رفته تازه در قسمت توضیحات شناسنامه قید شده حاصل إز ازدواج خارجی اکه إیرانی هستی بس این جیه تو توضیحات نوشتن حال میخوام ببینم با این همه بدبختتی سربازی هم بأید برم لطفا جواب بدهید متشکرم http://www.bagginsfrodo407@yahoo.com

 21. نام خدا سلام علیکم من ٢۵ سال دارم ٢۵ سأله إنکار که وجود ندا شتم بدرم عراقی لست به خاطر این که بدرم عراقی بود به ما کارت هویت عراقی تحت نظر سازمان ملل دادند زمان جنک بین عراق و ایران به ایران بنا عنده شد و تا الان هویت بدر عراقیست این که مشکلی ندارد بعد من متولد تهران هستم ٢۵ سال در ایران ادم حساب نشدم شما هر جای دنیا که باشید در هر جای دنیا متولد شوید جز همان ملت حساب میشوید ولی در ایران بر عکس هست بعد إز این که ٢۵ سال إز عمرت تلف شد بعد إذ این که به خاطر نداشتن شناسنامه إز درس خواندنت جلو کیری شد به خاطر نداشتن شناسنامه کار هم ممنوع بود حالا بعد إز ۲۵ سال بهت شناسنامه میدن تمام فر صت های زند کیت هدر رفته تازه در قسمت توضیحات شناسنامه قید شده حاصل إز ازدواج خارجی اکه إیرانی هستی بس این جیه تو توضیحات نوشتن حال میخوام ببینم با این همه بدبختتی سربازی هم بأید برم لطفا جواب بدهید متشکرم http://www.bagginsfrodo407@yahoo.com

 22. سلام من تحته پوشش کیته امداد امام خمینی ره اما ۸برادر بزرگتر دارم که ازدواج کرده اندمن الان سرپرست پدر و مادرم هستم به نظرتان معافیت کفالت به من تعلق میگیرد پدرم بالای ۸۰ سال و مادرم بالای ۶۵سال است که شدیدا به مراقبت نیازمندندبه نظرتان به بنده کفالت تعلق میکیرد کارشناسی ارشد علامه طباطبایی

 23. سلام من تحته پوشش کیته امداد امام خمینی ره اما ۸برادر بزرگتر دارم که ازدواج کرده اندمن الان سرپرست پدر و مادرم هستم به نظرتان معافیت کفالت به من تعلق میگیرد پدرم بالای ۸۰ سال و مادرم بالای ۶۵سال است که شدیدا به مراقبت نیازمندندبه نظرتان به بنده کفالت تعلق میکیرد کارشناسی ارشد علامه طباطبایی gfdsa

  • بله

  • سلام من پدر بیماری دارم قادر به حرکت کردن نیست و بیمه ندارد و تحت پوششه کمیته امداد است و من دارم کار میکنم. میتونم معاف بشم؟

 24. سلام خسته نباشد سن پدر من ۶۷ سال کامل دارد و یک برادر بزرگتر از خودم دارم که ۱۰ سال ازدواج کرده و پدر من ۲ بار عمل انسداد روده انجام داده است ایا معاف می توانم بشوم ؟


  • ارین:

   سلام خسته نباشد سن پدر من ۶۷ سال کامل دارد و یک برادر بزرگتر از خودم دارم که ۱۰ سال ازدواج کرده و پدر من ۲ بار عمل انسداد روده انجام داده است ایا معاف می توانم بشوم ؟

   • salam….manam daghighan sharayete shomaro daram vali az khode nezam vazife ke porsidam goftand ke moaf nemishi…..?!

 25. سلام.خسته ناشید
  پدرومادرم ۷ ساله پیش طلاق گرفتن.من۲۵ سالمه.دانشجو بودم
  مادرم تنهاست.یک برادر بزرگتر دارم که خارج از کشور ازدواج کرده و اونجاست
  میتونم معافی کفالت مادرمو بگیرم؟؟

 26. سلام.من می خواستم بدونم اگه یکی ورزش رزمی بلد باشه کلا فرقی به حالش داره؟تا چه سطحی باید بلد باشه و اگر ورزش رزمیش کمربندی نبود (مثل وینگ چون) چی؟

 27. با سلام
  بنده پدرم به سن کفالت رسیده اند ولی بنده دارای ۳ برادر میباشم که یکی از انها ازدواج کرده و دو برادر دیگر که دو قلو هستند در حین خدمت هستند ایا میشود بنده معافیت بگیرم؟

 28. با عرض سلام من پدرم ۵ ساله پیش فوت کرد و برادر بزرگترم از کفالت مادرم معاف شد و ۲ سال هست که برادر من ازدواج کرده واز پیش ما رفته ایا من میتوانم از کفالت مادرم استفاده کنم؟؟؟

  • با عرض سلام من پدرم ۱۷ساله پیش فوت کرد و برادر بزرگترم از کفالت مادرم معاف شد و ۶ سال هست که برادر من ازدواج کرده واز پیش ما رفته ایا من میتوانم از کفالت مادرم استفاده کنم؟؟؟

 29. سلام من یک سال است که از سربازی فرار کردم بعدازیک سال میخوام بروم حکم من چیست با تشکر علی هستم از بلوچستان

 30. با سلام
  پدر بزرگ من ۲ساله فوت شده و مادر بزرگم تنها زندگی می کند ۲پسر دارد که ازدواج کردند ایا من میتوانم کفالت مادر بزرگم را به عهده بگیرم

 31. سلام من پسر کوچک خانواده هستم و ۲۳ سال دارم و لیسانس خود را گرفته ام و برادرانم ازدواج کرده اند و پدرم سال ۸۰ فوت شده است و تنها با مادرم زندگی میکنیم.آیا میتوانم کفالت مادرم را به عهده بگیرم و معاف شوم؟
  با تشکر

 32. با عرض سلام و قبولی طاعات

  من متولد ۶۸ هستم و در شرف ازدواج . اگر ازدواج کنم می توانم کفالت همسرم را بگیرم و معافی شامل حال من هست؟
  غیبت ندارم و سال برج ۵ ۹۱ تاریخ فارغ التحصیلی لیسانس من می باشد.

 33. سلام : پدربزرگ مادریم ۶۷سال سن دارد وفاقد فرزند پسر میباشد ولی ۶ دختر دارد که ۵نفرآنها ازدواج کردند ومن اولین نوه او وسنم نیز ۱۸سال میباشد ضمنا پدر بزرگم قلب عمل کرده وبیمار میباشد آیا میتوانم معافیت کفالت بگیرم ۰ فرزاد از گلپایگان

 34. سلام : پدربزرگ مادریم ۶۷سال سن دارد وفاقد فرزند پسر میباشد ولی ۶ دختر دارد که ۵نفرآنها ازدواج کردند ومن اولین نوه او وسنم نیز ۱۸سال میباشد ضمنا پدر بزرگم قلب عمل کرده وبیمار میباشد آیا میتوانم معافیت کفالت بگیرم ۰ فرزاد از گلپایگان

 35. باسلام وخسته نباشید.من متولد۶۹هستم پدرم۷۵سال داره و ناراحتی قلبی داره من ۳تا برادر ازخودم و یکی از خودم کوچکتر دارم درحالی که همه برادرهایم ازدواج کردن و هر کدومشون۵تا فرزند داره و جدا زندگی میکنن و من و برادرم کوچیکم با پدرم زندگی میکنم و من تنها سرپرست پدرو مادرم هستم سوالم اینه میتوانم معافیت کفالتی بگیرم در ضمن پدرم تحت پوشش کمیته امداد هستش .با تشکر و اگرلطف کنید جواب را به ایمیلم بفرستید متشکرم fadi0937@yahoo.com

 36. سلام من پدرم محکوم به ۵ سال حبس هستش آیا می توانم کفالت مادرم بشوم با توجه به اینکه تنها فرزند بالای ۱۸ سال اش هستم

 37. سلام.من ۲۲ سالمه . سال آخر دانشگاه . غیبت هم ندارم.همسرم دیسک کمر دارد میتوانم معافیت کفالت بگیرم؟

 38. سلام من برادرم در سال ۸۲ بعد از ۲سال خدمت در پادگان توسط شلیک گلوله ژ۳ فوت شد و الان دانشجو وتنها فرزند در خانه میباشم یک برادر دارم که خدمت کرده و الان ۲ ساله که ازدواج کرده و جدا از ما است. آیا میتوانم به خاطر فوت برادرم از خدمت معاف شوم با تشکر

 39. با سلام: یه سوال داشتم من ۲۲ سالمه در شهر عسلویه زندگی میکنم پدرم الان دو سال به رحمت خدا رفته و تنها با مادرم زندگی میکنم یه برادر ۴۲ سالم دارم که با زن و بچش جدا از ما زندگی میکنه در حال حاضر من از مادر پیرم که ۶۳ سال هم دارد مراقبت میکنم همه جا رفتم به هیچ نتیجه نرسیدم بنده غیبت هم ندارم فعلا از معافیت تحصیلی استفاده میکنم
  بنظر شما کار درستیه مادری که مریض هم هست با همچین شرایطی تنهاش بذارم و به خدمت برم
  به خدا الانم ماه رمضان هست قسم میخورم اگه مادرم تنها نبود عشق خدمت به وطن داشتم که فعلا مادرم حقی به گردن من داره و اصلا نمیشه تنهاش بذارم
  امیدوارم دعای شب و روز مادر پشت و پناهتون باشه متشکرم از خدمت خالصانه شما

 40. سلام من ۴ تا برادر دارم
  اولیش سربازیش را خرید-دومی بورسیه شد-سومی سربازی رفت-چهارمی معاف ۳برادری شد-منم که پنجمی هستم ساله دوم دانشگاهم
  من پدرم ۷۱ سالشه و مشکله جسمانی هم نداره در ضمن برادره چهارمیم هنوز مجرده و با ما زندگی می کنه
  می خواستم بدونم که من شامل معافیت کفالت می تونم بشم؟
  اگه برادر چهارمیم ازدواج بکنه چی؟

 41. سلام من پدرم ۶۱ سال سن دارد و ۲ برادر بزرگتر دارم که ازدواج کرده اند آیا می توانم معافیت کفالت پدرم را بگیرم . غیبت سربازی هم ندارم.

 42. سلام.من دو برادر دارم که هر دوی آنها سربازی رفته اند.پدرم ۷۰ ساله است و خودم نیز سابقه ی فعال بسیج دارم
  آیا معاف می شوم؟
  ممنون

 43. سلام.من دو برادر دارم که هر دوی آنها سربازی رفته اندو ازدواج هم کرده اند.پدرم ۷۰ ساله است و خودم نیز سابقه ی فعال بسیج دارم
  آیا معاف می شوم؟
  ممنون

 44. سلام من ۲برادر معلول دارم کفالت انها را ازطریق بهزیستی گرفتم ایا من مشمول معافیت هستم؟

 45. با سلام.
  من تک پسرم و ۲۵ سال دارم.
  پدرم مشکل با کمر و دست داره ولی کار میکنه.یکمم قلبش مشکل داره.
  عمل مثانه هم داره.که عملش باعث میشه ۱ هفته بستری و تا ۱ ماه خونه بشینه.
  در ضمن مغازه داره.۵۵ سالشه.
  به نظره شما آیا میتونم کفالت بگیرم.برم دنبالش یا بیخیال شم.
  ارادت

 46. سلام. من دانشجوی سال آخر کارشناسی هستم . وقتی دیپلم خودم رو گرفته بودم میتونستم از کسری یخدمت پدرم که ۲۴ ماه حضور درجبهه داشته استفاده کنم ولی الان دیگه نمیتونم. مهر پارسال پدرم جراحی قلب باز کرد ومادرم تو این دوره با دیسک کمر وگردن روبه رو شد . سوال بنده اینه که من هیچ راهی برای معافی یاکسر خدمت دارم؟ لطفا بهم جواب بدید . چون تمام برنامه ریزی زندگیم بهم ریخته . یاعلی

 47. با سلام .
  من دو برادر بزرگتر از خودم دارم دو تاشون هم خدمت سربازی رفتن هم ازدواج کردند پدرمم هم فوت کرده به نظر شما من می تونم معافیت کفالت بگیرم؟

 48. ۱٫سلام به همگی
  من چهارشنبه گذشته یعنی ۸/۶/۹۱ کمیسیون بدوی برگزار شد ….
  قانون ماده ۶ بهزیستی
  نوع معافیت کفالت به حساب میاد بعداز تاییدیه کمیسیون پزشکی کمیسیون بدوی برگذار میشود که سرهنگ رویت می کند و پرونده می رود برای صدور کارت.بنده مورخ ۲۵/۱۱/۶۴ به دنیا اومدم و در تاریخ ۲۵/۱۱/۸۶ باس خودمو معرفی می کردم سوابق بستری که مادرم دارد و با تاییده کمیسیون بهزیستی شهرستان و استان برای سال ۸۹ است. یه نامه روان پزشک برای سال ۸۴ و یه نامه از بهزیستی برای سال ۸۴ دارم منتها کمیسیونی که بهزیستی استان تایید کردن برای سال ۸۹ می باشد. لازم به ذکر است دوتا برادر بزرگتر از خودم دارم یکی معافت و دیگر پایان خدمت دارند. آیا غیبت و دو برادر من امکان لغو پرونده یا رد شدن پرونده معافیت من می شود ؟ یا استان با صدور کارت موافقت می کند.مراحل صدرو کارت را انجام داده ام و پرونده از شهرستان برای صدور کارت فرستاده شده است. ممنون میشم راهنمایی کنید

 49. بنظرم کسی نباشه جوابی بده . این سوالو تو وب سایت های مربوط به نظام وظیفه درج کردم ولی نمی دونم چرا جوابی نمی گیرم … انگاری همه از وب وب سایت ها نا امیدن ابته ناحقشون نیست منم باشم نا امید میشم . حتی وب سایت سازمان وظیفه عمومی چندین دفعه سوال پرسیدم بهم کد رهگیری داده ولی هیچ جوابی نداده هر بار هم می خوام جواب استعلام بگیرم ایرور سرور اپلی کیشین می ده . عجب روزگاریه

 50. سلام من ۲۳ سال دارم و برادرم به ۱۳ سال زندان محکوم شده پدرم ۷۲ ساله و مادرم ۶۳ سال داره و معلول هستش تو این شرایط چطور میتونم تنهاشون بذارم ؟
  اگه میشه راهنماییم کنید

 51. با سلام .بنده متولد ۱۳۶۹هستم.۳برادر دارم که جدا از ما زندگی می کنند و قادر به نگه داری از پدر و مادر نیستند.بنده خود کار می کنم با کارگری خرج دارو و دکتر ان را بدست می اورمدر حالی که دانشجو نیز هستم ایا کفالت پدر شامل بنده می شود؟


 52. ارسطو فتح اله زاده:

  با سلام .بنده متولد ۱۳۶۹هستم.۳برادر دارم که جدا از ما زندگی می کنند و قادر به نگه داری از پدر و مادر نیستند.بنده خود کار می کنم با کارگری خرج دارو و دکتر ان را بدست می اورمدر حالی که دانشجو نیز هستم ایا کفالت پدر شامل بنده می شود؟

  • خـــــــــیر -متاسفانه این شرایط برای نظام وظیفه قابل قبول نیست

 53. سلام من برادرم در سال ۱۳۹۰ کفالت مادرم که فاقد شوهر است را گرفت و معاف شد اما مادرم اکنون ازدواج کرده آیا من که امسال مشمول هستم و پدرم به دلیل بیماری طبق نظریه دکتر احتیاج به مراقبت دارد میتوانم کفالت پدرم را بگیرم و معاف بشوم؟

 54. با سلام من پدر بالای ۶۵ سال دارم و برادری که از معافیت پزشکی استفاده کرده است ولی به دلیل ضعیفی چشم آیا من میتوانم از معافیت کفالت استفاده کنم ؟ شورای پزشکی به خاطر ضعیفی چشم برادرم به من معافیت کفالت میدهد؟

 55. سلام.من ۳برادر بالای ۱۸ سال دارم اما شهر دیگه ای زندگی میکنن.پدرم فوت کرده ۷ ساله.میتونم کفیل مادرم بشم؟ برادرام از مادرم نگهداری نمیکنن و شهر دیگه ای هستن.
  اگه میشه به ایمیلم جواب بدین

 56. با عرض سلام.پدرم بالای ۶۵ سن دارد و ناراحتی قلبی هم دارد.من ۱برادر بزرگ تر دارم که خارج از شهر زندگی میکند.آیا با شرایط سن پدر۶۷ سال و بیماری او میتوانم از این شرایط استفاده کنم؟

 57. با سلام

  من ۳ برادر بزرگتر از خودم دارم که همگی ازدواج کردن و با ما زندگی نمی کنند و پدری ۷۵ ساله دارم.لطفاً مرا راهنمایی کنید که آیا میتوانم از معافیت کفالت استفاده کنم؟ با تشکر

 58. با سلام و خسته نباشید اینجانب که دارای مادری پیر و خواهری مجرد به سن ۲۴ سال میباشم و دارای دو برادر دیگر که یکی از آنها کاملا از ما جدا بوده و خود دارای زن و ببچه و مستقل ازز ما زندگی می کند و یکی دیگر به شدت دچار به مواد مخدر و به طور کامل معتاد می باشد آیا من می توانم با این شرایط در خواست معافیتت کفالت خواهر مجرد و یا مادر ببدون شوهر را بدهم در ضمن پدر اینجانب در سال ۱۳۶۷ فوت نموده است و تا هم اکنون سرپرستی این خانواده برر عهده اینجانب می باشد و هست با تشکر و سپاس فراوان از شما لطفا جواب بدهید

 59. سلام .می خواستم بدونم چه مدت زمانی باید از طلاق بگذرد تا بتوان برای معافیت کفالت اقدام نمود ؟

 60. سلام من مادرم ۲۰ ساله طلاق گرفته ودو برادر یک خواهریم خواهرم ازدواج کرده برادر کوچیکترم در حال خدمت میباشد من هم متولد ۶۸ هستم ایا میتوانم از طلاقنامه برای کفالت استفاده کنم در ضمن ازدواج کردم ویک بچه هم دارم لطفا کمک کنید

 61. سلام من جزع اتباع هستم ودرسن۲۳سالگی شناسنامه گرفتم پدرم وقتی ۲۱ساله بودم فوت کرده است ومن پسربزرگ خانواده هستم میخواهم معافیتکفالتی بگیرم میشه یکی کمک کنه
  Varesh.alireza@Gmail.com

 62. با سلام من متولد سال ۱۳۷۱ می باشم و پدر بزرگ مادریم در سن ۷۵ سالگی میباشد و هیچ فرزند ذکور بالای ۱۸ سال در خانواده ما وجود ندارد.آیا شرایط معافی برای من قابل قبول است؟

 63. سلام برادر من ۳ماه خدمت کرد پدر مادارم از هم جدا شدن ۲برادر دیگرم ازدواج کردن ما ۳تا خواهرم ازدواج کردیم برادرم بخاطر جدایی پدر مادرم دیگه سربازی نرفت.میتونه معافیت بگیره مامانم وضعش خوب نیست فقط این برادرم خونست میشه معافیت بگیره؟

 64. با سلام و احترام
  من متول ۶۶ هستم لیسانسم رو تازه گرفتم تاریخ فراغت از تحصیل هم ۳۱/۶/۹۱ هستش و تا الان هم از معافیت تحصیلی استفاده کرده ام بنده تک پسر خانواده هستم که متاهل هم میباشم و یک خواهر بزرگتر دارم که پزشک هستن و ازدواج کردن و یک خواهر راهنمایی دارم پدرم ۵۲ سال سن دارد و عمل قلب انجام دادن و عمل باز نبوده اما عروق قلبیشون گرفته بود که استند گذاشتن و بخاطر همین حتی بیمارستان به محل کارش نامه داده بود که ایشون از کارافتاده هستن و حکو بازنشستگیشون رو بدن الان دیابت دارم و انسولین هم استفاده میکنن و داروهای قلب هم مصرف میکنن و من باید مراقبشون باشم حال میخواسنم ببینم که ایا میوانم با این مشخصاتی که خدمتنون عرض کردم معافیت کفالت بگیرم یا خیر؟
  و اینکه ایا در حین خدمت هم میشه درخواست معافیت کفالت داد یا خیر؟
  با تشکر فراوان

 65. باسلام؛ممنون از زحماتتون؛من فارغ التحصیل کاردانی بهمن ماه تربیت معلمم؛الان دوباره کنکورسراسری دادم ویکی ازمهندسی های دانشگاه دولتی قبول شدم منتهی رفتم نظام وظیفه معافیت تحصیلی ندادن؛به نظرتون چیکارکنم؟توروخدا راهنماییم کنید؛

 66. سلام مادر من دو تا چشمش ۸۰ درصد ضعیفه ودیایت هم داره
  ولی کفالت پدرم رو برادارم گرفته
  به نظرتون میشه من کفیله مادرم بشم ؟؟؟
  البته برادره دیگه ای ندارم

 67. سلام
  پدرم ۵۸ ساله و باز نشسته و دو برادر من سربازی رفته اند وازدواج کرده اند و هر کدام دارای فرزند می باشند و جدا از ما زندگی می کنند .یک خواهر ۱۷ ساله هم دارم…آیا مشمول معافیت کفالت پدر می شوم؟

 68. سلام من تک فرزند هستم.یعنی نه خواهر دارم و نه برادر.ایا معاف میشم یا نه؟؟؟؟؟

 69. با سلام و خسته نباشید
  من حدود ۲-۳ هفته ای هست سوالمو مطرح کردم و تا الان جوابمو نگرفتم میخواستم ببینم که ایا پاسخ از طریق ایمیل داده میشه یا جایی هست تو سایت که باید جوابو اونجا ببینیم خواهشمندم پاسخ بدهید
  با تشکر فراوان

 70. با سلام
  تو رو خدا جواب منو برام میل کنید
  پدر و مادر به خاطر اختلاف یکسال پیش طلاق توافقی گرفتند . توافقی بودن طلاق برای کفایت مادر و معافیت مشکل ایجاد می کند؟

 71. سلام من متولد ۱۳۷۳هستم بدرم ۶۵ سال دارد دو برادر بزرگ تر از خودم دارم یکی از انها ازدواج کرده و دیگری در نیروی انتظامی هست در عین حال من و دو خواهرم در خانه کنار بدر و مادرم هستم ایا شرایط کفالت را دارم با تشکر؟

 72. با سلام.
  من متولد اسفند ماه سال ۷۲ هستم. با توجه به اینکه پدرم فوت کرده است و مادرم بیماری روانی دارد و همچنین دارای یک خواهر کوچکتر (متولد ۷۵) هستم … آیا نوعی از معافیت شامل حال بنده می شود.
  ضمنا مادرم تحت پوشش بهزیستی و من و خواهرم تحت پوشش کمیته امداد هستیم.

 73. سلام من ۲۸ سالمه تک پسرم و ۳ خواهر دارم که دو تاشون ازدواج کردن ویکیشون مجرده و دانشجو و خواهر دومم طلاق گرفته و یه پسر ۶ ساله دارد و پدرم ۵۹ سالشه و بازنشسته است و سکته قلبی کرده میخواستم بدانم آیا می توانم معافیت بگیرم یا خیر؟

 74. سلام من ۲۳ سالم ودو برادر دارم که هردو آنها معافیت

 75. با عرض سلام ، من یک سال بیش در اخبار شنیدم که ماده تک فرزندى بدون شرائط ۵٩سال به بالا تصویب شده است ولى به اجرا نرسیده است میخوام بدونم کى این ماده به اجرا میرسه

 76. با عرض سلام و خسته نباشید
  بنده دانشجوی کارشناسی ارشد تهران هستم و پدرم ۵۹ سال تمام دارد و ایشان مبتلا به بیماری صرع هستند و با توجه به اینکه این بیماری از مواردی هست که نظام وظیفه بر روی آن معافیت کفالت صادر می کند یک بار برای کمسیون پزشکی اقدام کردم و نظام وظیفه ما رو پیش دو دکتر فرستاد و اولی نوشت ایشون صرع مقاوم به درمان دارند اما دومی نوشت صرع قابل درمان.
  کمسیون هم بنده رو رد کرد.در حال حاضر پدر و مادر بنده ساکن شهر دیگه ای شدند.حال با توجه به موارد مطرح شده به نظر شما من یک بار دیگه دفترچه پر کنم و از شهر دیگه ای درخواست معافیت کفالت بدهم شانس بالاتری دارم و یا اینکه بروم نظام وظیفه کل در تهران و به حکم بدوی اعتراض کنم؟
  با تشکر از جنابعالی

 77. با سلام
  من ۲۵ سالمه،خدمت رفتم پدر و مادرم از هم جدا شده اند(بیشتر از ۳۰ ماه) و خواهرم هم از همسرش جدا شده می خواستم بدونم برادر ۲۱ ساله من که دانشجو هم هست میتونه معافیت کفالت بگیره؟
  با تشکر

 78. سلام.خسته ناشید
  پدرومادرم ۷ ساله پیش طلاق گرفتن.من۲۳ سالمه.دانشجو بودم
  مادرم تنهاست.یک برادر ۲۰ ساله دارم که خارج از کشور و اونجاست
  میتونم معافی موقت کفالت مادرمو تا رمانی که برادرم بیا بگیرم؟؟

 79. با سلام من به طور همزمان دو فرزند پسر سرباز دارم یکی از آنها با مدرک لیسانس و در حال گذراندن دوره ی آموزشی در نیروی انتظامی جهرم می باشد و پسر دیگرم با مدرک دیپلم دوره ی آموزشی خود را در نیروی دریایی ارتش در سیرجان گذرانده و برای بقیه دوره خدمت چابهار افتاده است من می خواستم ببینم با توجه به این که من همزمان دو فرزند پسر دارم که سرباز است آیا می توانم یکی از آنها را به شهر نزدیک تر به محل زندگیمان(شیراز) به طور مثال نیروی دریایی بوشهر انتقال دهم لطفا اگر امکان دارد جواب من را بدهید

 80. سلام ..من پدرم قلبشو عمل کرده و دیگه قادر به کار کردن نیست.. دوتا برادریم که یکی مون ازدواج کرده و در شهر دیگه ای مشغول به کاره (استخدام) آیا من میتونم از معافیت کفالت استفاده کنم؟

 81. سلام
  من ۲۶ سال سن دارم و ۹۱٫۱۱ فارغ تحصیل می شوم .
  برادرم ۲۰ سال سن دانشجو
  پدرم ۵۵ سال که بیماری قلبی دارد که ۳ استنت در قلبش گذاشته اند
  ایا می توانم معافیت کفالت بگیرم یا نه ؟
  تشکر

 82. سلام
  من از سال ۸۴ تا ۸۵ بسیج عادی و از ۸۵ تا ۹۱ بسیج فعال دارم در ضمن دارای کارت سبز هستم

  میخواستم بدونم ایا کسر خدمت با قانون جدید دارم و چقدر ؟
  تشکر

 83. سلام
  من متولد ۶۵ هستم
  از سال ۸۵٫۷ تا ۸۷٫۱۱ در دوره کاردانی ناپیوسته دانشگاه مشغول بودم
  و از سال ۸۷٫۱۱ تا ۹۱٫۱۱ در دوره کارشناسی پیوسته مشغول تحصیل هستم
  کل تحصیل من ۶ سال و ۶ ماه به طول انجامیده
  ایا با قانون جدید که ۵ سال برای کارشناسی شده برای من اضافه خدمت می زنند یا نه و چقدر ؟
  تشکر

 84. با سلام و خسته نباشید خدمت مسولان عزیز

  اینجانب الان در حال گذراندن ماه ۵ سربازیم هستم تک پسر هستم و ۲ خواهر مجرد که یکی ۱۵ و دیگری ۲۶ ساله است می باشم
  پدر بنده ۵۱ ساله می باشد که بنده به خاطر سن ایشان مشمول کفالت نشدم حدود ۱ ماه پیش پدرم دچار ۱ بیماری صعب العلاج شده است متاسفانه .
  بیماری ایشان سرطان ریه که metastaz زده به عروق بزرگشان .
  الان دیگه قادر به غعالیت نیست و بنده مجبور شدم چند روزی را مرخصی بگیرم جهت ادامه درمان و عمل جراحی .
  میخواستم ببینم با شرایطی که پیش اومده میتونم معافی بگیرم برای کمک به خانوادم و ادامه درمان پدرم ؟؟؟

 85. سلام .لطفا جواب من را بدهید .پدرم تقریبا دوسال دیگر ۵۹سال تمام می شود .بیماری لوپوس دارد .سیستم دفاعی بدنش ضعیف هست.واین بیماری باعث شده کلیه هایش در گیر بشوند.وزمانی این بیماری حمله میکند ناتوان می شود .حالش خیلی بد می شود .ایا من می توانم معاف شوم .اگر می توانم جه موقع باید اقدام بکنم .در ضمن من مشغول تحصیل هستم .با تشکر

 86. سلام.
  داداش کوچیکه من رفته سربازی و کارتشم گرفته،پدرم هم الان مریضه و ۵۰سال داره و من که از داداشم بزرگترم فارغ التحصیل کارشناسی ارشدم،الان میتونم معافیت کفالت بگیرم. غیبت هم ندارم.

 87. با سلام . من متولد تاریخ ۳۰ شهریور سال ۶۹ هستم و تا پایان سال تحصیلی ۸۷ – ۸۸ مشغول به درس خواندن بودم . و در سال تحصیلی ۸۸-۸۹ به دلیل مشکلات مالی خانواده و مریضی مادرم و کم بودن حقوق پدر برای آنکه کمک خرج خانواده باشم از ادامه تحصیل انصراف داده و مشغول بقه کار شدم . در تاریخ ۲۸ فروردین ۹۱ پدرم فوت شده و در تاریخ ۳ خرداد ۹۱ نیز تنها برادرم را از دست دادم و اکنون هم سرپرست مادری فاقد شوهر و هم سرپرست برادرزاده ۲ساله که نگهداری او به مادرم سپرده شده است می باشم . شرایط کفالت مادر فاقد شوهر برای من که دارای غیبت می باشم چگونه است؟ آیا می توانم معاف شوم یا نه . لطفا توضیحات کاملی را برای اینجانب اس ام اس کنید .
  شماره های ۰۹۱۸۸۳۳۹۵۳۵ و یا ۰۹۱۸۷۳۳۹۵۳۵
  با تشکر از شما

 88. سلام من دانشجوی کارشناسی ترم ۵ هستم اگه کفالت منو کمیسیون پزشکی تایید نکنه باید انصراف بدم و درسو رها کنم؟

 89. سلام خسته نباشید من پدرومادرم طلاق گرفته اند و من بامادرم زندگی می کنم دارای مدرک دیپلم کامپیوتر هستم نون آور خونه منم می خواستم ببینم می تونم معا فیت بگیرم من تک پسرم مادر بقیر رض من بچه دیگری ندارد اگر امکانش هست به ای شماره ۰۹۳۲۰۲۴۲۹۱۵۵ اسمس بزنید بی زحمت منو راهنمایی کنید چگونه می توانم دفترچه مو پست کنم چون من کسی رو ندارم منرو راهنمایی کند باتشکر از لطف تون


 90. امین عبدی:

  سلام خسته نباشید من پدرومادرم طلاق گرفته اند و من بامادرم زندگی می کنم دارای مدرک دیپلم کامپیوتر هستم نون آور خونه منم می خواستم ببینم می تونم معا فیت بگیرم من تک پسرم مادر بقیر رض من بچه دیگری ندارد اگر امکانش هست به ای شماره ۰۹۳۲۰۲۴۲۹۱۵۵ اسمس بزنید بی زحمت منو راهنمایی کنید چگونه می توانم دفترچه مو پست کنم چون من کسی رو ندارم منرو راهنمایی کند من متولد ۱۳۷۳/۳/۲۱ هستم باتشکر از لطفتون

 91. سلام. من مادرم سه ماهه که طلاق نامه گرفته، اما بیش از دو ساله که از پدرم جدا زندگی می کنیم به همراه خواهرم که خرجشونو من میدم. آیا میتونم درخواست کفالت بدم؟

 92. پدرمن مریض وازکارافتاده هستن ودر روستای دورافتاده بادوخواهرومادرپیرم زندگی میکنن وبنده دانشجوی کارشناشی ارشد می باشم ازدواج کردم هزینه زندگی آنهارا برعهده بنده است درضمن یه برادر کوچکتردارم که بعداز سربازی مارو ترک کرد وهیچ توجهی به خانواده نمیکنه حتی همسایه ها وشوراهای محل هم ازو خواستن تااتمام تحصیل بنده ازخانواده مراقبت کندولی اون قبول نکردشوراهاوهمسایه ها می تواننداین موضوع راتایید کنن آیابنده میتونم به عنوان کفیل معاف بشوم؟

  • ۴ف۵ق۴د

  • نظام وظیفه به مشکلات خانوادگی اهمیت نمیده اولین سوالش هم بری در باره کفالت بپرسی میپرسه
   ۱٫برادر داری ؟۲٫ چند خواهرداری؟ ۳٫پدرت چند سالش هست؟
   باری اونا این حرفا اهمیت نداره

   • سلام دیروز کارتم امد خیالم راحت شدحدود۵ماه طول کشد حدود۱تومان خرجش دکتر (کفالت پدر بیمار)شد.ارزشش رو داشت ولی الان به معنای کامل بیکار رسمی شدم؟؟؟؟؟ لیسانس دارم


 93. ناشناس:

  سلام من مصطفی هستم پدرم فوت کرده ویک برادر بزرگ تراز خودم دارم که سربازی رفته.ایا من میتوانم از معافیت کفالت برخوردار باشم

 94. سلام. من تک فرزند هستم البته چند سال پیش مادرم پس از فوت پدرم ازدواج کرد شوهرش بیش از ۶۵ سال سن و بیماری آسم دارد و دارای ۲ پسر، آیا معافی کفالت شامل حال من میشود؟

 95. سلام.من تک پسر هستم متولد ۷۲ پدرم برای ۲-۳ سال اقامت لبنان گرفته و در انجا کار میکندو من و خانواده ایران هستیم ومعافیت تحصیلی دارم.ایا میتوانم کفالت خانواده را بگیرم و معاف شوم؟

 96. سلام
  پدر من گوش سمت چپش کاملا ناشنواست و سمت راست که با سمعک میزان شنوایی ۴۵ دسی بل است ایا میتونم معافیت کفالت بگیرم؟
  اگر امکان داره جوابو به ایمیلم ارسال کنید
  از توجهتون خیلی ممنونم oktay_silas@yahoo.com

 97. با سلام من امید هستم من درحین خدمت پدرم را از دست دادم (فوت شد)دو برادر دارم که ازدواج کرده اند ۳تا خواهر دارم که انها هم به خانه شوهر رفته اند البته برادرام خدمتشون تموم شده من میخاستم بدونم ایا میتوانم برای مادرم میتوانم سرپرستی از دادگاه بگیرم که کفالت شاملم شود لطفا راهنماییم کنیدdadasheabjim@yahoo.com

 98. سلام -من حدود یک سال ونیم قبل سرباز نیروی ارتش بودم و۱۴ روز مانده بود به تموم شدن دوره سربازی دیگه نرفتم.میخوام ازدواج کنم وگفتن کارت پایان خدمت باید داشته باشم.آیا برای اقدام به گرفتن کارت پایان خدمت مجازات میشوم.لطفا راهنماییم کنید .باتشکر

 99. سلام -من حدود یک سال ونیم قبل سرباز نیروی ارتش بودم و۱۴ روز مانده بود به تموم شدن دوره سربازی دیگه نرفتم.میخوام ازدواج کنم وگفتن کارت پایان خدمت باید داشته باشم. برای اقدام به گرفتن کارت پایان خدمت چه مجازاتی میشوم.لطفا راهنماییم کنیدتاهرچه زودتربتونم ازدواج کنم.باتشکر

 100. من که شامل غیبت هستم. برادر بزرگ تر از خودم هم دارم. ولی یه مادر مریض دارم که همه خرجش با منه و کلی هم اقساط بانک دارم. دارم اجاره خونه هم میدم. >>>>>>>> بازم باید جم کنیم بریم خدمت ؟؟؟؟؟؟؟؟؟<<<<<<<

 101. Loghman ba man tamac begir
  kivi_7@yahoo.com
  لقمان

 102. سلام : من پدرم فوت کرده . یک برادر از خودم بزرگتر دارم که خدمت سربازی رفته . الآ هم عقد کرده . سرپرستی مادر و یک خواهر به عهده من میباشد . ۲۷ سال دارم . در زمان حیات پدرم هم سرپرستیش به عهده من بوده . نامه های سبتی و نامه های دکترش هم موجود هستند . لطفآ نیاز فوری به جواب دارم

 103. سلام : من پدرم فوت کرده . یک برادر از خودم بزرگتر دارم که خدمت سربازی رفته . الآ هم عقد کرده . سرپرستی مادر و یک خواهر به عهده من میباشد . ۲۷ سال دارم . در زمان حیات پدرم هم سرپرستیش به عهده من بوده . نامه های سبتی و نامه های دکترش هم موجود هستند . لطفآ نیاز فوری به جواب دارم

 104. سلام.میخواستم بپرسم برای معافیت کفالت چطور باید اقدام کنم در ضمن سه ماه هم از سن هجده سالگیم گذشته.لطفا جوابم رو بدید.تشکر

 105. سلام. قبل از هر سوال باید تشکر کنم که به من امید دادید.اما سوال .من بیست سال دارم دانشجو هستم دوره تکمیلی رو چند سال پیش گذروندم دو برادر بزرگتر دارم سی و چند ساله متعهل و بیست و هفت ساله مجرد. پدرم قلبش رو آنژیو گرافی یعنی عمل بسته کرده از اون گذشته چشماش ضعیفه فکر کنم یکی بالای پنج دهم .دوبرادرم سالم هستن و هر دو معافیت پزشکی دارن به نظر شما احتمال معافیت من هست؟وجود دو برادر سالم مانع از استفاده من از ماده ۶ میشود؟من طبق حکم دادگاه کفیل و سرپرست پدر و مادرم هستم آیا این حکم به معافیت من کمک میکند؟ بازم بسیار ممنون از شما .

 106. سلام کفالت پدر کمتر از ۶۵ سال شامل حال من میشه ولی یک ماه و ۲۴ روز غیبت داشتم این غیبت من دلیل داره مدارک پزشکی پدرم نشون میده که قبل از اینکه من ۱۸ ساله بشم از کار افتاده شده با این حساب کفالت به من باید بدن یا نه؟

 107. سلام.من هم اکنون۱۹سال دارم وتازه دوره ی پیش دانشگاهی روتموم کردم.ماچهارتابرادربه همراه چهارتاخواهرهستیم وحدود۸ماه پیش برای معافیت کفالت که میشه همون معافیت۳برادری ثبت نام کردم وباوجودکامل بودن تمامی مدارک نمیدونم چه بهانه ای بودکه دقیقه ی۹۰گفتن چون شمادرسال ۹۰به سن۱۸سال نرسیدین معافیت شامل حال شمانمیشه درضمن سن وسال که دست خودآدمهانیست ازخدابایدترسید.اگرقانونی هست برای همه بایدباشدبدون استثناء.لطفأپیگیری کنید.اجرتون باخدا۰۹۱۵۳۴۳۷۵۵۳٫

 108. سلام
  ما سه برادریم که برادرم معلوله( عضو ( بهزیستی
  یه برادرم ۳۰سال داره که زن هم داره .من هم ۲۲سال دارم میخوایم ببینم منم میتونم معاف بشم یا نه.ممنون

 109. سلام
  من دانشجوی مهندسی هستم و همسر بنده ۶۵ سال سن دارد آیا معافیت شامل من میشود یا خیر؟؟؟

 110. سلام.من خواهر و برادر بزرگ تر از خودم دارم و همه ی اونا ازدواج کردن و مادرم الان ۵۶ سال داره و اگه من سربازی برم اون کسیو نداره.در این صورت من شامل معافیت کفالت میشم?خواهشا جوابو به ایمیلم بفرستید. بسیار ممنونم از سایت خوبتون.
  Rohallahsalari74@yahoo.com

 111. با سلام
  زمانی که من به سن مشمول میرسم پدرم به سن ۶۴ میرسد و درست ١٢ ماه بعد از خدمتم پدر وارد سن ۶۵ سال میشود ایا من معاف محصوب میشوم.
  Alihoseini1426@gmail.com

 112. باسلام بنده بیست و دوسال سن دارم و در حال تحصیلم ما ۶فرزند هستیم(سه پسر سه دختر)که سه تن از آنان (یک برادر و دو خواهر)معلولیت دارند و یکی از این فرزندان معلول(برادرم) بتازگی فوت شده است اما زمانیکه اونیز زنده بود برادر بزرگتر دیگرم به همین علت (معلولیت فرزندان) معافیت اخذ نمود.حال فقط دو تن فرزند معلول در خانواده ی ما است.مادرم از پدرم جدا شده است و برادرم نیز متاهل شده و پی زندگی خودشان هستند یکی دیگر از فرزندان سالم ما خواهرم است که او نیز متاهل است ومن و مادرم وحتی دو خواهر معلولم با هم زندگی میکنیم و بنده عهده دار مسئولیت همه ی آنها و همه ی مخارج زندگی هستم. آیا میتوانم از معافیت کفالت بجهت نگهداری مادرم استفاده کنم ؟((( ضمنا برادرم که هم اکنون معافیت کفالت از طریق معلولین اخذ نموده کف پایش صاف است و ما نمیدانستیم میشود برایش معافیت پزشکی بگیریم وگرنه میشد بنده کفالت معلولین را بگیرم )))اگر از طریق دیگری نیز میشود معافیت گرفت ممنون میشم بدونم میتوانید پاسخ را به بنده ایمیل کنید این هم آدرسش :
  javanstudio1987@gmail.com بیصبرانه منتظر جواب شما دوست عزیز هستم چراکه مسیر زندگیم به پاسخ شما نیاز دارد با سپاس فراوان

 113. باسلام پدر من بیمار هست ومن دوبرادر بزرگترازخوددارم که هردوی آنها ازدواج کرده اندوبرادربزرگترم که یک فرزند۲ساله داردباکفالت پدرم معاف شده والان سرپرستی پدر ومادرم برعهده ی من هست می خواستم بپرسم من بااین شرایط می توانم معاف کفالت پدرم بشوم خواهشمندم جواب رابه ایمیلم بفرستید{ایمیل alivatan69@yahoo.com}منتظر ایمیلتون هستم باتشکر

 114. سلام دو برادرمن خدمت رفتند ایا من معاف میشوم ضمنا ازدواج هم کردند پدرم هم۳سال دیگه ۶۵ سالش میشه معاف میشم؟

 115. سلام من مشمول به خدمتم پدرم چماش ضعیفه سه برادر بالای۱۸ سال دارم یکیشون عمل دیسک کمر کرده ودوتای دیگشون به دلیل اختلالات عصبی معاف شدن ایا امکان کفالت پدر ویا بردرانم شامل حال من میشه

 116. من مادر پیر و لیماری دارم آیا معاف هستم یا نه .

 117. سلام من ۲۳ سالمه پدرم فوت کرده و مادرم و خواهرم هستند و دو تا برادر بزرگتر از خودم دارم که جدا زندگی می کنند حالا من چطوری برم سربازی اونا رو تنها بزارم هیچ تبصره ای وجود نداره

 118. سلام خسته نباشید من فرزند تنهای خانوادم بدون خواهر وبرادروتک فرزند ومادرمم به شدت بیماره وپدرم شغل خارج شهر داره(راننده کامیونه) ومادرم حتی برای کارخودشم بدون کمک من ناتوانه ایا میتوانم کفالت مادرم راه بگیرم

 119. سلام خسته نباشید

  پدرم فوت کرده و برادرم ۲۷ سن داردو معافیت پزشکی به دلیل کوچکی بیضه و اسپرم سازی گرفته است
  آیا من میتوانم کفالت مادرم را بگیرم سن مادرم ۵۰ سال است

 120. باسلام.من متولد ۲۵شهریور ۱۳۷۳ دانشجوی ترم ۳ عمران دانشگاه ازاد هستم.مادر بزرگ و عمه ام تنها زندگی میکنند و ۴ پسر مادر بزرگم جدا از آنها زندگی میکنند.عموی بزرگم کفیل مادر بزرگم شده است.الآن عمویم ۵۰ ساله است و به زندگی خودش میرسد و نمیتواند خرج زندگی مادر بزرگم را بدهد.آیا من میتوانم کفالت مادر بزرگ و عمه ام را بر عهده بگیرم؟با تشکر لطفا زود جواب بدهید.

  • نه!!!!

  • سلام . دوستم متولد ۱۳۶۱ است و به سربازی نرفته است و الان هم غیبت دارد. او تنها فرزند ذکور خانواده و متاهل و دارای یک فرزند است و پدرش نیز ۶۵ سال دارد.چهار خواهر نیز دارد که ۲ خواهر او ازدواج کرده اند.آیا دوستم می تواند معاف شود.

 121. سلام. من پدرم ۵۴ سال سن دارد و ۱۰ ماه هم سابقه ی جبهه جنگ را دارد و لگن او به علت شکستگی چند سال است که پیچ و پلاک است ایا با این شرایت پدرم من میتوانم معاف شوم؟

  • بله در صورتی که غیبت نداشته باشید

 122. با سلام. من دانشجو هستم واز معافبت تحصیلی استفاده میکنم پدرم سن بالای ۶۵ سال دارد اما دو برادر بزرگتر دارم ک ازدواج کردن و از زندگی ما جدا شدن ایا مشسمول معافیت کفالت میشوم

  • خواستار جواب هستم

  • خیر – شما باید تنها پسر بالای ۱۸ سال خانواده باشید

 123. باسلام. بنده دانشجویی کارشناسی ارشدم پدرم۶۳ سال سن دارد دوتا برادر دارم ازدواج کردن رفتن دنبال زندگی خودشون، ی خواهر دانشجوم دارم خودم خرجیشو درمیارم بابام نمیتونه کارکنه زمین کشاورزی داریم هیشکی نیست بهش رسیدگی کنه فقط خودمم شدم سرپرست خونه برادرانمم کمکم نمیکنن آیا بنده مستحق معافیت کفالت هستم؟ بابا خدایش رسیدگی کنین زندگیم ازهم پاشیده بابا به خدا دوست دارم برم خدمت بااینا چیکارکنم یا خودتون خرجیشونو دربیارین که من برم یا ی فکر ی به حال من بکنین ازسازمان نظام وظیفه کشورخواهشمندم هرچی سریعتر به این مشکل بنده رسیدگی کنن ممنونم از همکاریتون…

  • در خصوص کفالت پدر و خواهر حتماً شما باید تنها پسر خانواده باشید
   پدر هم باید حتماً بالای ۶۵ سال باشه
   شما می توانید پس از اتمام تحصیلات از مزایای مدرک تحصیلی برای کسر خدمت استفاده نمایید.

 124. با سلام من سی سال سن دارم وشامل غیبت سربازی محسوب میشوم مادرم سه سال است که از پدرم طلاق گرفته ایا من کفالت مادرم را میتونم بگیرم در ضمن متاهل هستم با تشکر

  • درصورت کفالت مادر و نداشتن برادر می توانید اقدام نمایید.
   البته یکم شرایط شما پیچیده می باشد.
   مدت طلاق کم است

 125. سلام…من از دانشگاه فارغ التحصیل شدم در مقطع کاردانی(عمران).پدرم فوت کرده و داداشم هم از طریق کفالت معاف شده…میخواستم بدونم اگه داداشم ازدواج کنه میتونم من هم معاف بشم؟

  • خیر

 126. سلام من برادر معلول دارم و پدرم سابقه۲۵ماه جبهه دارد ایا به من معافیت تعلق میگیره

  • معافیت خیر ولی کسر خدمت برای سابقه پدر به شما تعلق میگیره
   سابقه جبهه می بایست مستند و قابل استعلام باشد.

 127. با سلام
  من دانشجویی ترم آخر هستم ویک برادر کوچک تر از خودم دارم که سرباز است
  و پدر من سرطان سارکوم نوع بد خیم دارد هر ۲۰ روز باید شیمی درمانی شود
  ایا من میتوانم در حین تحصیل معافیت کفالت بگیرم

  • در حین تحصیل این امکان وجود ندارد.
   ولی پس از اتمام تحصیلات این امکان برای شما می باشد.
   با آرزوی سلامت پدر گرامیتان و تمامی مریض های عالم

 128. سلام . من ۲۳ هست و در غیبت سربازی هستم و وضعیت مالی خوبی نداریم مادرم از بدرم طلاق گرفته است و دارای سه برادر دیگر هستم که یکی از آنها هم غیبت کرده است آیا بنده که فرزند آخر خانواده هستم می توانم کفالت مادرم را بر عهده بگیرم؟

  • خیر

 129. سلام من بدرم ۶۳سالش ودچاربیماری ناراحتی اعصاب هست البته یک برادر کوچکتراز خودم هم دارم که به خدمت سربازی رفته ولی با ما زندگی نمیکنه من خودهم دهنشجوهستم وسربرست خانواده آیامن میتونم برای معافیت اقدام کنم؟

  • من ۶۵سالم هست تنها پسرم ۳۴ سال دارد واز ۴ سالگی در خارج از ایران زندگی میکند آیا می توانم برای او معافیت کفالت اقدام کنم و چه مدارکی لازم هستو به کجا مراجعه کنم؟

  • خیر – با آرزوی بهبود برای پدر گرامیتان

 130. با سلام من فوق دیپلم دارم و همچنین تک فرزند پسر هستم پدرم ۵۱سال دارد و همچنین کارمند است ولی چشمان خیلی ضعیفی دارد ایا من از این طریق می توانم معافیت کفالت بگیرم .با تشکر .پیشا پیش از بذل توجه شما به این جانب سپاس گذارم

  • خیر – سن کفالت پدر ۶۵ سال بوده و شما باید تک پسر خانواده باشید

 131. سلام من متولد ۳/۶/۱۳۷۵ هستم ویک برادر ناتنی از طرف مادر دارم که ۲سال پیش پدرم فوت کرد و این برادر ناتنی از طریق مادرم معافیت کفالت گرفت والان از ماردم جدا شده و دیگر به مادرم رسیدگی نمی کند الان خواستم ببینم که میشه من معافیت کفالت مکادرم را ببگیرم .؟

  • بله الان شرایط عوض شده و برادر ناتنی ملاک نیست
   البته در مورد شما باید متمم خاصی در قانون باشه که باعث معاف شدن شما گردد.
   مادر شما نباید بعد از فوت پدر ازدواج کرده باشد .

 132. سلام،من ۲۴ سالمه و بدون غیبت در حال تحصیلم ۲برادر دارم که چندسال پیش سربازی رفتن و ازدواج کرده اند آیا میتونم از معافیت کفالت پدر یا مادر استفاده کنم؟چون پدرم و مادرم از هم چدا شده اند ضمنا پدرم هم۶۵ سال داره

  • خیر – شما برای کفالت باید تنها پسر خانواده باشید

 133. سلام با خسته نیاشید
  من ۲۰ سالمه الانم دانشگاهم دارم درس میخونم هرچی میبینم هیچ طرح معافیتی شامل من نمیشه خواستم این سوالو بپرسم ک ایا میشه یا نمیشه.
  من پدریزگ و مادر بزرگی دارم که هیچ کس مراقب اونا نیس ینی سرپرست ندارن البته دارن پسرکوچیکشون که اونم ازدواج کرده و …
  حالا خواستم ببینم میتونم از این طرق معاف بشم؟
  ینی کفالت پدر بزرک و مادر بزرگو بگیرم…
  البته قبلش باید کفالتو از دست عموم بگیر.
  لطفا جوابو به من ایمل کنید
  توروخدا جواب بدبد اگه واقعا میشه که من اقدام کنم.

  • خیر – مادر و پدربزرگ باید فاقد فرزند پسر و نوه پسر غیر از شما باشند .

 134. با سلام من متولد ۲۶/۵/۱۳۷۴ هستم و پدرم به جرم مواد محکوم به اعدام شد ولی به حبس ابد تغییر یافت و مادرم از پدرم طلاق گرفته و من تنها فرزند خانواده هستم و با مادرم زندگی میکنم و مادرم جواز آرایشگری دارد و و مشغول آرایشگری است من نیز کارگر بستنی فروشی هستم دانشجوی ترم آخر کاردانی برق هستم و دچار بیماری هیدروسل بودم که در چند ماه اخیر به دلیل شدت یافتن آن عمل کردم ولی هنوز آثار درد آن مشاهده میشود میخواستم ببینم مشمول معافیت سربازی هستم یا نه؟لطفا نوع معافیت ذکر شود.

  • سلام
   من متولد ۷۱/۵/۲۳ و در حال حاضر دانشجو هستم.پدرم قلبشو عمل کرده ودیابت داره و از انسولین استفاده میکنه و چند بیماری دیگه هم داره, ۴۵ سالشه,همه کاراش به عهده منه ,برادر بزرگم ازدواج کرده و از خانواده جدا شده و در شهر دیگری ساکن هست ,من با پدرو مادرم زندگی میکنم و مجردم,خواستم ببینم که میشه من معافیت کفالت پدرمو بگیرم؟

  • بله – شما برای کفالت مادر می توانید اقدام نمایید ولی باید تنها پسر خانواده باشید.
   در خصوص بیماری هم می توانید برای معافیت پزشکی اقدام نمایید .

 135. سلام من پدرم دوازده سالی است که فوت کرده است ومن اکنون دانشجوی چمران اهواز هستم و۴برادر من ازدواج کرده اند ومن وخواهرم تنها پیش مادرم هستیم وخواهرم هم دارد طرح خود را میگذراند بعداز فارق التحصیلی از رشته مامایی ایا من میتوانم معافیت کفالت مادرم را بگیرم لطفا زودتر جواب من را بدهید باتشکر

  • خیر شما باید تنها پسر خانواده جهت دریافت معافیت کفالت باشید

 136. سلام خسته نباشید من پدرم ۸ سال است که بیکار است و خرجی خانه را مادرم می چرخاند و حال که علاوه از بیکاری بیمار هم شده و نیاز به مراقبت دارد و مادرم هم فرهنگی می باشد . میخواستم ببینم میتوان از کفالت پدر برای معاف شدن استفاده کنم با تشکر.

  • در صورتی که پدر شما سنش بالای ۶۵ سال می باشد و شما تنها پسر خانواده می باشید می توانند جهت معافیت کفالت اقدام نمایید.
   این در صورتی می باشد که شما دارای غیبت نباشید

 137. برادر من ۶ سال پیش معافی کفالت مادرم را دریافت کرد حالا وی ازدواج کرده است و من نتها پسر مادرم هستم و یک خواهر متولد ۷۵ دارم می خواهم بدانم من از معافی کفالت می توانم استفاده کنم.

  • خیر – شما باید تک پسر خانواده جهت اخذ معافیت کفالت باشید

 138. سلام
  بنده تحصیلات دانشگاهی تمام شده است وباید برم سربازی
  پدرم ۷۳ ساله است وسرطان پروستات دارن
  دوبرادر هستیم اما برادر دارم که سنش بالا۴۰ سال است وخودش دارای فرزند وسربازی اش هم رفته است
  ایا مشمول کفالت پدرم می باشم

  • خیر – – شما باید تک پسر خانواده جهت اخذ معافیت کفالت باشید

 139. سلام من شیمی درمانی شده ام ایا در سربازی معاف خواهم شد؟

  • در صورت عدم درمان و یا تأثیرات موجود از شیمی درمانی با تأیید پزشک معتمد نظام وظیفه

 140. سلام می خواستم بدونم قانون معفیت ازطریق کفالت جده حذف شده یا نه؟؟؟؟
  ali.mfbn94@gmail.com

  • خیر – به پلیس +۱۰ مراجعه نمایید جهت کسب اطلاعات بیشتر

 141. سلام پدر من سرطان داره برادر بزرگتره من خدمت کرده ولی ازدواج نکرده از زمانی که پدر از کار افتاده شده جدا از ما زندگی میکنه پدرم .آیا من مشمول معافیتم

  • سلام .من فرزن اخرم برادرهای بزرگم هم ازدواج کردن من میتونم رو ماردم کفالت بگیرم درصورتی که پدرمفوت کرده؟

   • خیر

  • خیر

 142. باسلام ببخشید پدرومادرم بیمار هستند وتحت پوشش کمیته امداد هستند برادربزرگترم خدمت کرده من میتونم از معافیت کفالت برخوردارشم

  • خیر – شما باید تنا پسر خانواده جهت معافیت کفالت باشید

  • خیر

 143. سلام من در فروردین ٩٣ سنم ١٨ سال تمام میشود،امسال هم کنکور دارم
  سن پدربزرگ من ٧٢سال است ک ٣ دختر دارد و من تنها نوه پسر او هستم وهیچ یک از دوخاله من فرزند ندارند.
  ایا معافیت کفالت برای من صادق است؟
  خیلی ممنون از پاسخگویی سریعتون

 144. سلام من تک فرزند خانواده ام پدرم هم ۴۵سال سن داره و معلول است. من میتونم از معافیت کفالت برخوردار بشم؟

 145. سلام.ی مادربزرگ دارم که ۳تافرزنددخترداره ویک پسرکه دخترهاش عروسی کردندومادربزرگم هم شوهرنداره وپدرم هم ی کارگره می تونم معافیت کفالت مادربزرگه رابگیرم

  • خیر

 146. باسلام .من سومین پسر خانواده هستم که پدرم فوت کرده دوبرادرم تشکیل خانواده داده اند وسر پرستی مادرم رادارم من میتونم معافیت کفالت برخورداربشم؟؟

 147. سلام.من ۲۱سال سن دارم و فوق دیپلم دارم و وتا اول اردیبهشت سال ۹۳ معافیت تحصیلی دارم,پدرم ۶۲سال سن داره ومادرم هم ۵۲ سال سن داره که هردو بیمار هستن وبیمه تامین اجتماعی
  حالا یک خواهر مجرد دارم که ۳۰ سالشه وباما زندگی میکنه
  یک خواهر هم دارم که ۷ساله شوهرش فوت کرده ویک دختر ۱۱ ساله داره
  یم برادر هم دارم که خودش سربازی رفته و ۹سال پیش ازدواج کرده و الان یه بچه ۴ساله داره و جدا ازما زندگی میکنن
  ایا میتونم معافیت یکی از افراد خاوادم که نام بردم رو برعهده بگیرم؟
  ممنون

 148. با سلام
  بنده ۲۲ سال سن دارم. و تازه از دانشگاه فارغ التحصیل شده ام و دارای مدرک لیسانس می باشم.
  اینجانب داری ۴ برادر می باشم که دو نفر از آنها به خدمت سربازی رفته اند و یکی از آنها معافیت پزشکی دارند و یکی دیگر هم سربازی خورد را سالها پیش خریده اند.
  با این این اوصاف آیا می توانم از معافیت کفالت استفاده کنم یا خیر؟
  سپاسگزارم.

 149. سلام خسته نباشید
  ببینین من و خواهرم چن سال پیش مامانمون ار دنیا رفت .پدر بنده یک همسر دیگه گرف و ۲ تا بچه هم داره.من و خواهرم الان پیش اونا نیستیم .من خودم تنها سرپرست خواهرمم.
  میخواستم بدونم من میتونم برا سرپرستی از خواهرم معافی بگیرم؟؟؟؟؟

 150. سلام
  من پدرم فوت کرده و چهار برادرم هم ازدواج کردند.ایا من میتوانم از طریق کفالت مادر معاف شوم؟؟؟؟

 151. سلام من پدرو مادرم چندین ساله پیش طلاق گرفتن و برادر بزرگترم کفالت مادرم رو به عهده گرفت و معاف شد.خواهرم هم طلاق گرفته می‌خواستم ببینم من می‌تونم کفالت خواهرم رو به عهده بگیرم؟

 152. سلام
  من ۲۱ سالمه و دانشجو و پدرم ۶۵ ساله هستش یه برادر دارم که بخاطر معلولیت معاف پزشکی شده ایا من میتونم کفالت پدرم رو بگیرم

 153. سلام پدر من چند سال پیش سکته مغذی کرده وسنش۵۹.تنها برادرم نیز سال قبل عمل قلب باز داشته.ایا معاف میشم؟

 154. سلام .من متولد ۱۳۷۳/۵/۲۱ و دانشجوی ترم اول دانشگاهم .پدرومادرم یک ماهه ازهم جداشدن .ومادرم نه تحت پوشش کمیته ی امام خمینی هست ونه عضو بهزیستی ایا من میتونم معافیت کفالت مادرم رو بگیرم .خیلی ممنون

 155. سلام من ۲۳سالمه دانشجو بدون غیبت خواستم ببینم با این شرایط معاف میشم.مادر بزرگم و عمه ای دارم ک تنها هستن حقوق بیمه دارن ۶۰۰تومن پدرم در قید حیات است ایا میتوانم من کفالت مادر بزرگم یا عمه مجردم را بگیرم??

 156. سلام
  من یک خواهر دارم سن خواهرم ۲۸ سالشه
  شمام گفتید در صورتی میتونید برای خواهرتون معافیت کفالت بگیرین که تنها در صورتی که برادر بالای ۱۸ سال دیگر به علت بیماری و به تشخیص شورای پزشکی وظیفه عمومی قادر به سرپرستی از خواهر نباشد.منم ۲تا برادر بزرگتر از خود دارم که جدا از ما زندگی میکنن حالا موندیم و من و خواهرم
  استشهاد هم دارم که خواهرم را بنده نگه میدارم خودم کار میکنم با اون خرج و مخارج خونه رو میارم اگه منم به خدمت مقدس سربازی مشرف شوم خواهرم بدون تکلیف میماند
  پدرم ۸ساله که فوت کرده.مادرم ۲سال میشه که فوت کرده
  در ضمن مادرم که در قید حیات بود پدرم که فوت کرده بود خواهرم و مادرم رو نگه میداشتم
  حالام میشه بپرسم میتونم کفالت خواهرم رو بگیرم
  مرسی

 157. اگه پدر فوت کرده و برادر بزرگ خارج هست. من میتوانم از طریق کفالت مادر معاف شوم؟

 158. اگر پدر فوت کرده باشد و مشمول تنها سرپرست مادر باشد البته با دارا بودن تنها یک برادر بزرگ که هم ازدواج کرده و هم خدمت سربازی رفته و حالا در کنار خانواده نیست می توان معافیت کفالت برای مادر گرفت ؟ و اینکه آیا حتی در صورت نداشتن بیماری برادر بزرگ با توجه به نداشتن شرایط اقتصادی ، خانوادگی و شخصی نتواند کفالت مادر را بر عهده بگیرد برای تنها پسر خانواده و و تنها فرزند باقی مانده در خانواده می شود درخواست کفالت کرد ؟

 159. سلام پدرم ۶۵رو تمام داره و برادر بزرگترم خدمتش رو تمام کرده آیا من میتونم کفیل پدر بشم

 160. من پسری هستم ۱۹ ساله پدرم ۶۴ سال داردمادرم مریض صعب العلاج داردوخواهرم مریضی

  صرع داردو زن پدرم هم در حال طلاق آیا میتوانم معاف شوم

  جواب:۰۹۱۰۶۴۰۳۶۰۵

 161. من پسری ۱۹ ساله هستم و پدرم د ر قید حیات نیست برادربزرگترم دارای همسر است و کفالت مادرم را به عهده دارد.خواهری ۲ سال از خودم کوچکتر دارم که مجرد است من میتوانم کفالت خواهرم را بگیرم و از شرایط معافیت استفاده کنم.

 162. کسی که پدرش فوت کرده کفالت برادر کوچکتر از خود را دارد میتواند معاف شود مادرش هم ازدواج کرده و کفالت بچه ها را نیز بعهده ندارد

 163. سلام
  پدر من سنش +۶۵ سال هستش و ما ۷ تا برداریم که من فرزند آخری هستم. همه ی برادرام ازدواج کردن و هرکدوم زندگی و مشغله ی خودشون رو دارن.
  پدرم بیماری خاص (سرطان) داره.

  با این شرایط میتونم معافیت کفالت بگیرم؟

  • با سلام.
   ایا من میتوانم کفیل مادر بزرگ مادری ام باشم؟در حالی که دو پسر دارد که هر دو ازواج کرده اند و یکی از انها در شهرستان ساکن است و ان یکی هم توانایی مراقبت را ندارد و من تنها نوه ی پسری بالای ۱۸سال هستم که در این شهر هستم البته دایی بزرگ من حدود ۲۵ سال پیش کفیل پدرش شد
   با تشکر

 164. باسلام
  میخواستم ببینم اگه پدر بیماری سرطان داشته و سنش کمتر از ۶۵ساله . تنها فرزند ذکور معاف میشه؟

 165. با سلام
  اگه پدر بیماری سرطان داشته و عمل کرده و در ظاهر مشکل خاصی نداره ولی نیاز به مراقبت هایی مثل انجام آزمایشات سیتی اسکن و … دارد و من تنها فرزند ذکور هستم و پدرم ۵۴ سال سن داره آیا معاف میشم؟ ممنون

 166. سلام
  من بدرم ۶۵ سال دارد و برادرام ازدواج کردن منم و بدر و مادر معافی شامل من میشه ممنونم میشم باسخ بدین

 167. سلام پدر من ۵۸ ساله هست و ۴ساله که سکته مغزی کرده و من در حال حاظر ترم آخر دانشگاه هستم و در آخر خرداد دانشگاهم تمومه برادرم نیز دانشگاه میرود
  آیا معافیت شامل من میشود چطوری؟
  متشکرم

 168. سلام و خسته نباشید

  من پدرم شناسنامش از ۳۲ به ۲۸ در بل از انقلاب و به صورت قانونی بزرگ شده،و تک فرزند پسر هستم،با احتساب سال ۲۸ پدر الان ۶۵ سال است ،ایا معافیت به من تعلق میگیرد؟

 169. سلام
  من پذرم فوت شذه خوذم معافیت کفالت گرفتم ولی حالا ازذواج کرذم و براذرم که الان ۱۷ سالش هست سرپرست خونواده است ایا میشه ایشون هم معافیت کفالت بگیره
  با تشکر فراوان

 170. من ۲۰ سالمه بابام ۶۰ سالشه و مریضه معاف میشم

 171. سلام
  میخواستم بپرسم
  من که دوتا داداشم خدمت کردن و ۲تا آبجی دانشجو دارم وبابام هم از کار افتاده است
  نامزدم دارم
  من خودم تنها خرج ومخارج خانواده رو در میارم
  آیا شرایط معافی رو دارم ؟؟؟
  لطفا جواب رو به جیمیلم بفرستید ممنون میشم!!!!

 172. سلام خسته نباشید ببخشید من داداش بزرگه ام ازدواج کرده والان سربازه وداره خدمت میکنه وداداش کوچیکه ام هم در یکی از شهرهای دور دانشجو هستش وپدرم هم۵۷ سالشه کارگر والان دیسک کمر گرفته ونمیتونه کار کنه من کار میکنم وخرج خانواده رو در میاورم ایا میتوانم معافیت کفالت بگیرم؟ باتشکر

 173. سلام
  پدر و مادر من از هم طلاق گرفتند. من برادری کوچک تر از خودم دارم که بالای ۱۸ سال و دانشجو هستند. با این شرایط آیا میتونم کفالت مادرم رو بگیرم؟

 174. سلام،من ۲۵سالمه وسه تا بچه دختر دارم ویک ماهی از خانمم جدا شدم میتونم به عنوان سرپرست بچه هام معافیت بگیرم؟!لطفا جواب بدید

 175. سلام من ۲۵ سالمه در حال تحصیلم. به تازگی معافیت ماده ۶ بهزیستی به خاطر یکی از والدین گرفتم الان من مجبورم برای ازدواج تابعیت یه کشور خارجی بگیرم آیا این نوع معافیت یک نوع خدمت به معلولان هست و دائم هستش و امکان تابعیت گرفتن بنده هست، یا نه من قبل از اون حتما باید سربازی را بگذرونم. و همین طور در آخر، این نوع معافیت همچون کفالت اگر ۳۰ ماه بگذره من معاف دائم میشم و بعد از اون این کارو بکنم؟ وضعیتم پیچیده شده و هیچ کس جواب منو نمی تونه بده.
  شرمنده سوالام زیاد شد. خیلی ممنونم ازتون در پناه حق یا علی

  • دوباره سلام مثل این که معافیت ماده ۶ بهزیستی هم کفالت به حساب میاد. اگه به دائم تبدیل بشه من می تونم تابعیت بگیرم بدون سربازی چون باید حتما تو دو سال آینده یا تحصیلم رو تموم کنم یا باید این معافیتمو باطل کنم برم سربازی که به دلیل برخی مشکلات الان قادر به رفتن به سربازی نیستم. زمان معافیت موقت ۲ و نیم ساله یا ۵ سال؟
   هر کی میتونه کمکم کنید. یا علی عذر میخوام
   با تشکر از شما یا علی

   • سلام من هم همین شرایط ماده۶ رو دارم
    تا جایی که من خبر دارم از همون ابتدا دائم میشه و مشکلی نداری.
    بنطرت من که برادر بزرگترم خدمت نکرده میتونم دنبال این معافیت برم؟
    ممنونتن اگه جواب بدین یا راهنمایی کنین

    • داداشت فراری از خدمت که نیست؟ حالا اگه تونستم از کسی جوابتو بگیرم تو یه پاسخ میذارم. فکر می کنم قانونا باید بشه. این خبر مال ۲۸ تیر برای قانون جدیده:
     برابر ماده ۶ قانون جامع حمایت از حقوق معلولان، یکی از فرزندان اولیایی که خود ناتوان و معلول بوده “هر ۲ یا یکی از آنها معلول باشد” یا حداقل ۲ نفر از فرزندان آنها معلول و ناتوان باشند، از انجام خدمت وظیفه عمومی معاف می شود. همچنین در بخش معافیت معلولان با توجه به عنایت مقام معظم رهبری، اگر در خانواده ای یک فرزند پسر بالای ۱۸ سال باشد و یک معلول چه خواهر یا برادر، این فرزند هم می تواند معاف شود.

    • شرمنده سلام بابت راهنماییت دستت درد نکنه ممنونم اگه تونستم برات سوال می کنم.

    • دوباره سلام والدین تایین کننده فرزندی هستند که خواستار معافیت او هستند و تعداد برادران مانع از معافیت ماده ۶ نمی شود. البته یکی از مدارک کارت پایان خدمت یا کارت معافیت برادران دیگر است.
     می خوای از تلفن گویای ۰۹۶۴۸۰ سوال کن http://vazifeh.police.ir/?siteid=25&siteid=25&pageid=1585
     ساعت ۷:۳۰ دقیقه تا ۱۸:۰۰ و پنج‌شنبه از ساعت ۹:۰۰ تا ۱۲:۰۰ جوابگو ان.

 176. باسلام
  بنده هم پدرم فوت شده هم مادرم فوت شده وتا الان درحال ادامه تحصیل بودم متولد ۱۳۶۹ میباشم کلا دو برادر هستیم که برادرم ازدواج کرده .
  ایا بنده میتوانم معافیت بگیرم ؟
  باتشکر.

 177. با سلام
  من یک مادر دارم که چند سال پیش از پدرم جدا شده و الان هم فاقد همسر میباشد. یک برادر دارم که ازدواج کرده و الان از زنش جدا شده و داره خرج فرزند و مهریه و قسط لوازمی که برای زندگیشان خریده بود رو میده و توانایی خرجی دادن به مادرم را ندارد.
  میخواستم ببینم من میتوانم کفالت مادرم را بگیرم؟ اگر میشود چگونه؟
  با تشکر

 178. با سلام
  پدرم ۷۰ سال تمام دارد و برادرم خدمت سربازی رفته و ازدواج کرده، خواهرم شوهرش فوت کرده و فرزند دختر ۱۳ ساله دارد ، ایا میتوانم از معافیت کفالت خواهر استفاده کنم ، و یا از معافیت کفالت پدر با توجه به از کار افتاده بودن پدر ( گشادی دریچه میترال قلب مادر زادی پدرم )استفاده کنم. ممنون میشم از پاسختون

 179. با سلام
  من متولد ۱۳۶۶٫خدمت نرفتم البته زمان مشمول بودنم معافیت کفالت پدر می توانستم بگیرم پدرم متولد ۱۳۱۵ خواستم بدونم الان تکلیفه من چیه می توانم معافیت استفاده کنم

 180. سلام ببخشید چرا سوال منو جواب نمیدید
  من داداش بزرگه ام ازدواج کرده والان سربازه وداره خدمت میکنه وداداش کوچیکه ام هم در یکی از شهرهای دور دانشجو هستش وپدرم هم۵۷ سالشه کارگر والان دیسک کمر گرفته ونمیتونه کار کنه من کار میکنم وخرج خانواده رو در میاورم ایا میتوانم معافیت کفالت بگیرم؟ باتشکر

  • سلام من برادرم ۴ سال است که کفالت پدر بیمارم را گرفته و ازدواج کرده است.آیا من می توانم کفالت پدرم را بگیرم؟

 181. سلام سوالی داشتم برادر من از معافیت کفالت مادر استفاده کرده ولی الان جذب ارتش شده آیا میشه معافیت کفالت رو به من انتقال بده ؟

  • سلام وقت بخیر من ی مادر ۶۰ ساله دارم و بدرم فوت است و برادر بزرکتر از خودم دارم ایا معافیت کفالت شامل من میشه درضمن ی برادر فوت کرده هم دارم که زن و بجه هاش با من هستن

 182. سلام شوهرمادرمن حبسدابداست.ایامیتونم ازمعافیت کفالت استفاده کنم

 183. سلام
  من الان برای کفالت مادر معاف شده ام… حالا آموزشی خدمت را باید بروم یا دیگر آن هم نیازی نیست؟

  • داداش تورو قران جواب بده چجوری معافیت مادرتو گرفتی من الان مادر پدرم از هم جدا شدنو من تنها پسر۱۸ ساله هستم الان باید چیکار کنم برای کفالت مادر بهم ایمبل بده یا اس بده ۰۹۳۸۵۴۷۸۳۶۳
   Milanghadamian@gmail.com

 184. با عر سلام و خسته نباشین
  من دانشجویه ۲۲ ساله هستم سه برادر و یه خواهر دارم
  دوتا از برادرهای بزرگترم خدمت سربازی رفتن بکیش ازدواج کرده یکی هم کلا خارجه و برادر کوچیکم در حین خدمت و خواهرم ازدواج کرده
  پدرم هم که مریض هستش کلا خونه بیکار نشسته و ۵۱ سالشه
  من هم که هم دانشجو و خرج خونه رو در میارم سوالم این بود که آیا من مورد کفالت پدرم قرار می گیرم یا نه یا پدرم منو میتونه مورد کفالتش قرار بده یا نه
  با تشکر از زحمات شما و سایت خوبتون

 185. سلام من تنها فرزند خوانواده هستم پدرم سابقه ی منطقه داره چند درصد جان بازی ومادرم هم دیابت نوع ٢ خودم هم عمل اپاندیست و١۵سانت بخیه بخواتر عمل به نظر شما معاف هستم

 186. سلام من سال ٨۴ که محصل بودم پدرم فوت کرد ومن دنبال کفالتم نرفتم آیا من غیبت خوردم؟
  من برادر کوچکتر دانشجو دارم آیا به من کفالت مادر میدن ؟
  آیا با شرایطی که من دارم وتابه حال اقدام نکردم اگه غیبت خورده باشم مانعی هست برای گرفتن کفالت مادر؟
  لطفا جواب من بدید خیلی مشکل دارم ویا بهم اس ام اس کنید٠٩٣۶١١٢۴٩٢٢

 187. از مدیران و مسولین و قانون گزاران تقاضا دارم انقد با روان جونا بازی نکنن،یه قانون دادید ک یک سال دوام داشته باشه

 188. سلام
  در صورتی که برادر بزرگتر مشمول کفالت پدر قرار گرفته باشه و بعد از ۲ سال ازدواج کند، برادر دیگر مشمول کفالت قرار میگیرد یا خیر؟

 189. سلام الان۸سال مادر و پدر من از هم جدا شدن من تنها فرزند مادرم هستم.ایا میتونم معافیت دایم بگیرم
  بعد یک سوال دیگه من۰۹/۱۲امسال میشه۱۸سالم تا کی وقت دارم برم دنبال کار سربازی(همون معافیت)باتشکر ممنون میشم اگه جواب بدید

 190. با سلام من پدرم عمل قلب باز انجام داده و حالش خوبه کسی میدونه صرفا به خاطر عمل قلب باز میتونم کفالت بگیرم یا نه ؟ تک پسر هم هستم…مممنون میشم کسی کمک کنه

 191. slm man 5 ta khahar daram hamash ezdevaj kardan pedramam 62 saleshe chetor mitonam maf besham??

 192. من سه تا ازبرادرم خدمت سربازی رفته اند وازدواج کردن والان من سرپرست مادرمم پدرم هم فوت کرده ایا میتوانم از کفالت مادرم استفاده کنم

 193. سلام پدر من یکی از کلیه هاش مسدودشده و نارسایی داره و از نظام وظیفه پرسیدم گفتم میتونی معافیت کفالت بگیری ولی یه برادر بالای ۱۸ سال دارم که تالاسمی ماژوره و در ماه دوبار خون میگیره و معاف پزشکی شده .آیا کسی که معاف پزشکی میگیره جز نیازمند مراقبت حساب میشه یا نه!من میتونم معافیت کفالت بگیرم..ممنون میشم راهنماییم کنید

 194. باسلام خسته نباشید من ۱۰ساله پیش پدرم فوت کرده ودو برادر ودو خواهر دارم واما چند ساله پیش برادرم معاف شده والان ۲ساله هست که ازدواج کرده والان تو شهره خودمون نیست ویه خواهرم ۲ساله که مریضه ایا منم میتونم معاف از سربازی شوم؟.وسرپست خواهرم ومادرم را به عهده بگیرم خواهشمنم به این سوال پاسخ دهید

 195. من پدرم عمل بای پس کرده
  سرکارم نمیره
  حقوق بگیردولتی م نیس
  من تک پسرم معافی میدن بهم یا نه؟؟؟؟

 196. پدر ۴۳ ساله در کمسیون پزشکی تامین اجتماعی بدلیل نارسایی شدید قلبی ازکارافتاده کلی میباشد ولی بدلیل کسر بیمه مستمری نمی گیرد؛و در کمسیون پزشکی قانونی مجنون و بیمار دو قطیی با درجه بالا شناخته شده و مسئول اعمال و رفتار خود نمی باشد. اگر تک فرزند ذکور او بخواهد از معافیت کفالت استفاده کند آیا شورای پزشکی نظام وظیفه این گواهی ها را قبول دارد یا اینکه بیمار باز هم باید در کمسیون پزشکی نظام وظیفه شرکت کند؟

 197. باسلام من میخواستم بگم که الان درحال حاضر پدرمن نزدیک ۲سال است که خانه نمییادودرقیدحیات است ومن به ناچاربه سرکاردارم میرم وتک پسرهستنم وباخواهرومادرم زندگى میکنن خواستم بگم راه داره معاف شم باتشکر۰۹۱۹۵۹۲۶۵۷۹

 198. برادربزرگم خدمت کرده وازدواج کرده رفته درحال حاضر پدرم بای پس کرده وقلبش سی درصد است مادرم نیز ازکارافتاده که هردو نیازمند کمک ایا میتوانم کفالت پدرم رابگیرم

 199. سلام میخواستم ببینم من پدرم ۶۵ سال دارد اما برادر بزرگتر دارم اما آنها ازدواج کردند من میتوانم معافیت پدرم را بگیرم

 200. سلام میخواستم بدونم ۳تا برادریم اونی که بزرگتره رفته خدمت من ۱۹ سالمه یداداش دیگم۲۰ میخواستم بدونم من میتونم کفالت پدرم مو بگیرم یا نه؟

 201. با عرض سلام خدمت دوستان
  من تنها تک فرزند خانواده هستم،و پدرم من بخاطر مشکلات جسمی که داره قادر به انجام کار نیست.مشکلات از نظیر تنفسی.دیسک کمر.اعصاب و روان با این وجود میتونم معاق شم وبرای مراقبت از پدرم کفالت ایشونو به عهده بگیرم؟؟…بعد اینکه من دانشجوی ترم اخر لیسانس هستم وبرای معافیت کفالت هم اقدام کردم ولی با نزدیک شدن امتحان از این میترسم اگر روزی برای کمسیون پزشکی ما رو برای استان بخان،نشه روز همون امتحان…اخه تو دفترچه زدن معافیت تا قبل از درخواست اگر تا ۱ماه انجام نشه لغو میشه و برام تاریخ اعزام صادر میشه،سوال من اینجاست اگر من تا این یک ماه اقدامی نکنم مثلان بزارم بعد امتحاناتم میتونم برم دنبالش… دیر نمیشه…یا اینکه نصف کارو انجام بدم بعد برم دنبال کمسیون پزشکی،یا اصن میشه خوشون به عقب تر بندازن….اینا سوالاتی هستش که مغزمو درگیر کرده اصن خواب و خوراک واسم نزاشته..لطفان کمکم کنید….

 202. سلام. من متولد ۶۶ هستم تنها پسر خانواده هستم یک داداش داشتم فوت کرده و چهار خواهر دارم فقط یکیشون متاهله.پدرمم مشکل الزایمر داره ایا میتونم معاف بشم ..ممنون

 203. سلام .من متولد ۶۶ هستم دیپلم سال ۸۳ رو دارم چهار خواهر دارم یکیشون متاهله خودمم متاهلم تنها پسر خانواذه هستم یک داداش داشتم فوت کرده پذرمم متولد ۱۳۳۰ هسیش مشکل الزایمر داره ایا میتونم معاف شم ممنون

 204. با سلام و خسته نباشید
  پدر و مادر من هر دو فوت کرده اند
  و الان من و برادر بزرگترم و خواهرم با هم زندگی می کنیم
  اما برادرم دانشجوی شهرستان می باشد و اکثر اوقات دور از خانه است . آیا با این شرایط و با توجه به نیاز خواهر به وجود سرپرست ،
  من می توانم معافیت کفالت خواهرم را درخواست کنم؟

 205. باسلام من ۱۶دی میخواهم برم دفترچه بگیرم بعد ک دفترچه پست کردم میتونم برم دنبال گواهینامه زود جواب بدین

 206. باسلام.درصورتی که یک نفر کفیل خواهر معلولش شده باشد آیا به شوهر آن دختر هم کفالت همسرمعلول تعلق می گیرد؟
  در اینصورت آبا معافیت برادر آن دختر باطل می شود؟

 207. سلام من ۲۴سالمه پدر عما قلب شده سن۶۸ساله

 208. تو یک کلام متاسفم..
  پدرم زندانی حبس ابد داره. مادر مریض و خواهر و برادر کوچیک دارم ولی به من معافی تلعق نمیگیره

 209. شرایط ناسالم بودن برادر بالای۱۸سال برای معافیت کفالت چیست؟آیااعتیادهم شامل آنهامی شود؟

 210. محمدرضا/ ۱۳۹۳-۱۱-۵

  سلام مادر و پدر من از هم جدا شدن من ۲۳سال دارم و یه برادر دارم خدمتشو۳ساله تموم کرده وازدواج کرده وبه ما رسیدگی نمیکنه و دوتا خواهر دارم شوهرکردن رفتن منم تازه لیسانسمو تموم کردم و مادرم بیماری فشار داره .ایا میتونم معافیت دایم بگیرم.
  باتشکر ممنون میشم اگه جواب ب

  • خیر چون بردار داری نمیشه و شما سربازی

 211. سلام خسته نیاشید سوالی داشتم از خدمتتون
  اگر پدر و مادر جدا شده باشن و پدر خارج از کشور باشه
  وپسر بزرگ کفالت مادر و گرفته باشه ولی از کشور خارج شده و به مدت ۵ سال خبری نباشه ازش
  و پسر دوم ۲ سال باشه که به بالای ۱۸ رسیده
  میتونه اقدام به کفالت ماد کنه ؟

  • خیر شما سربازی

 212. سلام اقا من یک ماه پیش اقدام کردم برای معافیت کفالت برای برادرم ولی گفتن چون شما برادر ناتنی داری این امکان وجود نداره در حالی ک من قبل از خدمت سربازی سر کار میرفتم و خرج زندگی مادر بزرگ و داداش ک.چولوی خودمو میدادم من باید برای معافیت ب کجا برم

  • بردار ناتنی هیچ ربطی ندار.و بردارکوچیک شما هیچ وجه مانع کفالت شما نخواهد شد و میتونید درخواست کفالت مادر کنید.به پلیس۱۰یا نظام وظیفه شهر خودم مراجعه کن

 213. سلام .من پدر۷۵ساله ومادر۶۰ساله دارم وبرادر۲۵ساله بیمارایامیشوکفالت بگیرم البته ۲برادردیگردارم که جدازندگی میکنند ووضع مالی خوبی ندارن.

  • خیر.چون ۲بردار دیگه سالم هستن شما باید بری.البته اگه برادر بیماریشو بهزیستی تاییدکنه میتونی درخواست اون بکنی

 214. سلام ، من متولد ١٣۶٧ هستم و در حال حاظر اعزامى ١٩/٠۵/٩٣
  و در حین انجام وضیفه میلباضم ، اما پدرم٢سال هست که فوت کردن و من تنها پسر و کفیل مادر و خواهر مجرد خود میباشم ، اما با مراجعه به سازمان چه قبل خدمت چه در حین خدمت براى درخراست معافیت کفالت به هیچ جایی نرسیدم باید چه کار کنم

 215. سلام ، من متولد ١٣۶٧ هستم و در حال حاظر اعزامى ١٩/٠۵/٩٣
  و در حین انجام وظیفه سربازى میىباشم ، اما پدرم٢سال هست که فوت کردن و من تنها پسر و کفیل مادر و خواهر مجرد خود میباشم ، اما با مراجعه به سازمان چه قبل خدمت چه در حین خدمت براى درخراست معافیت کفالت به هیچ جایی نرسیدم باید چه کار کنم ، ایا حتى این پرداخت جریمه به من کمکی میکند

  • شما معافی.مخصوصا که خواهر مجرد هم داری.

 216. دیدگاه سلام پدر من ۷۴ سالشه مادرمم ۵۸ سالشه
  خودمم ۱۸ سالمه ۵تا برادر و ۴تا خواهر دیگه دارم که همشون ازدواج کردن و جدا زندگی میکنن
  و من خرج مخارج خونه رو با کار کردن در میارم
  آیا من مشمول گرفتن معافیت کفالت میباشم؟ لطفا جواب بدین

  • چون برادر داری نچ.ولی اگه خواهر داری که ازدواج نکرده و پدر و مادرت نمیتونن خرجشو بدن میتونی درخواست کفالت اونو انجام بدی

 217. سلام من ۲۲سال دارم معافیت تحصیلی دارم سه برادر دیگه دارم که سربازی رفتن وپایان خدمت گرفتن پدرم ۷۸سالش هست وبیمار هم هست ونگهداری وتهیه مخارج خانه ودکتر بردنش به عهده خودم هست خواستم ببینم معاف میشم یانه ؟ به جزمن کسی نیست که از پدرومادرم مراقبت کنه.

  • چون۳برادر داری نچ.باید بری سربازی متاسفانه

 218. سلام،بنده هفت ماه از خدمت سربازیم گذشته پدرم کمتر از پنجاه سال سن دارد، و دچار بیماری سرطان ریه شدن و در حال حاضر شیمی درمانی میشه،و بعلت غده سرطانی درون مهره های کمرش ستون مهره های کمرش را جراحی کرده و هشت عدد پلاتین داخل مهرههای کمرش گذاشتن، در ضمن تنها فرزند بالای هجده سال هستم، آیا بنده مشمول معافیت کفالت میشم؟

  • سلام پدرت اگر بازنشسته نیس یعنی هیچ درامدی کلا نداره.یامادرت از هیچ کجا درامد نداره.میتونی.نباید پسری بالا هیجده سال به جز تو باشه

 219. سلام من معافیت دایم کفالت گرفتم میخواستم ببینم چندروز طول میکشه تا کارتم صادر بشه توی اس ام اس که برای استعلام دادم اخرین وضعیت معرفی به صدورکارت هستش.میخواستم ببینم چقدر طول میکشه؟؟
  ممنون میشم کسی کممکم کنه

  • داداش تورو مولا تو تازه رفتی برا معافیت … کفالت پدر گرفتی یا مادر؟

   • کفالت مادر.اگه پدرت ۶سال فوت کرده که و تک فرزند هستی خوب کفالت مادر بهت میدن.برو درخواست کفالت مادر کن.نرو سربازی

 220. اقا من پدرم وقتی ۶ سالم بود فوت شده الان ۲ ماه دیگعه مشمول ام تک فرزندم ولی امروز یکی بهم گفت رفته اقدام کرده کفالت ندادن…. تورو خدا بگید داستان چیه … یعنی با این حال باید برم خدمت؟

  • اگه مادرتون ازدواچ موقت یا دایم نداشته باشن شما معاف هستین

 221. آقا من یه سوال دارم …
  چه مدت از تاریخ رسمی طلاق پدر و مادر باید بگذره تا قابل رسیدگی برای معافیت باشه؟
  اصلا در کل شرایط طلاق چیه مرسی….

  • اگه معافیت دایم میخوای باید۳۰ماه گذشته باشه از تاریخی که تو طلاقنامه ثبت شده..اگر هم ۳۰ماه کمتر باشه بهت معافیت موقت میدن بعد تحقیق میکنن ببینن چجوریه اگه مادرت ازدواج نکرده بود دایم برات صادر میشه

 222. یک سوال چند ماه طول میکشه تا جواب درخواست معافیت کفالت رسیدگی کنن من شش ماه دیگه فرجه دارم اگر زمان رسیدگی به درخواستم بیشتر از شش ماه طول بکشه من باید برم سربازی؟ و یا وارد غیبت میشم؟ فقط میخوام بدونم این پروسه چه حدی طول میکشه

  • بستگی به خودت داره.۵روز طول میکشه که پلیس+۱۰مدارک بفرسته حوزه نظام وظیفه.بعدشم باید سریع بری.دوتانامه بگیری یکی برا ثبت احوال.یکی هم برا اونجایی که طلاق گرفتن یا اگه هم فوت شده برای همون ثبت احوال.یک هفته تقریبا طول میکشه که دعوت میشی به شورای بدوی با مادر و بعد باز نزدیک۱۰الی۱۵روز طول میکشه تا کارتت اماده بشه.بستگی به خودت و حوزه کفالت تو داره

 223. سلام .من پدرم ۱۸ماه توزمان جنگ خدمت کرده والان به دلایلی زندانه ایامن ازسربازی معاف میشم

  • اگر پدر شما از جایی حقوق میگیره و یا مادر شما.شماباید بری سربازی اگر نه حقوق نمیگیرن باید ببینیم چند تا خواهر و برادر داری

   • سلام فقط یک داداش دارم که ۱۴سالشه پدرم ومادرمم ازجایی حقوق نمیگیرن باتشکر

    • به حوزه نظام وظیفه شهر خود مراجعه کنید

 224. سلام.با تشکر که سوالات رو جواب میدین. من در حال حاضر از معافیت موقت سی ماهه استفاده میکنم.برج ۲ سال ۹۴ مدت ۳۰ ماهه به اتمام میرسه.پدرم فوت کردن و کفالت مادرمو بعهده دارم.مادرمم ازدواج نکرده و شرایط کفالت همچنان برقراره.میخواستم بدونم برای گرفتن کارت معافیت دائم باید چیکار کنم؟چه مراحلی داره؟ و چقد طول میکشه که کارتمو صادر کنن؟با تشکر فراوان

  • سلام چون معافیت موقت داری باید بری پیش مسول کفالت و جریان بگی.ولی اگه فکرمیکنم کمتر۲هفته کارت اماده میشه و میفرستن برات(البته بستگی به درخواست کفالت شهرت هم داره)

 225. سلام من همینی هستم که به نظرات درمورد کفالت جواب میدم اگه میشه یک نام کاربری و رمز برام درست کنید و فقط دسترسی به بخش نظرات کفالت بزارید تا راحت تر بتونم جواب بدم.ممنونم
  وردپرس فکرمیکنم باشه بلدم.البته بیشتر مدیریت محتوا هارو بلدم.باتشکر.
  ایمیلم گذاشتم اگه تمایل داشتین.برام بفرستین.

 226. سلام عید همگی مبارک
  djamin

 227. سلام
  من متولد ۱۳۷۳ هستم
  پدربزرگم ۷۳ سال سن داره
  ۸ سال هست که سکته مغزی کرده و سمت چپش تقریبا فلج هست
  من تنها نوه پسری او هستم مراقبت پزشکی وی با منه
  پدرم ۵۰ درصد ریه هایش از بین رفته و عمویم به دلیل شرایط شغلی قادر به مراقبت نیست
  من با این شرایط معاف میشوم

  • از نظر پدر بزرگ شما معاف نیستید ولی از نظر پدر اگه دکتر تایید کنه و کسی نتونه از پدر مراقبت کنه شما معافی

 228. سلام اگر سن پدر ۶۳باشه وسن برادر کوچکتر۱۷میشه کاری کرد؟باتشکر

  • سلام اگر مادر ندارید و پدرتون از هیچ کجا حقوق نمیگیره بله میتونید معاف شوید

 229. سلام سال نو مبارک.من متولد۶۹هستم ۲۲سال پیش خانوادم از هم جدا شدن پدرم ۱۳سال پیش فت کرده من وخواهرم هیچ سر پرستی نداشتیم مادرمم ازش خبر نداریم خواهرم ۳سال که از همسرش با۲تا بچه جدا شده ومن بخاطر همین شرایط ها ومشکلات زیاد مالی و خانوادگی اصلا نمیتونستم که به خدمت فکر بکنم الان با خواهرم و۲تا بچه هاش زندگی میکنیم ومن غیبت دارم خواهرم هم هیچ سرپرستی بجز من نداره میخواستم بدونم معافی کفالت میتونم بگیرم؟تحصیلاتمم زیر سیکل هست ممنون میشم ازتون لطفا جواب بدین.

  • سلام بله میتونید بگیر ولی غیبت هارو فکرمیکنم یا باید بخرید یا برید.

 230. بچه های خواهرم سنشون زیر ۵سال وخواهرم ۲سال از من بزرگ تر.ممنون.

 231. سلام من مادرم از پدرم ۶ سااله جدا شده و خواهرم ۵ ساله از شوهرش جدا شده و برادر بزرگم معافیت کفالت مادرم را گرفته و من ۱۸ سال دارم ایا میتونم معافیت کفالت خواهر را بگیرم ممنون

  • سلام اگر خواهرتون مهریه نگرفته باشه میتونید سرپرستی اونو بگیرید

 232. سلام من یه برادر و خواهر ویه پدر ازکارافتاده دارم.برادرم معافیت جبهه پدر گرفته.آیاراهی برا معاف شدنم هست؟

  • سرپرست خواهر فکرمیکنم میتونید بشید بازم به حوزه نظام وظیفه شهرتون مراجعه کنید.

   • باتشکر.معافیت ماده۶بهزیستی چی؟
    میتونم بگیرم؟پدرم قندداره،روچشمش هم اثرگذاشته

    • اگربهزیستی تایید کنه بله میتونید

 233. سلام
  من متولد ۷۱/۷/۱ در حال حاضر دانشجوی کارشناسی ام و با مادر بزرگم زندگی میکنم همه پسر و دختراش ازدواج کردن به جز یه پسرش که متاسفانه معتاد ایا میتونم از معافیت کفالت استفاده کنم ؟؟
  اگه بیشتر راهنمایی کنید ممنون میشم

  با تشکر

  • خیر شما سربازی.چون مادربزرگ شما فرزند پسر داره

 234. سلام من ١٨سالمه پدر و مادرم ١٨ساله از هم جدا شدن و بعد از مدتی هر دوتاشون ازدواج کردن و من هم تنها زندگی میکنم
  میخاستم بدونم آیا من معاف ام؟ یانه؟

  • خیرشما سربازی.

 235. سلام
  پدر و مادر از جایی حقوق نمیگیرن و من تنها فرزند پسر خانواده هستم… میتونم الان معافیت کفالت بگیرم؟؟؟
  (با توجه به قوانین جدید سربازی)

  • پدرم زندانی هستش و بیشتر از ۱ سال به پایان حبسش باقی مانده

  • خیر پدر و مادر شماکه طلاق نگرفتند.شما سربازی.البته اگه بهزیستی تاییدکنه که مادر شما بیمار هستش میتونی کفالتش بگیری چون پدرت زندانیه.

 236. سلام … من متولد ۷۱ هستم و دو برادر بزرگ دیگه خدمت رفته دارم که ازدواج کردن ، پدرم حدودا ۱۰ ساله فوت شده و مادرم مستمری بگیر هستند ، مادربزرگ بنده هم که پیر و بیماره با ما زندگی می کنه و پسرش که میشه دایی بنده نگهش نمیداره ودر واقع من با مادر و مادربزرگم زندگی می کنم
  یه جایی خونده بودم اگه عضو کمیته امداد بشیم می تونیم با وجود برادر معافیت بگیریم این مطلب درسته ؟؟ و اینکه من می تنم با ادعای سرپرستی مادر و مادربزرگ کفالت بگیرم ؟ آخه واقعا مادر و مادر بزرگ سخته شون هست شرایط بدون من !

  • اگه کمینه امداد یا بهزیستی تاییدکنه بله میتونید.البته یادتون نره که غیبت هاتون باید برید یا بخرید.شما از طرف مادربزرگ نمیتونید کاری کنید چون ایشون پسر داره.از طرف مادر اگر کمیته امداد یا بهزیستی تاییدکنه(اما چون مستمری بگیر هستن فکرنمیکنم تاییدکنه مگه اینکهک پول دریافتی قطع کنید.

 237. سلام . من تازه لیسانس گرفتم ۱۳۹۴۰۲۰۱ آماده خدمت دارم برا سربازی .. تک فرزند ذکور خانواده هستم پدرم ۶۱ سال داره بازنشسته هست . ایا میتوانم تقاضای کفالت بکنم . ممنون هستم

  • چون پدر شما پیر هستش اگه حقوق گیر نباشه بله میتونید(بازم به نظام وظیفه شهرتون حوزه کفالت مراجعه کنید

 238. سلام من متولد هفتاد و چهارم پدر مادرم خیلی ساله جدا شدن و مادرم ازدواج نکرده . من هنوز سوم دبیرستانمو پاس نکردم یعنی مدرسه شبانه ثبت نام کردم خرداد پاس بشه میخوام دانشگا ثبت نام کنم . ایا این درسا مشکلی توو معافی ایجاد نمیکنه ؟ معافیت تا ابان امسال دارم باهاش گواهینامه هم گرفتم . میخوام ببینم از ترم مهر برم دانشگا میتونم برم دنباله کارای معافیم ؟

  • متاسفانه هرروز قوانین در حال تغییر دادن هستش.کار امروز به فردا نندازین.موفق باشید شما در زمان معافیت تحصیلی میتونید معافیت کفالت هم بگیرید

 239. با سلام سوالی داشتم در مورد کفالت پدر.پدر من ۷۲ سال سن دارد و من یک برادر بزرگتر از خود دارم که به خدمت رفته و دارای همسر و فرزند می باشد میخواستم بپرسم من با این شرایط می توانم کفالت پدر خود را بگیرم یا نه؟ در ضمن پدر من شرایط انجام امور زندگی خود را ندارد و نیازمند مراقبت و نگهداری است و الان تنها پسر خانواده که در منزل می باشد من هستم . ممنون میشم راهنماییم کنید مرسی

  • سلام.اگر حقوق بگیر نباشن بله میتونید

 240. سلام
  ببخشید معافیت کفالت مادر فاقد شوهر که مدت ۳۰ ماه از تاریخ ثبت طلاق گذشته باشد، فقط در زمان صلح اعتبار دارد یا به صورت دائمی است؟

  • تمام معافت ها اعم از کفالت.موارد خاص.پزشکی و…فقط درزمان صلح اعتبار داره.موقت و دایم داریم که از ۳۰ماه بیشتر دایم به شما تعلق میگیرد.

 241. از سربازی فرار کردم و الان چند ماه پدرم فوت کرده و یه برادر دیگر هم دارم الان من درخواست کفالت کنم به نظر شما کفالت بهم میدن و جرم اینکه از خدمت فرار کردم الان میخوام کفالت بگیرم چیه

  • فرارکردن از سربازی خلاف قوانین هستش.شما سربازی

   • ایشون پدرش فوت کردن حالا شما براش خط نشون میکشین

    انسانیت مهمتر از قانونه وگرنه همه حیوان هستیم

 242. سلام من دانشجو هستم و پدرم فوت شده، یک برادر دارم که خدمت سربازی رفته ولی ازدواج نکرده آیا میتوانم کفالت مادرم را بگیرم؟

  • مادر شما یک نفر را میتوان درخواست دهد.یا شما یابرادر شما.موفق باشید

 243. من ۱۸ سال دارم . پدرم ۶۲ ساله است و قادر به سرپرستی من و مادرم نیست و من سر پرست خانواده هستم و ۲ برادر بالای ۱۸ سال دارم که یکی از ان ها خارج از کشور هست ویکی از ان ها متاهل است و رابطه اش را با ما قطع کرده به علت هزینه های پدر و مادرم و دو برادرم هم خدمت کرده اند ایا من میتوانم معاف شوم

  • شما معاف هستی.بازم برای اطاعات بیشتر به نظام وظیفه شهر خود و حوزه کفالت بروید

 244. پدر من فوت شده من ۲۲ سال دانشجو
  برادرم هم ۲۰ سالدانشجو
  ایا الویت گرفتن کفالت با پسر بزرگ است یا هرکدوم این حق رو دارن

  • یک نفر ازشما اجازه داره

 245. سلام.من پدرم فوت کرده و یک خواهر بیوه دارم ایا میتونم کفالت خواهر یا مادرم رو بگیرم.البته یک برادر بزرگتر هم دارم که چندین ساله رفته و ندیدیمش

  • بله میتوانید که کفالت هردو ان را بگیرد

 246. سلام .من پدرم فوت کرده و یه ماه دیگه ۱۸ سال میشم و یه برادر بزرگتر از خودم دارم که اون سربازی رفته و هم ازدواج کرده.آیا من میتونم با کفالت مادر معاف بشم؟

  • سلام.بله میتونید

 247. سلام عزیزان…
  این سوال واسه من خیلی مهمه اگه امکانش هست خواهشن زودی جواب بدین
  من ۲۰ سالمه تک فرزندم.. میخوام معافیت کفالت مادر بگیرم..
  فقط میخوام بدونم چه مدت باید از تاریخ طلاق مادر و پدر بگذره تا من بتونم معافیت بگیرم یا بعد از طلاق بلافاصله میتونم معاف شم؟!
  تروخدا زودی جواب بدین …مممممممممممممممنونم..

  • سلام اگه بیشتر۳۰ماه باشه معافیت کفالت دایم میدن اما اگه کمتر۳۰ماه باشه معافیت کفالت موقت میدن و بعد از کامل شدن ۳۰ماه نظام وظیفه استعلام میگیره و میتونید درخواست کفالت دایم بدید

 248. سلام من هجده سالمه و پدرم فوت کرده دو برادر از من بزرگتر هم دارم که یکیشون ازدواج کرده وسربازیش هم رفته ولی دومین بردارم کارت قرمز داره معاف شده میخواستم بدونم من می تونم کفالت برادر ومادرم رو بگیرم؟ ممنون

  • بله میتونید.به نظام وظیفه شهرتون مراجعه کنید

 249. سلام ادمین من پدرم سه سال پیش فوت کردن و اونموقع من دانشجو بودم والان تموم کردم وحالا۲۴سالمه برادر دیگم ۱سال ازمن کوچیکتره و فعلا دانشجوی شهردوره آیا من میتونم کفالت مادرم رو بگیرم تازه یه برادر دیگم هم ۵سالشه.به من گفتم چون برادر بالای ۱۸سال دارم هردومون باید بریم و این غیرممکن چون همزمان میشه سربازیمون آیا امکان معاف شدن برای من که بچه بزرگم وجود داره؟وبه نطط

  • مادر شما میتونه یک نفر از شما یا برادرتونو به کفالت بگیره

 250. سلام من متولد۲۷/۱۱/۲۷هستم(۶۷ساله) وپسرم متولد۱۳۷۷/۶/۳(۱۷ساله)وسال آخردبیرستان است، آیاقبل از۱۸سالگی میتوانم برای معافیت کفالت اواقدام کنم؟

  • خیر حتما باید۱۸سالشون باشه.شما۶ماه وقت دارین و عجله نکنید

 251. سلام من ۲۱ سال دارم و دانشجو هستم پدرم ۵۰ ساله و مبتلا به سرطان است. برادرم از من بزرگتر و متاهل و البته دارای کارت پایان خدمت است. آیا با توجه به نیاز پدرم به مراقبت من میتوانم کفالت او را بر عهده بگیرم؟ چگونه باید اقدام کنم/

  • سلام باید بهزیستی تاییدتون کنه.به حوزه نظام وظیفه خود بخش کفالت برید

 252. سلام
  من ۲۳ سالمه و پاییز سربازم لی از طریق پدر بزرگم که مریضه و ۵ تا پسر داره ۳ تاشون جدا شدن ۲ تاشون امریکان ایا میتونم از طریق کفالت پدر بزرگم معاف شم؟
  اینم بگم پارتی هم دارم؟

  • پدر بزرگ شما چون فرزند پسر داره نمیتونید شماکه نوه هستید بگیرید

  • پس ما که پارتی نداریم انسان نیستیم

 253. لطفاً پاسخ من را بدهید. با تشکر

 254. با سلام .من ۱۹سالمه ۷سال پیش پدر مادرم از هم جدا شدن و جفتشونم ازدواج کردن الان خواهرم با مادرم زندگی میکنه و من تنها پسر خانواده و خواهرم تنها دختر خانواده هستیم .من میتونم کفالت خواهرمو بگیرم یا نه؟

  • بله.به حوزه نظام وظیفه شهر خود مراجعه کنید

 255. سلام…ایا کسی که تک فرزند باشه و پدر ومادرش فوت شده باشه شرایط معافیت رو داره??

  • خیر به خاطر اینکه پدر و مادر شما هردو متاسفانه فوت شدن نمیشه.بهتون تسلیت میگم بابت پدر و مادرتون

 256. با سلام
  ما ۵ بردار و دو خواهر هستیم
  از خواهرام یکیشون ازدواج کرده یکیشم بالای ۲۶ سالشه
  از برادرانمم ۲ نفرشون ازدواج کردن ۳ نفرمونم مجردیم
  پدرم حدود ۹ ساله فوت کرده و مادرم فاقد همسر
  یکی از داداشام معلولیت جسمی ذهنی شدید داره و یه خواهرم بالای ۲۶ سال و معلولیت خفیف داره
  تقریبا ۵ سال پیش یکی از داداشام از خدمت معاف شدند
  حالا سوال من اینه که میتونم معاف بشم ؟
  مادرم و خواهر ۲۶ سال و یه برادر معلو ل جسمی و ذهنی شدید
  یکی از داداشام معاف شده
  لطفا جواب بدید
  لطفا جواب رو ایمیل بزنید

  • سلام داداشتون بستگی داره از برادر معاف شده یا مادر.یا خواهر.اگه از هرکدوم شد باشه میتونید از یک نفر دیگه معاف بشید

 257. با سلام
  ما سه برادر هستیم. بردار کوچکتر به علت معافیت پزشکی از خدمت معاف شده است. برادر بزرگتر به سربازی رفته و دوره خدمت خود را گذرانده است.فقط من که برادر وسطی می باشم وضعیت سربازیم هنوز مشخص نیست.برادر بزرگتر ازدواج کرده و در استان دیگریست و برادر کوچکتر در استان دیگری مشغول به کار هست و فقط من در کنار مادرم هستم.مادر بنده روی ویلچر میشیند و سکته قلبی هم نیز کزده است.ایا بنده میتونم به علت بیماری مادر کفالت ایشون را بگیرم؟

  • اگر پدر نداشته باشید بله میتونید.البته اگر پدر شما کار افتاده باشه هم میتونید.

 258. سلام من ۲۳ سال دارم و دانشجو هستم که یک برادر دارم که ۲۰ سال دارد و دانشجو است و یک خواهر دارم که ۲۵ سال دارد که او هم دانشجوست و یک مادر دارم. پدر من فوت کرده ایا من مشمول معافیت میشوم؟

  • مادر شما میتونه یک نفر یا شما یا برادرتونو معاف کنه.موفق باشید

 259. سلام خسته نباشی پسرخاله ی من از دوران اموزشی خدمت فرار کرده و حالا پدر مادرش نزدیک به چند ماهی میشود طلاق گرفته اند ایا کفالت به او تعلق میگیرد با برگشت به حوزه ی خدمت خود و توسیه کردن و پیگیری دنبال کارهای کفالت به او این معافیت تعلق میگیرد . او تنها پسر خانواده بود ویک خواهر ۱۵ ساله نیز دارد و تحت تکلف مادرش هست و خرجی مادرش را میدهد

  • بله تعلق میگیره ولی چون فرار کرده خلاف بوده یک چندماهی بره.اگه کمتر ۳۰ماه طلاق گرفته باشن که کارت موقت میدن اگه بیشتر ۳۰ماه باشه کارت دایم میدن

   • یعنی چی چند ماهی بره میتونه غیبتهاشو بخر و معافیشو بگیره ؟

    • به هرحال چون فرار کرده مطمنا تخلف هستش و غیبت میخوره و باید غیبت هارو جبران کنه

 260. با سلام پدربزرگ پدریم در قید حیات هستند و بیمار هستند پدرم فوت شده و فقط یک عمه دارم که تمامی فرزندانش ازدواج کردند یک برادر دارم که سربازی رفته و منکه نوه پسری هستم دانشجوی ترم آخر کارشناسی هستم آیا میتوانم کفالت پدربزرگم را بگیرم؟

  • اگر پدر بزرگ شما فقط پدر شما پسرش بوده و هیچ پسر دیگه نداره و طبق اینکه پدر شما فوت شده(بهتون تسلیت میگم)بله میتونید بگیرید مخصوصا که نوه پسری هستین حق کفالت باشماس

 261. سلام خسته نباشید
  من پدرم ۶۱ سالشه بعلت عمل قلبی ۵ سال پیش دتکرا پدرم رو از کار افتاده اعلام کردن یه برادر دارم که ازدواج کرده یه پسر معلول و عقب مانده داره منم سرپرست خودمو خواهرمو پدر و مادرم هستم آیا میتونم از کفالت استفاده کنم ۰۹۳۷۷۳۷۶۷۱۱خواهش میکنم منو راهنمایی کنید

  • بله میتونید به حوزه نظام وظیفه شهرخود بروید

  • شما کفالت مادر میتونید بگیریید.ولی اگر خواهر شما مهریه رو گرفته باشه خیر نمیتونید کفالت خواهرتون بگیرید ولی از مادر خیالتون راحت میتونید

 262. با سلام من پدرم فوت کرده و همچنین خواهرمم از همسرش طلاق گرفته از نوع غیابی بچه ۷ ساله هم داره ولی یک برادر بزگ تر دارم که سربازی رفته و ازدواج کرده بچه هم داره آیا میتونم کفالت خواهرم یا مادرم رو بگیرم?

  • شما کفالت مادر میتونید بگیریید.ولی اگر خواهر شما مهریه رو گرفته باشه خیر نمیتونید کفالت خواهرتون بگیرید ولی از مادر خیالتون راحت میتونید

 263. سلام
  من پدرم ۶۶ سال داره و بیمار هستند هم واروس دارن و هم سکته مغزی و قلبی کردن و دو برادر بالای ۱۸ سال دارم که از مادر تنی نیستند هر دو سربازی هم رفته اند و در شهر پدر زندگی نمی کند من با پدر زندگی می کنم آیا پدر می تونه برای من درخواست معافیت کفالت بده؟

 264. سلام
  من پدرم ۶۶ سال داره و بیمار هستند هم واروس دارن و هم سکته مغزی و قلبی کردن و دو برادر بالای ۱۸ سال دارم که از مادر تنی نیستند هر دو سربازی هم رفته اند و متاهلند و در استان پدر زندگی نمی کند من با پدر زندگی می کنم آیا پدر می تونه برای من درخواست معافیت کفالت بده؟

  • سلام.بله پدر شما میتونه درخواست کفالت برای شما انجام بده

 265. سلام.بنده ۲۵سالمه دانشجوی ارشدم پدرم ۵۰ سالشه که ۴ساله پیش به بیماری سرطان مبتلا شد و چند عمل و پرتو درمانی انجام میداد و دکترا گفتن هر چند وقت باید چک بشه و تحت نظر باشه هر سال تحت نظره و امسالم بازنشست میشه ایا راهی هست من که تک پسره خانوادم کفالتشو بگیرم؟

  • سلام به نظام وظیفه شهر خود مراجعه کنید.فکرمیکنم اگر بهزیستی تاییدکنه که پدر شما از کارافتاده و برادر بزرگتر از شمایی نباشه میتونید کفالت پدر بگیرید

 266. سلام
  ۲۴ ساله و دانشجوی کارشناسی هستم. ۳برادر بزرگتر دارم که آنها بترتیب متاهل با معافیت رهبری، متاهل با کارت پایان حدمت، و مجرد با کارت پایان خدمت میباشند. پدرم سالها پیش فوت شدند و با برادر مجردم کنار مادر زندگی میکنیم. بنده تا پایان شهریور ۹۴ معافیت تحصیلی دارم.
  وضعیت معافی من چگونه هست و یا در چه صورتی معاف میشوم؟

  با تشکر

  • سلام.مادر شما میتونه شما یک برادر شما معاف از خدمت کنه و کفالت مادربگیرید فقط یکیتون

   • میبخشید ولی عرض کردم از ۳تا برادرم ۲تای آنها خدمت کرده اند و دیگری هم معاف داعم رهبری شده. آیا این مورد مانع معافیت من میشه؟ مجرد بودن دیگر برادرم چطور؟
    ممنون بابت پاسختون.

    • خیر اینا مانع نمیشه.

     • خیلی ممنون.

 267. سلام ببخشید میخواستم بگم من با مادرم تنها زندگی میکنم مادرم ناتوان هست ومن دانشجو هستم وبرادر م هم ازدواج کرده که قبلا کفالت گرفته بود به خاطر فوت برادر دیگرم ولی الان نیستش ازدواج کرده الان من با مادرم تنها زندگی میکنم ومن نگهداری میکنم میتونم کفالت بگیرم خواهشن سریع جواب بدید وایا درحین درس میشه گرفت مشکلی پیش نمیاد

  • سلام اگه اون برادرتون کفالت مادرتون نگرفته بله شما میتونید بگیرید

 268. داداش شرمنده مادر من چهار پنج سال پیش طلاق گرفته و شوهر نداره ومن الان دانشجو هستم ۱۹ سالمه خودش همکاری برای مافیت نمی کنه که من درس ام فعلا ادامه بدم می خواستم ببین ام من باید چه مدارکی ارایه و هر چه زود تر معافیت ام بگیرم

  • به پلیس به علاوه۱۰مراجعه کنید مدارک موردنیاز بپرسید.کمکتون میکنن

 269. ایا واسه معافیت کفالت نیاز به دوره تموزشی هست؟

  • خیر نیاز به دوره اموزشی رفتن نیست

 270. سلام اقا من پدرم ۵ساله فوت کرده و امسال میرم ۱۸ سال و یه داداش ۹ساله دارم
  حتما مادرم باید امضا کنه مغاف شم یا نه ؟
  جور دیگه هم میشه

  • خیر حتما مادر شما باید تاییدکنه که شما معاف شی

 271. سلام.

  خسته نباشید . پدر من چند سال فوت کرده الان من دانشجو می باشم ۳ تا بردار دارم که دو تاش خدمت و ازدواج کردن یه برادرم خدمت داره یه بردارم معافیت پزشکی داره و برادر سوم من خدمت نرفته و مریضی قلبی داره الان من می توانم کفالت بگیرم.
  با تشکر

  • بله شما میتونید بگیرید حتما بگید که برادرتون مشکل قبلی داره زودتر رسیدگی میکنن

 272. با سلام من پدرم فوت کرده و همچنین خواهرمم از همسرش طلاق گرفته از نوع غیابی مهریه هم نگرفته بچه هم داره ولی یک برادر بزگتر دارم که سربازی رفته و ازدواج کرده با سازمان نظام وظیفه که تماس میگیرم میگن باید مادرت عضو کمیته یا بهزیستی باشه ولی نیست آیا من میتونم معاف شم یا خیر?

  • بله شما میتونید معاف بشید و نیازی به اینکه مادرتون عضو کمیته یا بهزیستی باشه نیستش.

 273. آیا سرباز فراری میتواند معافیت کفالت مادر بگیرد

  • بله میتونه ولی چون فرار کرده جریمه باید بده

 274. با سلام ضمن تشکر از ایجاد این فضا برای پاسخگویی بنده سوال دارم
  متولد دی ماه ۶۶ هستم . تقریبا یکی دوسال از مشمولیتم می گذشت که پدرم رو از دست دادم و مسئولیت نگهداری مادرم رو به عهده گرفتم یک برادر بزرگتر هم دارم که پیش از فوت پدر سربازی رفته و پایان خدمت گرفته و ازدواج کرده در ضمن اخیراً خواهرم از همسرش طلاق گرفته لطف کنید بفرمایید با وجود ۸ سال غیبت،فوت پدر،برادر بزرگتر خدمت رفته و متاهل و خواهر مطلقه میتونم معاف شم.
  متشکرم

  • بله میتونید معاف شید.ولی۸سال باید بپردازید

 275. تک فرزندی معافیت نداره ؟

  • داره درصورتی که پدر شما از سن که قانون تصویب کرده گذشته باشه

 276. امیر / ۱۳۹۴-۰۱-۲۸
  با سلام
  ما ۵ بردار و دو خواهر هستیم
  از خواهرام یکیشون ازدواج کرده یکیشم بالای ۲۶ سالشه
  از برادرانمم ۲ نفرشون ازدواج کردن ۳ نفرمونم مجردیم
  پدرم حدود ۹ ساله فوت کرده و مادرم فاقد همسر
  یکی از داداشام معلولیت جسمی ذهنی شدید داره و یه خواهرم بالای ۲۶ سال و معلولیت خفیف داره
  تقریبا ۵ سال پیش یکی از داداشام از خدمت معاف شدند
  حالا سوال من اینه که میتونم معاف بشم ؟
  مادرم و خواهر ۲۶ سال و یه برادر معلو ل جسمی و ذهنی شدید
  یکی از داداشام معاف شده
  لطفا جواب بدید
  لطفا جواب رو ایمیل بزنید
  پاسخ

  djamin / ۱۳۹۴-۰۱-۲۸
  سلام داداشتون بستگی داره از برادر معاف شده یا مادر.یا خواهر.اگه از هرکدوم شد باشه میتونید از یک نفر دیگه معاف بشید

  یه سوال دیگه
  از کجا بدونم برا کدوم یک معافیت گرفته ؟
  از پلیس +۱۰ جویا بشم میگن ؟

  • روکارتش زده.میتونید برید پلیس+۱۰

 277. سلام.
  پدرم چند سال فوت کرده ۳تا برادر دارم که از من بزرگترند ۲ تا برادرم ازدواج کردن و خدمت دارن و یک بردارم ازدواج نکرده و خدمت نداره و سواد نداره و مریضی لثه و دندان داره وخود من هم دانشجو هستم من می توانم کفالت مادرم بگیرم.

  با تشکر

  • بله شما میتویند کفالت مادر بگیرید

 278. سلام من پدر مادرم فوت کردن و یک برادر و دو خواهر دارم ک متاهلن آیا من میتونم معاف بشم؟؟
  الان مشغول ب تحصیلم

  • خیر.چون هردو فوت کردن نمیشه

 279. باسلام

  آیا می توان به رای شورای پزشکی یا کمیسیون پزشکی در مورد معافیت کفالت اعتراض کرد؟؟؟

  • کفالت ربطی به شورای پزشکی نداره

 280. من متولد ۱۳۷۳میباشم پدرم ۲۸ماه خدمت در دوره جنگ کرده و ۳ماه بسیجی تک پسر خانواده و پدر توانایی کار زیاد را ندارد ایا میتوانم معاف شوم

  • به حوزه نظام وظیفه شهرخود مراجعه کنید

 281. سلام من متاهل هستم و برای خودم تنها زندگی میکنم و خانمم هم تک فرزنده و دانجشو هستش و باید هم برم سر کار ایا شراط معافی دارم

  • خیر اص این قانون برای اینجور چیزی نیس.شما سربازی اگر بچه داشته باشی و زن از خدمتت کم میشه و توشهر خودت میتونی بری خدمت.

 282. الان شرایط اونای که فقط بچه دارن چی ؟اخ چرا هر بار دستوراتی که میدن و برمیدارن.

 283. ایا میتونم شرایط کفالت مادر بزرگم و که سرطان داره و اینم بگم شوهرشم زنده هستش ولی سنش بالاهستش و بر عهده بگیرم .

  • سلام اگه مادربزرگتون فرزند پسر داره خیر نمیتونید

 284. سلام. پدرم فوت کرده و مادرم مستمری بگیر و عضو کمیته امداد و بهزیستی (نیست) و۲ تا برادرم خدمت و ازدواج کردن و یک برادر دیگرم مجرد و خدمت نداره که شرایط جسمی (مریضی لثه داره ) که شرایط کفالت ندارد چون میگن مادر فاقد همسر که پسر بالای ۱۸ سال سالم داره مثل من که ۳ تا برادر بالای ۱۸ سال دارم که در دوسطر بالا وضعیتشون نوشتم و مادر م عضو کمیته و بهزیستی نیست نمیشه کفالت مادرم بگیرم مادر من بالای۶۰ سال داره الان به نظر شما با توضیحاتی که دادم می توانم کفالت مادرم بگیرم؟

  • بله شما میتونید کفالت مادرتون بگیرید و اگه میگید داداشتتون مشکل جسمی داره(اون میتونه معافیت پزشکی بگیره)بگید که داداشتونم مشکل داره زودتر رسیدگی میکنن

 285. اگه مادر بزرگم پسر داشته باشد و هر کدوم هم سر خونه زندگی خودشون باشن و نخوان کفالت و بر عهده بگیرن چی؟

  • بازم نمیشه

 286. ۱_ سلام. اگر دوبرادر بالای ۱۸ سالم که خدمت و ازدواج کردن و مادر فاقد همسر باشد عضو بهزیستی نباشد من به عنوان پسر کوچکتر که دانشجو هم هستم۲۳ سالم ‌و مادرم بالای ۶۰ سال سن داره میتونم حتما کفالت بگیرم چون میگن مادر باید عضو بهزیستی یا کمیته امداد باشه یا نه اگر مادر مستمری بگیر هم باشه میشه کفالت بگیرم ؟ اگر میشه توضیح دهید.

  با تشکر

  • بله میشه بگیری.شمامعافی

 287. سلام من ۲۰ سالمه و دانشجو هستم
  پدرم فوت کرده و برادر بزرگم کفالت مادرم را گرفته.
  یک پدر بزرگه بالای ۷۰ سال دارم که غیر از من و برادرم هیچ پسر و نوه ی پسری دیگری ندارد.
  آیا من میتوانم کفالت پدر بزرگم را بگیرم؟؟؟ ؟؟؟؟؟؟؟
  ممنون میشم جوابم بدین

  • سلام به خاطر اینکه پدر بزرگ شما فرزند پسری داره خیر

   • فرزند پسری نداره که
    میگم که غیر از من و برادرم هیچ کسی دیگه را ندارد

    • اگه فرزند پسری نداره بله میشه.فرزند پسر منظورش خودش هستم که فرزند پسر داره یانه.شماکه نوه هاشون هستید

 288. سلام…من متولد ۷۲ هستم…پدرم فوت شده دو برادر بزرگتر از خودم دارم که دوتاشون معاف شدن,و ازدواج کردن…من با مادرم تنها زندکی میکنیم….مادرم ۵۷ سالشه امکان معافی هست؟

  • سلام از چه نوع معافی استفاده کردن؟
   اگه از معافیت کفالت استفاده نکردن باشن بله میتونی.ولی جریمه این چندسالی که نرفتین باید بدین الان امسال مال۷۵هاهستش

   • دارم درس میخونم…برادر اولیم کفالت گرفته و برادر دومیم پزشکی!! یکی بالا بود مثل من اما گفتین میشه

    • نه چون برادر اولیتون از کفالت استفاده کرده نمیشه

 289. با سلام و درود
  من متولد ۱۳۷۰ هستم و تا به امروز دفترچه هم پست نکردم و مادر و پدرم تازه یه ماهه از هم جدا شدن و من تک فرزندم.آیا میتونم کفالت بکیرم؟؟
  ممنون از زحماتت

  • بله شما میتونید کفالت موقت بگیرین.تا۳۰ماه اگه مادر شما هیچ ازدواجی نکرد به شما معافیت دایم تعلق میگیره.البته چون مال سال۷۰هستید مطمنا جریمه هم دارید

   • ممنونم از پاسخت
    جریمش چقدره؟

    • جریمش باید نظام وظیفه برات حساب کنه.

 290. سلام. در کفالت مادر فاقد همسر که ۳ تا پسر سالم بالای ۱۸ سال داره و متاهل شدن و مادر حقوق بازنشتگی پدر مرحومم ( مستمری بگیر) /و عضو کمیته امداد و بهزیستی نمی باشد/ باز هم یک پسر میتونه کفالت بگیر یا خیر؟
  شما گفتید که اگر مادر عضو کمیته و بهزیستی هم نباشه باز هم میشه کفالت بگیرم چون مادر فاقد همسر نظام وظیفه میگه مادر باید عضو کمیته یا بهزیستی باشه تا بتونم کفالت مادرم بگیرم به نظر شما چه کار کنم. مادر من بالای۶۰ سال سن داره و من دانشجو هم و برادرامم که ازدواج کردن.
  با تشکر از پاسخگویی شما به نظرات.

  • سلام دفترچه رو نگاه کنید اگه مال سال۹۳به بالا هستش قوانینش درسته.نوشته مادر بدون شوهر میتونه درخواست یک از بچه هاشو بکنه.نمونه بارز رو خودم میگم که معافیت کفالت گرفتم.مادرم هم کارمند هستش(نه مسمتری بگیره.نه عضو کمیته نه بهزیستی)
   برو پلیس+۱۰

 291. سلام خسته نباشید

  بنده ۲۳ سالمه و در طول تحصیل هستم. پدرم ۴ ساله مفقود الاثر هستش و من به عنوان تک پسر خانواده مسئولیت مادرم روز بر عهده دارم. خواهرم هم ازدواج کرده. استشهاد محلی هم دارم که من یگانه سرپرست مادرم هستم. می تونم از کفالت بهره مند شم.

  • بله میتونید

 292. سلام، و خسته نباشید، تشکر از سایت خیلی خوبتون…
  من ۲۲ سالمه و دانشجوی ترم آخر لیسانس هستم، برادری هم دارم که سربازی نرفته دانشجو بوده و الان ۲۵ سالش هست، اونم ترم آخر لیسانس هست، با پایان در هر دوی ما سرباز هستیم در یک زمان، پدرمان ۶۴ سال دارد… من اگه ادامه تحصیل بدم امکان معافیت کفالت برام وجود دارد؟؟؟
  ممنون میشم راهنماایی کنید.

  • پدرشما میتونه یک نفر معاف کنه.حالا چه شما و چه برادر شما.مهم نیس شما تادکترا درس بخون بعد درخواست کفالت بده مهم نیس بازم

 293. با سلام… من مدرک کارشناسی ارشد دارم و ۲۶ سالمه… برگه اعزام رو هم گرفتم، پدرم چند ماهیه مریض هستش… شرایط استفاده از معافیت چه جوریه و چه مدارکی لازمه و باید به کجا مراجعه کنم؟ با تشکر

  • سلام به پلیس+۱۰برید یا قوانین کفالت درهمین قسمت بخونید

 294. سلام ادمین من اونروز یه سوال پرسیدم و شماهم جوابم رو دادید سوالم این بود که من پدرم۳سال پیش فوت شدن و من الان دانشگاهم تموم شد و یه برادر دارم که۱سال ازم کوچیکتره و درحال تدریس درشهری دوره خواستم اقدام کنم برای کفالت مادر شما بهم گفتید که مادرتون میتونه یکی از شما رو کفیل کنه به پلیس+۱۰هم مراجعه کردم و همین جواب رو دادن ولی به نظام وطیفه که مراجعه کردم گفتن نمیشه چون تحت پوشش بهزیستی نیستید و نمیتونید من الان معطل کردم و عقب افتادم چون نتونستم بخاطر تنهایی مادرم زود به سربازی برم بنظر شما چکار کنم؟آیا جواب نظام وظیفه درست بوده

  • خیر جوابش درس نیس.شما هم مث نظر داود هستید بزارید یک مسال بزنم من خودم معافیت کفالت گرفتم.مادرم نه مستمری بگیره نه عضو بهزیستی نه عضو کمیته هستش.کارمند هم هستش.شما دفترچه بخش کفالت بخون میبنی که حرف های مادرسته

   • آقا شما خودت کی گرفتی معافیت کفالت رو ؟ برادر بزرگ تر از خودت داشتی که خدمت کرده بود و ازدواج کرده ؟ میشه لینک دانلود دفترچه ای رو که میگی بذاری ؟ چون من واسه من هم خیلی مهمه دقیقا همین شرایط مصطفی رو دارم ولی من هم با تحقیق زیاد فهمیده بودم که یا باید پسر بزرگ تر باشی یا مادرت تحت پوشش کمیته امداد !
    خوب خود شما چکار کردی برای معافیت میشه مرحله به مرحله بگی ؟!

    • بنده تک بود و فرزند دیگری نداره.دفترچه هم میتونی از پلیس+۱۰بگیری

 295. مرسی بابت جواب دادن به سوالام حالا بنظرت من چکار کنم و کجا برم؟نظام وظیفم میرم حاضر نیستن درست جوابم رو بدن وفقط میگن نمیتونی وباید بری موندم چکار کنم تازه کارمند +۱۰هم جواب شما رو بهم داد ولی اینا قبول نمیکنن

  • شما مدارک از +۱۰بفرس

 296. سلام. آقای dj amin شما که گفتید معافیت کفالت گرفتید برادر بزرگتر از خود داشتید؟
  چون یکی از بند های معافیت کفالت مادر فاقد همسر این که تک پسر باشید
  و یکی‌دیگرش فکر کنم باید مادر عضو کمیته یا بهزیستی باشه و برادر بزرگتر بالای ۱۸ سال تاثیر نداره و معاف میش.
  و یکی دیگرش هم این که اگر بردار بالای ۱۸ سال داری و مادر عضو کمیته یا بهزیستی نیست باید هر سه برادر مریضی داشته باشن.
  شما شامل کدام بند بالا بودید اگر هیچکدام که احتمالا شاید قانون جدید باشه و من هم برم دفترچه جدید بگیرم و کفالت بگیرم .

  • خیر بنده تک فرزند هستم.دوست عزیز کامل دفترچه ببین نوشته مادر میتونه یکی از بچه هاشو به کفالت بگیره.یعنی همین۳قانون هم میره زیر سوال.

 297. سلام داداش من متولد دی ماه ۶۶ یعنی حدود ۱۰ سال غیبت داره ، برای طرح جریمه ی مشمولین غایب هم ثبت نام کرده اما دست و بالش برای ژرداخت جریمه خیلی خالیه ، می خواستم بدونم آیا با وجود غیبت داشتن، فوت پدر، تکفل مادر و خواهر مطلقه ای که البته مهریه اش رو گرفته و یک برادر بزرگتر که خدمت رفته و ازدواج کرده میتونه معافیت کفالت بگیره؟
  خواهش می کنم راهنمایی بفرمایید (لازم به ذکر است کف پای ایشون بسیار صاف است)متشکرم.

  • ایشون میتونه معافیت پزشکی بگیره.شماهم اگر مهریه ات نمیگیرفتی میتونست

 298. ببخشید میخواستم در ادامه بپرسم چون از بین دو تو برادر من یکیشون خدمت رفته اون یکی که ۱۰ ساله غیبت کرده از اول میتونسته بعد از فوت پدرم معافیت کفالت مادر بگیره ؟اگه پاسخ مثبته جریمه ی این ۱۰ سال غیبت چطور محاسبه میشه ؟این جریمه با جریمه ی خرید خدمت مشمولان غایب زیر دیپلم که امسال مصوب شده چقدر تفاوت داره؟ چون برادر من هم زیر دیپلمه، در واقع بفرمایید جریمه ی ۱۰ سال غیبت از ۱۰ میلیونی که زیر دیپلمها برای خرید خدمت باید بپردازن کمتره ؟ممنون میشم پاسخ بدید.

  • بله معافیت میگره.ولی خوب پزشکی میتونه بگیره.بنده درمورد خرید غیبت متاسفانه نمیتونم جوابگو باشم چون هرروز قوانین عوض میشه

 299. سلام من مادر بزرگم شوهرش فوت کرده و ٢ پسر دارد ولى ٣٠ سال است که خارج از ایران زندگى میکنن من میتونم کفالت مادر بزرگمو بگیرم و معاف بشم ؟؟؟

  • خیر چون پسر داره

 300. سلام . پدر من دچار بیماری دیسک کمر می باشد و برادر بزرگتر من نیز معافیت پزشکی دارد اما متاهل می باشد . حال من میتوانم معافیت کفالت بگیرم ؟ دوم اینکه منظور برادر ناسالم چه می باشد ؟ باید دارای چه بیماری باشد ؟ متشکرم

  • فکرنکنم برای دیسک کمر بشه کاری کرد.هرنوع بیماری که بهزیستی یا دکتر موردنظر تایید کنه

 301. سلام. این دفترچه رو که میگید چاپ چندم دفترچه نظام وظیفه و در چه صفحه ای نوشته؟

  متشکرم

  • دفترچه حالا ویرایش۹۲به بعد.صفحه بخش کفالت مادر بی شوهر

 302. باسلام

  احترامأ،همان سن پدر ۶۰سال مناسب برای معافیت تک فرزند می باشد.به دلایل مختلف،لطفأ تجد یدنظر گردد.

  باتشکر

  • به۶۰سال تغییرکرده اقا حمید؟
   خوب به هرحال هرروز عوض میشه قوانین

 303. سلام من پدرم شهریور امسال ۶۵ سال تمام میشن . یک برادر ناتنی هم دارم که از ۶ سالگی خارج از ایران زندگی می کرده و بیماری قلبی داره و ۲ تا عمل دریچه قلب و دفیبریلاتور رو انجام داده من میتونم ادعا کنم که برادم توانایی مراقبت از پدرم رو نداره؟؟

  • بله خوب چون خودشون بیماری دارن میشه ادعا کرد.

 304. سلام
  ممنون از سایت خوبتون.
  بنده پاسخی رو در این صفحه ارسال کردم و تایید هم شد ممنون میشم اگر پاسخ بدین:
  http://www.1sarbaz.ir/%D8%B3%D9%88%D8%A7%D9%84%D8%A7%D8%AA-%D9%85%D8%AA%D8%AF%D8%A7%D9%88%D9%84/%D9%85%D8%B9%D8%A7%D9%81%DB%8C%D8%AA-%DA%A9%D9%81%D8%A7%D9%84%D8%AA/comment-page-9/#comments

 305. سلام پدر من فوت کرده حالا من میخواهم معافیت کفالت بگیرم من یک خواهر و یک برادر دارم که هردو بالای ۱۸ سال سن دارن و هردو دانشجو هستن من هم ۲۳ سال سن دارم و دانشجو هستم و یک مادر دارم دفعه پیش از شما پرسیدم که معاف هستم شما گفتید بلی حالا میخواهم ببینم با توجه به کدوم بند دفترچه معاف هستم چون من رفتم و شرایطم رو گفتم گفتن معاف نیستی! ممنون میشم راهنمایی کامل فرمایید و بگید من رفتم اونجا چی بگم

  • دفترچه سربازی نگاه کنید.بخش کفالت.متاسفانه چند نفری دیگه هم مث شماهمینطور شدن و ظاهرا گفتن باید عضو کمیته امداد یا بهزیستی باشن.

 306. دوستانی که مشکل معافی کفالت مادر دارن که میگن نظام وظیفه میگه باید عضو کمیته یا بهزیستی باشن متاسفانه هرروز قانون عوض میشه و ماهم تقصیر نداریم

 307. با سلام
  من پدرم به تازگی فوت شدن، یک برادر بزرگتر داشتم که ایشونم فوت شدن. یه برادر بزرگتر دارم که معافیت پزشکی داره و در عین حال هم بیماری روانی داره و قبلا هم سوء مصرف مواد مخدر داشته
  آیا میتونم برایم کفالت مادرم اقدام کنم؟
  ممنون

  • بله میشود درصورتی که نظام وظیفه نگه شما عضو کمیته یا بهزیستی باید باشه

 308. سلام مگه الان قانون واسه کفالت پدرحداقل ۷۰سال نیست؟

  • سلام اگه پدرت۷۰سالشه معافی

 309. من پدرم به تازگی فوت شدن، یک برادر بزرگتر داشتم که ایشونم فوت شدن. یه برادر بزرگتر دارم که معافیت پزشکی داره و در عین حال هم بیماری روانی داره و قبلا هم سوء مصرف مواد مخدر داشته
  آیا میتونم برایم کفالت مادرم اقدام کنم؟
  ممنون

 310. سلام. من پدر ۶۷ ساله ای دارم که یک چشمشان تخلیه شده و یک کلیه دارند و هم چنین ثقل شنوایی. آیا با توجه به اینکه دو برادرم سربازی رفتها ند و هیچکدام مقیم محل سکونت پدر نیستند می توانم معافیت کفالت بگیرم؟

  • بله میشود چون پدر شما خیلی هم بیمار والبته پیر هستن

 311. من مادربزرگ مجردی دارم که فقط دو فرزند دختر دارد و خاله ام بیوه میباشد و خود یک پسر معلول دارد و یک پسر سالم که پسر سالم سربازی رفته
  من برادری سی و سه ساله دارم و غایب از سربازی است
  و هرگز از مادربزرگم مراقبت نمیکند آیا میتوانم معاف شوم

  • بله میتونید معافیت مادربزرگ بگیرید

 312. سوال بنده هم حواب بدید لطفا

  • جواب دادم

 313. سلام من پدرم ۵۰سالش بود فوت کرد
  الان من معاف هستم پدر بزرگ و مادر بزرگ نه از مادر دارم نه از پدر من معافم؟؟؟

  • اگر مادر دارید بله معافید.درصورتی که نظام وظیفه نگه مادرشما باید عضو بهزیستی یا کمیته امداد باشه

 314. با عرض سلام
  پدر من ۳ سال پیش فوت کرده و من تنها با مادرم زندگی میکنم
  ۳ برادر داشتم که یکیشون فوت کرده یکی دیگه ۴۴ سالشه و سریازی رفته و ازدواج کرده و خارج از استان زندگی میکنه یکی دیگه از برادرام معافیت پزشکی داره و اون هم خارج از استان زندگی میکنه
  آیا من میتونم کفالت مادرم بشم و معاف شم؟

  • بله البته اگه نظام وظیفه شهرتون نگه که مادرتون باید عضو کمیته امداد یا بهزیستی باشه

 315. سلام
  دوتا از مهره های کمر پدر من شکسته و الان پلاتین تویه کمرش هست.
  من تنها پسر خوانوادهام و تحت پوشش کمیته امداد هم هستیم..میتونم کفالت پدرمو بگیرم

  • بله هرچه زودتر اقدام کنید مخصوصا که شما عضو کمیته امداد هستید سریع پیگیری میکنن

 316. سلام.برادر من خارج از کشوره سرباری هم رفته در شناسنامه پدر مم نیست متاهل هم هست.
  پدرم مریض هستش داره شیمی درمانی میکنه می تونم کفالت بگیرم؟؟؟ ممنون

  • اگر بهزیستی تاییدکنه میشه.

 317. با سلام
  من پدرم سنش بالای ۶٨ سال هست و دلیل بازنشستگیش معلولیت هست . برادرم بزرگترم معافیت کفالت گرفته ( دارای یک برادر و یک خواهر، هر دو متأهل ) از طرفی هم مادرم دارای بیماری دیابت هستن و دیابت روی بینایی اثر گذاشته و به چشم فشار وارد میکنه که بخاطرش تا حالا چندین بار آمپول به چشمش زده و لیزر کرده، با توجه به اینکه سرباز آموزشی هستم، میتونم کفالت بخاطر مادر بگیرم ؟!
  واقعا ممنون از سایت خوبتون

  • برادرتون کفالت چی گرفته؟
   خیر نمیشه چون یا باید پدر فوت شده باشه یا مطلقه باشه

   • برادرم معافیت کفالت از طرف پدرم سالها پیش طبق قانون پدر زیر ۵٩ سال و احتیاج به مراقبت ( که اون موقع من زیر ١٨ سال بودم ) گرفت، کمیسیون قبول میکنه که بگم برادر از پدر مراقبت میکنه و من درخواست مراقبت از مادرم طبق ماده ۶ بهزیستی رو دارم ؟!!!
    ممنون

    • به نظام وظیفه بخش کفالت برید

 318. سلام من دانشجو هستم و به من گفتن برای معافیت کفالت باید دفترچه ((آماده به خدمت!!!!!))بیارم. میخواستم بدونم اگر کمیسیون بیماری پدرم رو قبول نکرد من سرباز شناخته میشم و باید درسم رو رها کنم برم سربازی یا تا پایان تحصیل وقت دارم؟
  ممنون

  • خیر شما اگر درس میخونید پس معافیت تحصیلی دارید و اگر هم معافیت کفالت نتونید بگیرید میتونید همچنان از معافیت تصحیلی استفاده کنید

 319. سلام .داداشم حدود۱۰سال پیش معافیت کفالت از طریق نظام وظیفه برای بابام گرفته اما حالا اون ازدواج کرده و از خونه بیرون رفته .در حال حاظر من میتونم معافیت کفالت بابامو از طریق بهزیستی بگیرم؟بابام ۵۸سالشه.

  • خیر.چون پدر شما یکبار تحت تکفل خودش کسی انتخاب کرده

 320. سلام.
  متولد فروردین ۶۹ هستم.درحال حاضر دانشجو هستم و از معافیت تحصیلی استفاده میکنم.
  دو برادر یکی ۴۳ ساله و یکی ۳۶ ساله دارم که خدمت سربازی رفته اند ، تشکیل خانواده داده و صاحب فرزند هستند و در استان دیگر زندگی میکنند.
  پدر ۷۱ سال دارد، بازنشسته تامین اجتماعی است.مشکل دیسک کمر، بیماری قلبی و یک ناخن انگشتان پایش سالها پیش در حین کار قطع شده است(بند بالایی یک انگشت پا)
  میگفتن چون پدرم حقوق میگیرد نمیتواند تحت پوشش کمیته امداد یا بهزیستی شود.
  ۱-راهنمایی میخاستم که راهی برای معافیت هست؟
  ۲-با توجه به این تفاسیر میتونم از بند ۶ بهزیستی(راجب معلولیت و تشخیص توسط بهزیستی و شورای پزشکی نطام وظیفه) استفاده کنم؟؟

  • ۱٫درست گفتن نمیشه عضو بهزیستی یا کمیته بشه چون حقوق میگیره
   ۲٫بله اگه بهزیستی تاییدکنه میتونید.
   ۳٫به بهزیستی برید و جریان پدر بگید

 321. اگه مادر مستمری گیر باشه و من کفیل مادرم بشم،حقوقش قطع میشه؟؟؟

  • به حوزه نظام وظیفه شهر خود بخش کفالت مراجعه کنید

 322. سلام. تک فرزندی که پدرش به سن لازم برای معافیت بچش نرسیده ولی پدر دارای بیماری باشد میخواستم بدونم چه بیماری هایی موردتایید بهزیستی و نظام وظیفه هست و باعث معافیت فرزند میشه

  • به بهزستی مراجعه کنید

 323. سلام.پدربزرگم(پدر بزرگ مادریم)نابینای کامل هست.سنش هم بالاتر۷۵ ساله.۲تا پسر داره که هردو سربازی رفتن وتشکیل خانواده دادن.۲تا پسر خاله هام هم خدمت سربازی رفتن. ۱پسر دایی دارم که سنش زیر ۱۸ سال هست.میخواستم میتونم من با این شرایط کفالت پدر بزرگم رو بگیرم؟

  • خیر چون پدر بزرگ شما فرزند پسری داره

 324. سلام من یه برادر بزرگتر دارم که معافیت پزشکی داره و از بیماری روانی خیلی حاد رنج میبره پدرم هم در قید حیات هست ولی دیابتی انسولینی هستش و من تنها فرزند ذکور خانوادم میخاستم بدونم معافیت کفالت به من تعلق میگیره؟

  • پدرتون مستمری بگیر اگه باشه خیر نمیشه

   • نه من منظورم کفالت برادر مریض روحی روانیم بود

    • اگه بهزیستی تاییدش کنه باید سر به بهزیستی بزنید و این سوال بپرسید

 325. سلام.من پدرم ۶۴ سالشه و بیماری قلبی داره بالون زده و نیاز به مراقبت داره .برادرام سربازی خدمت کردن و متاهل اند و و از پس زندگی خودشون بیشتر بر نمیان تا برسه به این که بخوان از پدر مراقبت کنند.(میتونم با نامه شورای محله ثابت کنم )ایا من میتونم از معافیت کفالت استفاده کنم؟ممنون

  • بله اگه شورای محله ثابت میکنه پس بهزیستی هم تاییدمیکنه و میشه

 326. با سلام خدمت ادمین محترم من ۲۰ سالمه و تک فرزندمو دانشجوم پدرمم ۶۳ سالشه و از ناحیه سر عمل کرده به نظرتون میتونم معافی کفالت بگیرم؟

  • بله چون تنها فرزند خانواده هستین البته در صورتی که پدر شما مستمری بگیر نباشه و ۱۰۰درصد باید بهزیستی تاییدکنه

   • پدرم معلم بازنشسته است یعنی نمیشه؟!!!

    • به حوزه نظام وظیفه شهر خود بخش کفالت سر بزنید

 327. سلام من فقط یک برادر دارم که ازدواج کرده و تهران زندگی میکنه مادرم هم فوت شده حالا میخوام دفترچه پست کنم توی چند ماه آینده با توجه به اینکه پدرم ۶۷ سال سن داره و اگر من برم خدمت واقعا تنها میشه چون دیگه کسی رو نداره که ازش مراقبت کنه در شرایط مریضی و کسالتی اگه براش پیش بیاد آیا من معاف نمیشم؟

  • فکرنمیکنم شما معاف بشید چون یک برادر هم دارید حالا هرشهری میخواد باشه.مهم اینکه یک فرزند پسر دیگه داره.اگر یک فرزند دختر بود میشد.متاسفانه باید سربازی برید.موفق باشید

   • حداقل راهی نداره من تو شهر خودم خدمت کنم که حداقل شب ها خونه باشم؟ در ضمن فوق لیسانس دارم و تکمیلی بسیج هم رفتم حدود ۲ سال هم فعالی دارم

    • این ها در زمانی که خود نظام وظیفه مشخص میکنه باید بگید

 328. سلام
  بنده پدرم ۶۵ سال دارد و دارای ۴ برادر هستم که ۲ تاشون سربازی رفتن و متاهل هستن و یه برادر دیگه هم دارم که ۱۶ سالشه و بنده هم ۲۴ سالمه می تونم معافیت بگیرم؟

  • خیر.موفق باشید

 329. سلام
  من پدرم ده سالی میشه فوت کرده چهارتا برادریم دوتاش ازدواج کرده یکیش هم سه ماهه که رفته سربازی الان من ومادرم تنها زندگی میکنیم دوتا برادرم که سرشون به زندگی خودشون مشغوله اون یکی برادرمم ۲۱ماه باید خدمت کنه در ضمن عضو کمیته امداد هم هستیم میخواستم ببینم که میتونم واسه مادرم کفالت بگیرم ومعاف شم؟ممنون از سایت خوبتون

  • بله میتونید

 330. با عرض سلام وخسته نباشید
  من متولد ۱۳۷۰هستم چهار تا برادریم که دوتاش سربازی رفتن وازدواج کردن پدرمم ۷و۸سالی میشه که فوت کرده برادر کوچکترمم متولد ۷۶ هست تازه به سن ۱۸ رسیده ودانشجو است.این که میگن مادرمتونه واسه یکی از پسراش کفالت بگیره من بااین شرایط میتونم کفیل مادرم شم ومعاف شم درضمن عضو کمیته امداد هستیم
  خواهش میکنم جواب بدین

  • بله میتونید بشید.برادر دانشجو شماهم نمیتونه مشکلی برای شما ایجاد کنه

 331. با سلام دوباره تو پیام بالایی نوشتم تازه به سن ۱۸رسیده منظورم این بود که ۱۸سال رو تموم کرده والان میتونه سربازی بره و دیگه صغیر نیس بازم برام مشکلی نداره؟
  خیلی ممنون از سایت خوبتون واینکه به موقع جواب میدین.

  • خیر هیچ مشکلی نداره اگر دانشجو باشه که خوب از معافیت تحصیلی میتونه استفاده کنه.اما اگر هم دانشجو نباشه شما میتونید که معافیت کفالت بگیرید.

 332. سلام، ادمین جان شما فقط سوالای بخش معافیت کفالت رو جواب میدید؟ کسی نیس سوالای بخش معافیت پزشکی رو جواب بده؟!؟!

  • سلام دوست عزیز. این یه سایت شخصی و اطلاع رسانیه. در مورد جواب دادن به سوالات بخش کفالت رو یکی از دوستان که وارد هست و اطلاعاتشون کافی هست جواب میدن ….واسه بخش دیگه کسی اطلاعات جامع واسه پاسخگویی نیست….

  • سلام متاسفانه بنده سررشته ای در بخش پزشکی ندارم و نمیتونم کمکی کنم.همینجور توی بخش کفالت هم یک موقع هایی قوانین جدید کاربرا میگن که من خودم هم نمیدونستم.متاسفانه هرروز قوانین در حال عوض شدنه و منم حتی خودم یک موقع هایی در بخش کفالت مشکل پیدا میکنم.اما سعی خودمو میکنم به اون بخش ها هم سری بزنم.موفق وموید باشیدdjamin

 333. سلام پدر من ۴ سال هست که فوت کرده و برادری ۳۸ ساله دارم که معافیت پزشکی گرفته ایا من میتونم معافیت کفالت بگیرم؟

  • راستی برادر من متاهل هست و دو فرزند هم داره

  • بله میشه

 334. سلام من اردیبهشت۹۲معافیت کفالت ۳۰ماه گرفتم و در ان زمان دانشجو بودم و تک فرزند میباشم در حال حاضر برای کار به هر جا که مراجعه کردم متاسفانه هیچ شرکت و ارگانی به این معافیت توجه ندارد و درواقع به من کار نمیدهند ایا امکان دارد زودتر از اتمام تاریخ معافیت موقت کارت معافیت دایم را گرفت متاسفانه این نوع معافیت زندگی مرا فلج کرده

  • خیر باید حتما۳۰ماه بشه و بعد برای شما کارت صادر میشه.

 335. ادمین جان سلام
  من پدر و مادرم را بخاطر سرطان ازدست دادم در ضمن خواهر و برادری ندارم
  آیا من میتونم معاف شوم؟؟؟؟
  لطفا جواب بدین ممنون

  • خیر

 336. سلام من متولد ۱۳۷۲ هستم و میخوام معافیت کفالت بگیرم برادر ندارم شامل من میشه

  • درصورت که پدر فوت شده یا طلاق یا اینکه سن پدر به ۷۰رسیده باشه بله میشه

 337. سلام بنده در تاریخ ۹۳/۰۶/۳۱ فارغ التحصیل مقطع کارشناسی شدم و الان با توجه به اینکه بعد از یکسال از تاریخ فارغ التحصیلی وارد غیبت شده ام که مدتش ۷ ماه است مادرم تازه تحت پوشش کمیته امداد قرار گرفته چگونه میتوانم جهت معافی از طریق بهزیستی اقادام کنم

 338. اشتباه عرض کردم تحت پوشش بهزیستی میباشد

  • باید درخواست خود را از طریق پلیس +۱۰بفرستید.اون ۷ماه هم یا در شهر خود میگذرونید یا پولی در قبالش میدید

 339. سلام
  من معافی موقت کفالت دارم و یکسال تمام از اعتبار برگه موقت من مانده است میخواستم بدونم ایا میتونم دفترچه اعزام به خدمت پر کنم و برم سربازی چون این معافی اصلا دردی ازمن دوا نکرده و باعث شده نه جایی من بتونم واسه کار برم و نه گذرنامه بتونم بگیرم

  • بله شما هرموقع بخواید میتونید اینکار بکنید و هیچ مشکلی نیستش ولی دوست عزیز خیلی ها هم همین موقتشو نتونستن بگیرن.موفق باشید

 340. با سلام و عرض خسته نباشید
  من متولد ۱۳۷۱ هستم و یک برادر دارم که تازه به سن ۱۸ سالگی رسیده و پدر هم فوت کرده می خواستم بدونم می شه یکی از ما کفالت مادر رو بگیره یعنی فرقی نداره یا چگونه هست ؟
  با تشکر

  • خیر هیچ فرقی نداره.هرکدوم که دوس دارید بگرید.ولی خوب شماکه متولد۷۱هستی غیبت داری و شاید یکم دردسر ساز باشه برات.یا باید این غیبت فکرکنم پول بدی یا بگذرونیش

 341. سلام من متولد ۷۳ هستم و پدرم فوت شده و ۳ برادر دارم که ۲تاشون خدمت سربازی رفتن و یکیشون هم معلمه و خدمت سربازی نرفته و مادرمم بیماری اعصاب داره ایا میتونم معافیت کفالت بگیرم؟ممنون

  • بله میتونید فقط چون غیبت دارید باید جبران کنید که خود نظام وظیفه بهتون میگه

 342. با سلام. واقعا بابت توضیحات کاملی که خود نظام وظیفه هم نمیده ممنونم. یه سوال داشتم. ما ۳ تا برادریم و من متولد ۱۳۶۹ و آخرین بچه ام. بزرگترینمون متولد ۱۳۵۴ هستش که یه سالی دولت اعلام کرد که سربازی رو به قیمت یک میلیون و نیم می فروشه و برادر بزرگم شرایطش رو داشت و خرید برادر وسطی هم سربازی رفت. هر دو برادرم هم متاهل هستند و بچه هم دارند. پدرم ۲ بار سکته بدی داشتند ولی ۶۵ سالشونه. مادرمم هم ناراحتی کلیه دارند و ۶۵ سالشونه. آیا با این اوصاف که برادر بزرگم سربازیو خریده و سن پدرم به ۷۰ سال نرسیده، من امکان معاف شدن رو دارم؟ خودم هم در شرف ازدواج هستم

  • غیبت هم نداشتم. در حال حاضر دانشجو ارشدم. واقعا سپاسگذارم

   • سلام.خواهش میکنم.وظیفه هستش دوستان ما در نظام وظیفه متاسفانه وقت کافی ندارن وگرنه به شما جواب درست میدن.
    اما جواب سوالتون ببینید به احتمال زیاد برای معافیت پدر بیمارتون باید دکتر برید که میشه ولی بگید مادرتون هم مشکل داره که اونو هم تاییدکنن تا زودتر به معافیتتون رسیدگی بشه

    • ممنون. فقط برادر بزرگترم مانع نمیشن؟ توان مالی کم اونها رو می تونم با شورای محل زندگیشون اثبات کنم

     • خیر اصلا مشکلی از لحاظ اینکه برادر هستن نیستش

     • سلام. وقت بخیر. دکتر پدرم گفت بیماریش تایید می شه. بعد پلیس +۱۰ رفتم که گفت بخاطز برادر داشتن نمی شه. واقعیتش ترس اینو دارم که نشه و منم از ادامه تحصیل دکترام بمونم.

 343. با عرض سلام
  من پروندم رو از کمیته امداد تکمیل کردم و بهم گفتن باید بره مرکز استان بعد نامه رو میبری به نظام وظیفه با توجه به اینکه دو سه واحد از لیسانسم مونده تو پروندم نوشته شده لیسانس بااین وضعیت باید لیسانس رو بگیرم بعد نامه به نظام وظیفه ببرم به نظرتون مشکلی تو کارم پیش نمیاد؟از کمیته امداد پرسیدم گفتن صددرصد معافی نظر شما چیه با توجه به توضیحاتی که تو پیام بالایی دادم واینکه باید دوماه اموزش رو برم؟

  • شما معافی.دو و سه واحد هم که همیشه با معرفی به استاد میتونی بگیرین و سریع لیسانس بگیرین دیگه مشکلی نیستش

 344. سلام. من در حال حاضر، ۷ ماه است که مشغول سربازی هستم. برادر کوچکم متولد اردیبهشت ۷۶ است. پدر و مادرم آخر خرداد امسال دادگاه دارن برای طلاق. سوالم اینه که اگه برادرم پس از طلاق، به خدمت بره، من میتونم از معافیت کفالت مادر استفاده کنم؟

  • بله به شما معافیت موقت تعلق میگیره تا۳۰ماه بعد اگر مادر شما هیچ ازدواجی نکرد به شمام عافیت دایم تعلق میگیره.(البته معافیت موقت هیچ فرقی با اینکه سربازی نرفتی نداره)

 345. سلام ممنونم از سایت خوبتون.
  برادر بزرگتر از خودم که به دلیل فوت پدرم کفالت مادرم را گرفته بوده و حالا بعد از چند سال مادرم ازدواج کردن و برادرم هم به دلیل در رفتگی مادرزادی لگن عمل کرده و مفصل مصنوعی تو لگنش گذاشتن که بتونه رو پاش راه بره و عملا” نمیتونه کارهای سنگین انجام بده و همسر و ۲فرزند هم داره آیا من میتونم کفالت خواهر مجردم رو بگیرم؟ و از چه راهی اقدام کنم چون واقعا” سازمان رفتم اما هیچکس جوابگو نبود.لطفا” کمکم کنید.ممنونم.

  • اگر خواهرتون بیماری داشته باشه بله میشه.ولی اگر نه نمیشه متاسفانه

 346. سلام، آیا برای گرفتن معافیت کفالت مادر، گذراندن دوره ی آموزشی لازم است؟

  • سلام خیر نیاز نیست

 347. سلام من پدرم فوت کرده ویک برادر بزرگ تر دارم که ازدواج کرده وخدمت سربازی رفته است ویک خواهر مجرد دارم میتونم کفالت مادر یا خواهرم را بگیرم؟

  • بله میتونید

 348. Salam ,khaste nabashi ,javabe sualamo tu porseshai dustam peyda kardam ,faghat mikhastam tashakoor koonam :) me enghadr khoob javabe mardomo midi va ba rayaate Adab me tu nezam vazife dide nemish

  • خواهش میکنم.وظیفه است.هر انسان اگر ادب داشته باشد عزیز است.موفق و موید باشید

 349. سلام
  من۲۴سال دارم و برادرم ۲۲
  چطور میتونم کفالت مادر بزرکمو بکیرم ؟؟شرینی محفوظ
  و شرایط معافیت فوتبالیست ؟//پ

  • (شرینی محفوظ و شرایط معافیت فوتبالیست ؟//پ)متاسفانه این حرفتونو متوجه نشدم.مادربزرگتون فرزند پسر نداره؟

 350. سلام
  من ۲۴ سالمه،تک فرزند سالم مذکور بالای ۱۸ سال خانواده هستم یک برادر بزرگتر از خودم دارم که درجه معلولیتش شدیده(طبق دفترچه)، پدرم هم کف پاهاش صافه
  هیچ راهی وجود نداره که من معاف بشم؟
  خواهش میکنم حتما جواب بدید

  • اگر پدرتون مستمری بگیر نباشه بهزیستی به خاطر صافی.یا کمیته به خاطر بی پولی تاییدکنن میشه.درضمن مطمن باشید که بهزیستی برادرتون که مشکل داره تاییدمیکنه و میتونید معافیت برادرتونو بگیرید

 351. سلام.
  من ۲۲ سالم هست و تنها نوه ی بالای ۱۸ سال هستم. پدر بزرگ و مادر بزرگم هر دوتاشون بالای ۷۵ سال هستن. ۵ تا پسر دارن ولی همشون ازدواج کردن.۶ ماه از سال رو هم تنهایی توی روستا زندگی می کنن.می خواستم بپرسم که می تونم کفالتشون رو بگیرم یا نه؟

  • خیر چون فرزند پسر دارن

 352. باسلام و خسته نباشید من ۲۳ سالم هست و مدرک فوق دیپلم و میخواستم بدونم که پدر من دارای پرونده دیسک کمر شدید و برادرم هم ۲۸ سال سن دارد و خدمتش را تمام کرده و امسال هم دچتر عارضه و تشنج شده و پرونده پزشکی داره ایا میتوانم معافیت کفالت بگیرم؟؟؟؟ ممنون اگه پاسخ بدینحامد

  • اگر بهزیستی تاییدکنه هرکدومشون یا پدر یا برادرتون میتونید بگیرید

 353. سلام خسته نباشید
  من پدرم

  • علی جان پیغامت کامل نیمده امیدوارم هرچه زودتر شاهد سوالت باشم.موفق باشی

 354. مرسی از جوابتون و میخواستم بدونم که به چه دلیل به بهریستی مربوط میشه کفالت من؟اخه ما تو بهزیستی هیچ پرونده ای نداریم؟؟؟؟و دیگر شورای پزشکی شامل نمیشه یعنی بهزیستی کفالت میده؟؟؟؟و پدر بنده هم ایثارگری دارن ولی برادرم استفاده کرده در خدمتش؟؟؟راهی توروخدا برام نشون بدین

  • خوب خود نظام وظیفه که تاییدنمیکنه یا بهزیستی باید تاییکنه یااینکه دکتری که نظام وظیفه معرفی میکنه

 355. در ضمن پدر اینجانب ۵۳ سالشون هست

  • پدرتون که ایا جانبازی داره؟اگه داره چند درصد؟

 356. سلام
  من یه برادر بزرگتر مجرد دارم که سربازی رفته و پدرم هم فوت شدند و یک خواهر و مادر هم دارم
  میخواستم ببینم چجوری میتونم کفالت بگیرم؟
  البته از یکی پرسیدم گفت اگر برادرت یه شهر دیگه باشه و ثابت کنی که کفالت مادرت رو نمیتونه به عهده بگیره میتونی معافبت بگیری(البته برادر من پیش ما زندگی میکنند)
  آیا همچین کاری میشه انجام داد یا اگر راه دیگه ای باشه راهنماییم کنید ممنون میشم

  • سلام خیر اصلا اینجور نیستش و شما میتونید که معافیت مادرتون بگیرید درزمان ارسال ذکر کنید به پلیس+۱۰که خواهرتون هم مجرد تا زودتر رسیدگی بشه.موفق و موید باشید
   البته بعضی دوستان میگن که باید زیر نظر کمیته امداد یا بهزیستی باشه

 357. سلام اگه یک برادربزرگ متاهل داشته باشی پدرفوت کرده باشه ویک خواهر مجرد داشته باشی عضو کمیته امداد نباشی چه طوری میشه کفالت خواهر یا مادر را گرفت. به نظام وظیفه مراجعه کردم گفتن نمی شود.لطفا راهنمایی کنید.

  • یا باید عضو کمیته امداد باشن یا بهزیستی قوانین جدیده که اومده متاسفانه.راه حلی هم وجود نداره.برادر شما مانعی نیست ولی خوب یک سوال از پلیس+۱۰بپرس بگو خواهر مجرد و مادرم هم تنهاس.مطمن بهت کمک میکنن

 358. خسته نباشید
  شرایط معافیت کفالت همسر رو میشه بگید با جزییات
  متشکرم

  • سلام به سایت نظام وظیفه مراجعه کنید نوشته.موفق باشید
   اما فکرمیکنم همسرتون باید بیماری یا نقض عضوی داشته باشه تا بتونید

 359. سلام.
  من متولد ۱۳۷۲ دانشجو هستم و غیبت ندارم.یک خواهر ۱۷ ساله دارم.برادرم معافیت کف پا دارد و ۸ سال پیش از ایران رفت و ازدواج کرد و هرگز برنگشت.
  پدرم ۵۵ سال دارد و چند سالی است که پیوند قلب شده و از کار افتاده است.
  چند سال است که خرجی خانواده را من می دهم.ایا معافیت به من تعلق میگیرد؟

  • سلام باید درخواست خود را بفرستید و نظام وظیفه به دکتر مربوطه خود یا بهزیستی بفرسته تا تاییدتون کنن که پدرتون این مشکل داره

 360. عرض سلام و ادب
  اینجانب متولد۶۹میباشم،و در مقطع کارشناسی مشغول به تحصیلم
  ۳برادر از خودم بزرگتر دارم،که دوتاشون خدمت کردنو یکیشون خرید خدمت،پدرم۸۰سالشونه،و کلی پرونده پزشکی دارن،از عمل قلب باز تا بینایی و غیره
  مادرم هم هفتاددسالشه و بیماری تنگی نفس و فشار خون داره
  میخواستم ببینم راهی هست که بنده بتونم معافیت بگیرم از خدمت بخاطر این شرایط؟
  از بذل و توجه شما مدیر محترم متشکرم

  • بله معافیت پدر میتونید بگیرید.موفق باشید

   • اقا جان،جسارتا بنده متوجه نشدم،که الان میتونم کفالت بگیرم یا نه؟

    • بله دوست عزیز سن پدر شما از۷۰گذشته و پدر شما میتونه شما به عنوان کفیل خود انتخاب کند.موفق باشید

     • آقا جان دمت گرم به این حرفت دنیا رو به من دادی
      خیلی اقایی
      عذر میخوام میشه راهنماییم کنین که چکار باید بکنم الان؟

 361. سلام من پدرم سکته کرده وحقوق داریم (تامین اجتماعی)چون حقوق داریم نمیتونیم عضو بهزیستی شویم برای معافیت؟

  • خیر نمیشه

 362. روح الله جان برای فرستادن اطلاعات به پلیس+۱۰برو.موفق باشی

 363. فقط روح الله باید برادرتا تایید کنن که نمیتونن از پدرتون مراقبت کنن تا بتونی معافیت بگیری

  • اقا خدا خیرت بده،بنده معافیت ک گرفتم اولین نفری ک بهش شیرینی میدم شمایی،
   الان ک مشغول به تحصیلم مشکلی نداره،اگه اقدام کنم

   • خیر مشکلی پیش نمیاد.ولی ببینید بازم میگم باید برادرهاتون تاییدکنن که اون ها نمیتونن از پدر شما نگهداری کنن و شما میتونید به خاطر بالابودن سن و مشکلات ازشون مراقبت کنید.موفق باشید

    • اقا برادرام کاملا اکی اند
     ممنونم بخاطر وقتی ک براما گذاشتی
     ممنونم بخاطر رها چارع ای که نشون دادین
     ممنونم

 364. سلام، من متولد ۶٩ هستم، درسم در مقطع کارشناسی رو ٩ ماه پیش تموم کردم و مادر و پدرم هم یک ساله که از هم جدا شدن، تک فرزند پسر هستم، می خاستم بدونم می تونم معاف بشم یا نه، چون بعضی جاها خوندم که طلاق باید قبل مشمول شدنم (١٨ سالگی) اتفاق افتاده باشه، لطفا راهنماییم کنید

  • بله میشه.اما بهتون معافیت موقت میدن تا۳۰ماه که شد اونوقت معافیت دایم بهتون تعلق میگیره

 365. با سلام و عرض خسته نباشید . متولد۶۹ هستم دانشجوی کارشناسی ارشد . یه برادر برگتر از خودم دارم که خدمت سربازی رفته و در خارج از استان سکونتمان مشغول به کار هستن، و یک خواهر ۹ ساله دارم ، میخواستم بدونم میشه معافیت کفالت خواهر بگیرم ؟ پدرم ۵۵ سالشونه و مادرمم ۴۵ سال.

  • خیر نمیشه خواهر شما یک برادر و همچنین یک پدر داره.اگه پدرتون هم مستمری بگیر باشه که اصلا امکان نداره

   • پدرم مستمری بگیر نیستن بیمه تحت پوششم نیستند،شغلشون کارگر و آزاد ، یعنی بازم هیچ امکانی نداره ؟

    • خیر متاسفانه هیچ امکانی نداره.بازم از نظام وظیفه شهر خودتون یا پلیس+۱۰بپرسیدولی فکرنمیکنم جواب مثبت باشه

     • نکته ای که مبهم اینکه من چشممو دو بار بر اثر ضربه ا ی که خورده دو بار جراحی کردم و لنز ثابت شده ای داخل چشمم کار گذاشته شده این یک نکته و پاهام اندازه پرانتزیش بین ۱۱ تا ۱۲ سانتی متر فاصله داره ، حالا من چیکار کنم آیا این دو مورد معافی دارد؟ اگر دارد معافی پزشکی بعضیا میگن خوب هست بعضیا میگن خوب نیست . خواهش میکنم راهنماییم کنید ممنونم .

     • این سوال شما برمیگرده به بخش پزشکی چرا اینجا پرسیدید؟؟
      به حوزه نظام وظیفه شهر خود بخش معافیت پزشکی مراجعه کنید.خیر اگر معافیت پزشکی بگیرید توی استخدامی دولتی و شرکتی به مشکل برمیخورید

 366. سلام! تو توضیحات نوشته شده که بگانه پسر بالای ۱۸ سال معاف میشه! ولی تو نظرات من دیدم بعضیا میگن دو تا برادر بزرگتر که خدمت رفتن دارن یا حتی یک برادر مثلا ۱۸ ۱۹ ساله دارن که دانشجو هستش! بعدم شما نوشتید میتونن از معافیت کفالت استفاده کنند! واقعا میشه؟ مگه توی توضیحات نگفته یگانه پسر بالای ۱۸؟
  به هر حال من پدرم از کار افتادگی داره! منم چند ماه دیگه باید برم خدمت! میتونم کفالت بگیرم ولی چون یک برادر ۲۰ ساله ی دانشجو دارم فکر میکزدم نشه کفالب بگیرم! حالا شما بگید میشه کفالت بگیرم یا نه؟

  • یه سوال دیگه هم دارم! درصد از کار افتادگی برای اینکه بتونم معافیت کفالت بگیرم باید چقد باشه؟

  • خیر نمیشه متاسفانه من هم تازه فهمیدم

   • حتی اگه عضو کمیته یا بهزیستی باشیم؟

    • از حوزه نظام وظیفه شهر خود بخش کفالت بپرسید.موفق باشید

 367. باسلام،، من. ۲۳ سالمه و۳تا برادر بزرگتر از خودم دارم که دو تا شون سربازی رفتن و یکیشونم معافیت پزشکی گرفته وهمشونم ازدواج کردن و پدرمم ۳ساله فوت کرده.. میخواستم بدونم من میتونم معافیت کفالت بگیرم به خاطر مادرم. یا خواهر. بزرگترم که ازدواج نکرده؟؟؟؟

  • بله میشه

  • البته فکرمیکنم باید عضو بهزیستی یا کمیته امدادباشید

 368. سلام.ببخشید. من دوتا برادر دوقلو دارم.تو دوران دبیرستان پدرو مادرم از هم جدا شدن.یکی از برادران مشغول به کار شد.و برادر دیگرم دانشگاه.
  برادرم که کار میکند به دلیل سرپرست خانوار شدن معاف شد.تا چند سال هم به خانواده کمک میکرد ولی بعد از گرفتاری با دوستان نابابو….. میگوید من دیگر خرجی نمیدهم.برادرم که درس میخواند هرجا برای کار دولتی میرود میگویند خدمت سربازی نرفته و استخدام نمیکنند.از طرفی تا به برادرم میگوییم معاف شدی که خرجی بدهی میگوید من معافی نمیخواهم.من میخواهم بروم سربازی. الآن تکلیف ما چیست؟؟؟؟؟
  راهی دارد؟؟؟

  • سلام ان برادرتون که نمیتونه معافی بگیره چون یکی از برادر هاتون گرفته.ولی اگر برادر که معافی گرفته میخواد بره سربازی مشکلی نیست خودش به نظام وظیفه معرفی کنه اینجوری اون یکی برادرتون میتونه معاف بشه.

 369. سلام من متولد ۱۳۷۲ هستم ۱۰ ساله که پدرم فوت کرده و سه تا برادر دارم که ازم بزرگترند که دو تاشون خدمت رفتن و ازدواج هم کردن و یکیشونم معافیت پزشکی (معلولی) گرفته ولی ازدواج نکرده… میخواستم بدونم من میتونم به خاطر مادرم معافیت کفالت بگیرم؟؟؟؟ باتشکر

  • بله مادر شما میتونه فقط یک نفر کفیل خود کنه مخصوصا که برادر شما هم مشکل معلولیت داره سریعتر رسیدگی میشه به درخواستتون در نظام وظیفه

 370. چهارتاداداش دارم ازم بزرگتر.همه خدمت رفتن.پدرم فوت کرده.خواهرم هم شوهرش فوت کرده.کفالت مادر یاخواهرمیشه گرفت؟چطوری؟لطفاجواب بدید

  • سلام بله میشه گرفت کفالت مادر به راحتی میتونید بگرید.وذکر کنید که خواهر دارید که شوهرش فوت کرده زودتر رسیدگی میشه به پلیس+۱۰برید و مدارک ارسال کنید

 371. رفتم.میگه بایدتک پسرباشی.چون بیمه میگیریم تحت پوشش نیستیم.خواهرم تحت پوشش بهزیستی.نمیشه کفالت خواهرگرفت؟

  • خیر نمیشه اگه کمیته یا بهزیستی بود میشد

 372. خواهرم تحت پوشش بهزیستی هست بازم نمیشه؟یعنی قانون تحت پوشش کمیته فقط برای مادره؟

  • بله.برادر دارید؟؟

 373. آره.چهارتا همه خدمت کردن.هیچ راهى نی؟

  • خیر

 374. با عرض سلام خسته نباشید
  پدرم بالای ۷۰ سال سن داره و چند بار هم تحت عمل قرار گرفته هیچ بیمه ای هم نداره و همچنین هپاتیت داره یه برادر بزرگتر دارم که سربازی رفته و ایشون خارج از شهرمون هستن و کلا با ما قطع رابطه کرده اصلا شانسی هست که کفالت پدرمو بگیرم ؟

  • همچنین مادرم مریض، هم بیماری دیابت دار و هم بیماری چشمی روزی ۳ بار انسولین تزریق می کنند هم چنین یادم رفت بگم چدرم بیماری فشار خون هم داره کلا از کار افتاده هست،ببخشد که این موضات رو گفتم ممنون

  • به نظام وظیفه شهرخود بخش کفالت مراجعه کنید

 375. آقا تو بند ۱۴کفالت خواهر میگه اگه خواهرتحت پوشش بهزیستی باشه میشه کفالت گرفت.اینم واسه تک برادره؟یا ن برای چند برادر هم صدق میکنه؟لطفا پاسخ بدید.مرسی

  • برای تک برادر هست درصورتی که پدرشما از کارافتاده باشه

 376. باعرض سلام.آقا من پدرم فوت کرده تک پسرنیستم.۴تاداداش بزرگتر دارم.میگن معلولیت کاری ب تک پسرنداره.مادرم دندون نداره اصلا.آیا میشه کفالت گرفت؟

  • مادرتون عضو کمیته امداد یا بهزیستی هست؟

 377. خیر.نیستن.میگن معلولیت باشه.دندون جز معلولیت نی؟

  • راستش من نشنیدم که دندون جز معلولیت باشه.بازم از نظام وظیفه شهر خود جویا بشید

 378. سلام
  من سرباز روز ۴۴ام آموزشی ناجا هستم
  پدرم ۵۰ سالشه دیابت و فشار خون و چربی خون داره
  چشمش هم از دیابت آسیب دیده و یکی از چشم هاش عمل جراحی شده
  وضعیت جسمانیش طوریه که نمیتونه کار بکنه و هر از گاهی رگ های خونی چشمش خونریزی میکنه و ماهی یه بار میره دکتر و لیزیک و این صحبتا
  کلی هم دارو مصرف میکنه
  بعضی موقع عضلات دست و پاش به شدت درد میگیره
  من میدونم بیماری پدرم تائید میشه ولی یه برادر دارم که ۲۴ سالشه ولی معافیت پزشکی گرفته قبلا…الان هم متاهل هستش و یه بچه هم داره
  بخاطر شکستگی شدید پاش بهش معافیت دائم دادند
  حالا توی شرایط دیدم که گفته مشمول یا باید تنها فرزند پسر باشه یا اینکه اگه برادری داره باید ثابت بشه که برادرش بیماری داره و نمیتونه از پدرش نگهداری بکنه
  که قبلا توی کمیسیون پزشکی تایید شده که برادرم از لحاظ پزشکی سالم نیست و باید معاف بشه
  من خودمم هم متاهل هستم ۲۶ سالمه با لیسانس اعزام شدم
  میگن حین خدمت نسبت به قبلش سخت نمیگیرند
  من باید چه جوری اقدام کنم
  آیا شانسی دارم؟

  • بله هست باید مدارکتون بفرستید تا نظام وظیفه شهرتون بررسی کنه

 379. باسلام.بنده متولد ۷۰هستم.دوساله پدرم فوت شدن و یه برادر بزرگتر از خودم دارم که ازدواج کرده و رفته سرخونه زندگی خودش.منم با داشتن مادر ۴۸ وخواهر ۲۸ساله درخانه که خودمم دانشجو هستم ، نمیدونم مخارج خونه رو دربیارم یا دانشگاه یا برای آینده ی خواهرم تلاش کنم.
  آیا میتونم برای کفالت اقدام کنم.
  چون داداشم هیچ کاری با زندگی ما نداره.
  منم درفلاکت دارم زندگی می گذرونم.خوشحال میشم راهنماییم کنید.

  • سلام مادرتون عضو بهزیستی یا کمیته هستش؟

   • نه هیچ کدوم.عضو هیچ جایی نیست.

    • خیر راهی نداره.بازم از حوزه نظام وظیفه شهر خود بخش کفالت بپرسید

     • شرمنده اگه عضو کمیته امداد بشیم راهی هست یا نه و بایستی چه مدت عضو باشیم کفالت شامل من بشه
      ممنونم

     • سلام اگر عضو کمیته امداد یا بهزیستی بشید بله میشه

 380. درضمن داداشمم خدمت سربازی رفته.
  باتشکر

  • ممنون.خیلی لطف کردین.
   بخدا تنها امید خونمون منم.جزمن کسی نیس بهشون رسیدی کنه.
   خدا اجرتون بده.ببخشید ی سوال دیگه دارم.
   فرقی نداره چند مدت عضو کمیته یامراکز دیگه بشی…
   ممنون

   • خیر.فقط باید عضو باشی

 381. آقا خدا قوت.منم یه سوال دارم اگه جواب بدید خیلی خوشحال میشم.من متولد ۷۰ هستم دانشجوی ترم آخر کارشناسی.پدرم ۶۴ سالشه و یه حقوق جزیی میگیره.هپاتیت c هم داره.مادرمم سرطان سینه داره پزشکا گفتن نهایت سه چهار سال دیگه زندس متاسفانه.برادر بزرگم سی و پنج سالشه سربازی رفته زن و دوتا بچه داره و یه شغل بخور نمیر آزاد و خونه اجاره ای و کلا تهران زندگی میکنه و ما اراکیم.درضمن برادر ناتنیه.چقدر شانس گرفتن معافیت دارم؟

  • اگر برادر ناتنیه امکان اینکه از مادر بتونی معاف بشی هس

 382. باسلام .من برادری بزرگتر معاف شده ودارای خانواده در استانی دیگر میباشد.میتوانم معاف کفالت شوم؟ سایر موارد را دارا میباشم

  • سلام برادرتون چه معافیتی گرفته؟

 383. سلام خسته نباشید
  میخواستم ببینم اونایی که معافیت کفالت گرفتن دو ماه اموزشی رو میرن یا نه؟چون فک کنم تو ۹۱و۹۲اموزشی برا همه بود الان رو نمیدونم ممنون میشم اگه پاسخ بدید

  • خیر

 384. سلام دوست عزیز!
  من پدر و مادرم ۲ سال جدا شدن و فقط یه خواهر دانشجو مجرد بزرگتر از خودم دارم… مادرم در سلامت کامل و مشغول به کار… و اینکه سنش بالا نیست…
  میتونم معاف شم از طریقه کفالت مادرم؟!
  لطفاً هرچه زودتر جواب بدید بهم و ممنون میشم به خطم خبر بدین زیاد وقت وِب گردی رو ندارم
  ۰۹۳۷۲۷

  • بله میتونید